DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

KHOA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN - Điện thoại: 0236.3735.112 - Email: fast@dut.udn.vn

1

NGUYỄN LÊ HÒA
TS, Giảng viên
Trưởng khoa Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0912.919.157
Email: nglehoa@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN THỊ ANH THƯ
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3824.563
Điện thoại DĐ: 0905.023.049
Email: ntathu@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN THANH BÌNH (CNTT)
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Công nghệ thông tin, Trưởng CN Công nghệ phần mềm Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3955.461
Điện thoại DĐ: 0914.747.974
Email: ntbinh@dut.udn.vn

 

4

GIÁP QUANG HUY
TS, Giảng viên
Trưởng CN Tin học Công nghiệp Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.272.423
Email: gqhuy@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN CHÁNH TÚ
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng GD, Phụ trách ĐBCL Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.179.882
Email: nctu@dut.udn.vn

 

6

NGUYỄN TRÍ BẰNG
KS
Phục vụ giảng dạy

Điện thoại DĐ: 0932.536.757
Email: ntbang@dut.udn.vn

 

7

VÕ THỊ HOÀNG CHÂU
Thư ký giáo vụ
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0985.860.024
Email: hchaubk@gmail.com

 

8

VŨ NGỌC HÀ
CN, Chuyên viên
Thư ký kế toán

Điện thoại NR: 3816.161
Điện thoại DĐ: 0903.566.870
Email: vnha@dut.udn.vn

 

9

VÕ NGỌC HẢI
KS, Chuyên viên chính
Phục vụ giảng dạy

Điện thoại NR: 3842.073
Điện thoại DĐ: 0903.588.884
Email: vnhai@dut.udn.vn

 

10

THÁI VŨ HIỀN
ThS, Kỹ sư
Phục vụ giảng dạy

Điện thoại DĐ: 0903.508.636
Email: tvhien@dut.udn.vn

 

11

HOÀNG THỊ HIẾU
CN, Chuyên viên
Phục vụ giảng dạy

Điện thoại DĐ: 0972.735.212
Email: hoanghieu0986@gmail.com

 

12

TRẦN MINH HÙNG
KS
Phục vụ giảng dạy

Điện thoại NR: 3873.428
Điện thoại DĐ: 0914.048.993
Email: tranminhhung31@gmail.com

 

13

LÊ QUỐC HUY
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0912.781.769
Email: lqhuy@dut.udn.vn

 

14

TRẦN VĂN LÍC
KS
Phục vụ giảng dạy, Phục vụ giảng dạy
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0120.614.5815
Email: vanlic.dn@gmail.com

 

15

LÊ THỊ NHÀN
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0122.3535.258
Email: lethinhan1963@gmail.com

 

16

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
CN, Chuyên viên
Giáo vụ

Điện thoại NR: 3765.979
Điện thoại DĐ: 0979.489.750
Email: nthnhung@dut.udn.vn

 

17

LÊ THỊ HOÀNG PHƯƠNG
ThS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0932.403.678
Email: lthphuong@dut.udn.vn

 

18

NGUYỄN HỮU LẬP TRƯỜNG
KS
Phục vụ giảng dạy
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.512.679
Email: nguyenhuulaptruong@gmail.com