DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

KHOA XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP - Điện thoại: 0236.3842.740 - Email: khoaxdddcn@dut.udn.vn

1

TRẦN QUANG HƯNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trưởng ban Ban Tổ chức - Tài chính - Cơ sở vật chất Hội đồng trường
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0947.747.576
Email: tqhung@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN VĂN CHÍNH
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Trưởng khoa Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trưởng Bộ môn Bộ môn Kết cấu công trình
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0901.122.777
Email: nvchinh@dut.udn.vn

 

3

ĐẶNG CÔNG THUẬT
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Trưởng khoa Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.527.757
Email: dangcongthuat@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN KHÁNH LINH
ThS, Giảng viên
Giáo vụ khoa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0934.789.444
Email: nklinh@dut.udn.vn

 

5

 

TRẦN THỊ LAN OANH
CN, Chuyên viên
Thư ký khoa

Điện thoại DĐ: 0902.150.250
Email: ttloanh@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

1

NGUYỄN VĂN CHÍNH
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Trưởng khoa Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trưởng Bộ môn Bộ môn Kết cấu công trình
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0901.122.777
Email: nvchinh@dut.udn.vn

 

2

LÊ VŨ AN
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0984.410.541
Email: lvan@dut.udn.vn

 

3

 

CHÂU NGỌC BẢO
KS, Giảng viên thực hành

Điện thoại DĐ: 0964.905.050
Email: cnbao@dut.udn.vn

 

4

TRƯƠNG HOÀI CHÍNH
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.403.456
Email: thchinh@dut.udn.vn

 

5

LÊ BÁ ĐỊNH
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0988.689.996
Email: badinhbkxd@dut.udn.vn

 

6

ĐỖ MINH ĐỨC
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.000.116
Email: dmduc@dut.udn.vn

 

7

LÊ XUÂN DŨNG
ThS, Giảng viên thực hành

Điện thoại DĐ: 0914.162.789
Email: lxdung@dut.udn.vn

 

8

PHAN ĐÌNH HÀO
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0979.391.488
Email: pdhao@dut.udn.vn

 

9

BÙI QUANG HIẾU
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0918.098.406
Email: bqhieu@dut.udn.vn

 

10

NGUYỄN TẤN HƯNG
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.404.745
Email: nthung@dut.udn.vn

 

11

TRẦN QUANG HƯNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trưởng ban Ban Tổ chức - Tài chính - Cơ sở vật chất Hội đồng trường
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0947.747.576
Email: tqhung@dut.udn.vn

 

12

ĐÀO NGỌC THẾ LỰC
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0915.868.299
Email: dntluc@dut.udn.vn

 

13

LÊ XUÂN QUANG
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0989.883.135
Email: lxquang@dut.udn.vn

 

14

 

HUỲNH PHƯƠNG TÂY
KS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0925.272.727
Email: hptay@dut.udn.vn

 

15

VƯƠNG LÊ THẮNG
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.554.047
Email: vlthang@dut.udn.vn

 

16

ĐINH THỊ NHƯ THẢO
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0983.640.765
Email: dtnthao@dut.udn.vn

 

17

TRẦN ANH THIỆN
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.333.248
Email: tathien@dut.udn.vn

 

18

TRỊNH QUANG THỊNH
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.146.363
Email: tqthinh@dut.udn.vn

 

19

LÊ CAO TUẤN
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0987.840.863
Email: lctuan@dut.udn.vn

 

20

NGUYỄN QUANG TÙNG
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0906.597.007
Email: nqtung@dut.udn.vn

 

21

PHAN CẨM VÂN
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.606.811
Email: pcvan@dut.udn.vn

 

22

PHẠM NGỌC VINH
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.042.294
Email: pnvinh@dut.udn.vn

 

23

NGUYỄN THẠC VŨ
ThS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0913.430.034
Email: ntvu@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN THI CÔNG

1

LÊ KHÁNH TOÀN
TS, Giảng viên chính
Chủ tịch Công đoàn Công đoàn Trường ĐHBK, Trưởng Bộ môn Bộ môn Thi công
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.469.869
Email: lktoan@dut.udn.vn

 

2

ĐẶNG HƯNG CẦU
ThS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0913.415.619
Email: dhcau@dut.udn.vn

 

3

ĐINH NGỌC HIẾU
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.556.414
Email: dnhieu@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN KHÁNH LINH
ThS, Giảng viên
Giáo vụ khoa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0934.789.444
Email: nklinh@dut.udn.vn

 

5

PHẠM MỸ
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.955.069
Email: phmy@dut.udn.vn

 

6

LÊ NGỌC QUYẾT
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.138.257
Email: lnquyet@dut.udn.vn

 

7

ĐẶNG CÔNG THUẬT
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Trưởng khoa Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.527.757
Email: dangcongthuat@dut.udn.vn

 

8

MAI CHÁNH TRUNG
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.488.488
Email: mctrung@dut.udn.vn

 

9

PHAN QUANG VINH
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0982.441.617
Email: pqvinh@dut.udn.vn, quangvinhbkdn@gmail.com

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG (XDDD)

1

LÊ ANH TUẤN
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.851.222
Email: latuan@dut.udn.vn

 

THỈNH GIẢNG (XDDD)

1

 

NGUYỄN PHƯỚC BÌNH
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại DĐ: 0905.160.879
Email: npbinh@dut.udn.vn

 

2

PHẠM BÁ LỘC
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.421.578
Email: locpb@yahoo.com

 

3

 

NGUYỄN THANH THỊNH
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại DĐ: 0949.455.888

 

Lưu ý: Để cập nhật thông tin danh bạ xin vui lòng liên hệ với Tổ CNTT qua email: tocntt@dut.udn.vn.