DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - Điện thoại: 0236.3841.287 - Email: khoadtvt@dut.udn.vn

1

NGÔ MINH TRÍ
TS, Giảng viên
Trưởng khoa Khoa Điện tử Viễn thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.753.072
Email: nmtri@dut.udn.vn

 

2

BÙI THỊ MINH TÚ
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Trưởng khoa Khoa Điện tử Viễn thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.931.935
Email: btmtu@dut.udn.vn

 

3

PHAN TRẦN ĐĂNG KHOA
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Điện tử Viễn thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935000545
Email: ptdkhoa@dut.udn.vn

 

4

LÊ LƯU HỒNG DIỄM
Giáo vụ thư ký khoa

Điện thoại DĐ: 0914.747.599
Email: llhdiem@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

1

NGUYỄN DUY NHẬT VIỄN
TS, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Bộ môn Kỹ thuật Điện tử
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3892.883
Điện thoại DĐ: 0913.473.234
Email: ndnvien@dut.udn.vn

 

2

PHAN TRẦN ĐĂNG KHOA
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Điện tử Viễn thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935000545
Email: ptdkhoa@dut.udn.vn

 

3

VÕ TUẤN MINH
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0915.595.519
Email: vtminh@dut.udn.vn

 

4

LÊ HỒNG NAM
KS, Giảng viên thực hành
Phục vụ giảng dạy
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 0236.3735151
Điện thoại DĐ: 0905.888.809
Email: lehongnam@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN VĂN PHÒNG
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3832.777
Điện thoại DĐ: 0905.832.777
Email: nvphong@dut.udn.vn

 

6

HUỲNH VIỆT THẮNG
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3827.39
Điện thoại DĐ: 0963.100.174
Email: hvietthang@dut.udn.vn

 

7

VŨ VÂN THANH
KS
Phục vụ giảng dạy
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0985.355.585
Email: vvthanh@dut.udn.vn

 

8

TĂNG ANH TUẤN
KS, Giảng viên
Trợ giảng
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3842.022
Điện thoại DĐ: 0982.310.190
Email: tanganhtuan@dut.udn.vn

 

9

LÊ XỨNG
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3841.152
Điện thoại DĐ: 0913.411.052
Email: lxung@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH

1

HỒ PHƯỚC TIẾN
TS, Giảng viên
Trưởng Bộ môn Bộ môn Kỹ thuật Máy tính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.493.457
Email: hptien@dut.udn.vn

 

2

DƯ NGUYỄN HOÀNG ANH
ThS, Giảng viên

Điện thoại NR: 3894.666
Điện thoại DĐ: 0121.357.9898
Email: dnhanh@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN HẢI TRIỀU ANH
KS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0974.456.680
Email: nhtanh@dut.udn.vn

 

4

TRẦN THỊ MINH HẠNH
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3645.515
Điện thoại DĐ: 0905.360.871
Email: ttmhanh@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN VĂN HIẾU
ThS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0168.392.8741
Email: nvhieu.dtvt@dut.udn.vn

 

6

TRẦN VĂN LÍC
KS
Phục vụ giảng dạy
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0120.614.5815
Email: vanlic.dn@gmail.com

 

7

THÁI VĂN TIẾN
ThS
Phục vụ giảng dạy
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3645.555
Điện thoại DĐ: 0944.292.888
Email: tvtien.dtvt@dut.udn.vn

 

8

NGÔ MINH TRÍ
TS, Giảng viên
Trưởng khoa Khoa Điện tử Viễn thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.753.072
Email: nmtri@dut.udn.vn

 

9

HỒ VIẾT VIỆT
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3847.074
Điện thoại DĐ: 0913.443.343
Email: hvviet@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN KỸ THUẬT VIỄN THÔNG

1

NGUYỄN TẤN HƯNG (ĐTVT)
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng Bộ môn Bộ môn Kỹ thuật Viễn thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3645.959
Điện thoại DĐ: 0905993687
Email: hung.nguyen@dut.udn.vn

 

2

TĂNG TẤN CHIẾN
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3842.022
Điện thoại DĐ: 0914.083.222
Email: ttchien@ac.udn.vn

 

3

NGUYỄN VĂN CƯỜNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3897.22
Điện thoại DĐ: 0913.488.658
Email: nvcuong@dut.udn.vn

 

4

LÊ THỊ PHƯƠNG MAI
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0906.576.085
Email: ltpmai@dut.udn.vn

 

5

VÕ DUY PHÚC
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0906.460.182
Email: vdphuc@dut.udn.vn

 

6

HOÀNG LÊ UYÊN THỤC
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3722.999
Điện thoại DĐ: 0905.722.999
Email: hluthuc@dut.udn.vn

 

7

BÙI THỊ MINH TÚ
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Trưởng khoa Khoa Điện tử Viễn thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.931.935
Email: btmtu@dut.udn.vn

 

8

NGUYỄN VĂN TUẤN (ĐTVT)
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3652.999
Điện thoại DĐ: 0903.515.000
Email: nvtuan@dut.udn.vn

 

9

NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN
ThS, Giảng viên

Điện thoại NR: 3620.198
Điện thoại DĐ: 0914.979.111
Email: nthyen@dut.udn.vn

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG (ĐTVT)

1

NGUYỄN BÁ HỘI
TS, Giảng viên

Điện thoại NR: 3736.909
Điện thoại DĐ: 0905.190.070
Email: nbhoi@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN LÊ HÙNG
PGS. TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0932.408.867
Email: nlhung@dut.udn.vn

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA (ĐTVT)

1

PHẠM VĂN TUẤN
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng GD
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3824.93
Điện thoại DĐ: 0122.227.8159
Email: pvtuan@dut.udn.vn

 

2

HUỲNH THANH TÙNG
TS, Giảng viên
Phó Giám đốc PT Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ DN
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3842.896
Điện thoại DĐ: 0905.289.229
Email: httung@dut.udn.vn

 

THỈNH GIẢNG (ĐTVT)

1

 

PHẠM VĨNH MINH
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3842.777
Điện thoại DĐ: 0905.842.777
Email: pvminh@dut.udn.vn