DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - Điện thoại: 0236.3841.287 - Email: khoadtvt@dut.udn.vn

1

NGÔ MINH TRÍ
TS, Giảng viên chính
Trưởng khoa Khoa Điện tử Viễn thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.753.072
Email: nmtri@dut.udn.vn

 

2

BÙI THỊ MINH TÚ
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Trưởng khoa Khoa Điện tử Viễn thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.931.935
Email: btmtu@dut.udn.vn

 

3

PHAN TRẦN ĐĂNG KHOA
PGS. TS, Giảng viên chính
Phó Trưởng khoa Khoa Điện tử Viễn thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935000545
Email: ptdkhoa@dut.udn.vn

 

4

LÊ LƯU HỒNG DIỄM
Chuyên viên
Giáo vụ thư ký khoa

Điện thoại DĐ: 0914.747.599
Email: llhdiem@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

1

NGUYỄN DUY NHẬT VIỄN
TS, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Bộ môn Kỹ thuật Điện tử
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.473.234
Email: ndnvien@dut.udn.vn

 

2

PHAN TRẦN ĐĂNG KHOA
PGS. TS, Giảng viên chính
Phó Trưởng khoa Khoa Điện tử Viễn thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935000545
Email: ptdkhoa@dut.udn.vn

 

3

LÊ HỒNG NAM
KS, Trợ giảng
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.888.809
Email: lehongnam@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN VĂN PHÒNG
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.832.777
Email: nvphong@dut.udn.vn

 

5

HUỲNH VIỆT THẮNG
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0963.100.174
Email: thanghv@dut.udn.vn

 

6

VŨ VÂN THANH
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0985.355.585
Email: vvthanh@dut.udn.vn

 

7

TĂNG ANH TUẤN
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0779.457.566
Email: tanganhtuan@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH

1

HỒ PHƯỚC TIẾN
TS, Giảng viên
Trưởng Bộ môn Bộ môn Kỹ thuật Máy tính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.493.457
Email: hptien@dut.udn.vn

 

2

TRẦN THỊ MINH HẠNH
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.360.871
Email: hanhtran@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN VĂN HIẾU
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 038.392.8741
Email: nvhieu.dtvt@dut.udn.vn

 

4

TRẦN VĂN LÍC
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 070.614.5815
Email: tvlic@dut.udn.vn

 

5

THÁI VĂN TIẾN
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0944.292.888
Email: tvtien.dtvt@dut.udn.vn

 

6

NGÔ MINH TRÍ
TS, Giảng viên chính
Trưởng khoa Khoa Điện tử Viễn thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.753.072
Email: nmtri@dut.udn.vn

 

7

ĐÀO DUY TUẤN
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0976.306.692
Email: ddtuan@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN KỸ THUẬT VIỄN THÔNG

1

VÕ DUY PHÚC
TS, Giảng viên
Trưởng Bộ môn Bộ môn Kỹ thuật Viễn thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0906.460.182
Email: vdphuc@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN VĂN CƯỜNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.488.658
Email: nvcuong@dut.udn.vn

 

3

LÊ THỊ PHƯƠNG MAI
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0934.886.846
Email: ltpmai@dut.udn.vn

 

4

HOÀNG LÊ UYÊN THỤC
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.722.999
Email: hluthuc@dut.udn.vn

 

5

BÙI THỊ MINH TÚ
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Trưởng khoa Khoa Điện tử Viễn thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.931.935
Email: btmtu@dut.udn.vn

 

6

NGUYỄN VĂN TUẤN
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0903.515.000
Email: nvtuan@dut.udn.vn

 

7

NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0834.330.888
Email: nthyen@dut.udn.vn

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG (ĐTVT)

1

NGUYỄN LÊ HÙNG
PGS. TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0932.408.867
Email: nlhung@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN TẤN HƯNG (ĐTVT)
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905993687
Email: hung.nguyen@dut.udn.vn

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA (ĐTVT)

1

VÕ TUẤN MINH
TS, Giảng viên chính
Phó Trưởng phòng Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác quốc tế
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0915.595.519
Email: vtminh@dut.udn.vn

 

2

HUỲNH THANH TÙNG
TS, Giảng viên
Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ DN, Phó Giám đốc Trung tâm Học liệu và Truyền thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.289.229
Email: httung@dut.udn.vn

 

THỈNH GIẢNG (ĐTVT)

1

DƯ QUANG BÌNH
ThS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0905.894.666
Email: dqbinh@dut.udn.vn

 

2

TĂNG TẤN CHIẾN
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.083.222
Email: ttchien@ac.udn.vn

 

3

 

PHẠM VĨNH MINH
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại DĐ: 0905.842.777
Email: pvminh@dut.udn.vn

 

4

HỒ VIẾT VIỆT
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.443.343
Email: hvviet@dut.udn.vn

 

5

LÊ XỨNG
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.411.052
Email: lxung@dut.udn.vn

 

Lưu ý: Để cập nhật thông tin danh bạ xin vui lòng liên hệ với Tổ CNTT qua email: tocntt@dut.udn.vn.