DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

KHOA QUẢN LÝ DỰ ÁN - Điện thoại: 0236.3737.869 - Email: k.qlda@dut.udn.vn

1

PHẠM ANH ĐỨC
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Quản lý Dự án, Trưởng Bộ môn Bộ môn Quản lý dự án xây dựng
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3811.779
Điện thoại DĐ: 0913.452.678
Email: paduc@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN THỊ HẢI LÝ
Giáo vụ thư ký khoa
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3537.228
Điện thoại DĐ: 0936.299.060
Email: nthly@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

1

HUỲNH NHẬT TỐ
TS, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Bộ môn Quản lý công nghiệp

Điện thoại DĐ: 0935.555.311
Email: hnto@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN THỊ CÚC
KS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0979.733.617
Email: cucnguyen@dut.udn.vn

 

3

HỒ DƯƠNG ĐÔNG
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0902.379.784
Email: hddong@dut.udn.vn

 

4

TRẦN THỊ HOÀNG GIANG
TS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0982.295.416
Email: tthgiang@dut.udn.vn

 

5

ĐÀM NGUYỄN ANH KHOA
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.030.560
Email: dnakhoa@dut.udn.vn

 

6

 

NGUYỄN HỒNG NGUYÊN
ThS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0985.568.748
Email: nhnguyen@dut.udn.vn

 

7

NGUYỄN ĐẶNG HOÀNG THƯ
NCS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.620.897
Email: ndhthu@dut.udn.vn

 

8

NGUYỄN THỊ THU THỦY
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3810.342
Điện thoại DĐ: 0905.017.917
Email: nttthuy@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG

1

PHẠM ANH ĐỨC
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Quản lý Dự án, Trưởng Bộ môn Bộ môn Quản lý dự án xây dựng
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3811.779
Điện thoại DĐ: 0913.452.678
Email: paduc@dut.udn.vn

 

2

TRẦN THANH BÌNH
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3756.505
Email: ttbinh@dut.udn.vn

 

3

TRƯƠNG QUỲNH CHÂU
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.922.319
Email: tqchau@dut.udn.vn

 

4

MAI ANH ĐỨC
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0917.981.396
Email: maduc@dut.udn.vn

 

5

TRẦN ĐỨC HỌC
TS
Trợ giảng

Điện thoại DĐ: 0988.922.999
Email: tdhoc@dut.udn.vn

 

6

ĐỖ THANH HUYỀN
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3887.109
Điện thoại DĐ: 0935.999.526
Email: huyendt@dut.udn.vn

 

7

NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.881.711
Email: nttnguyen@dut.udn.vn

 

8

HỒ THỊ KIỀU OANH
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0918.080.227
Email: hothikieuoanh@dut.udn.vn

 

9

 

TRƯƠNG NGỌC SƠN
ThS, Giảng viên
Phó Bí thư Đoàn thanh niên

Điện thoại DĐ: 0935.893.099
Email: tnson@dut.udn.vn

 

10

PHẠM THỊ TRANG
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.660.579
Email: pttrang@dut.udn.vn

 

11

NGÔ NGỌC TRI
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0906.506.677
Email: trinn@dut.udn.vn

 

12

HUỲNH THỊ MINH TRÚC
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3910.243
Điện thoại DĐ: 0905.170.901
Email: htmtruc@dut.udn.vn

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA (QLDA)

1

LÊ THỊ KIM OANH
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Hiệu trưởng Trường ĐHBK
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3846.709
Điện thoại DĐ: 0985.756.959
Email: ltkoanh@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN QUANG TRUNG
ThS, Giảng viên chính
Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính, Thư ký Hội đồng trường
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3822.334
Điện thoại DĐ: 0914.048.893
Email: nqtrung@dut.udn.vn

 

THỈNH GIẢNG (QLDA)

1

 

VÕ QUANG BẰNG
Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3835.561
Điện thoại DĐ: 0913.412.242

 

2

 

TRẦN THỊ BẠCH ĐIỆP
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3826.149
Điện thoại DĐ: 0905.361.817
Email: ttbdiep@dut.udn.vn

 

3

 

PHẠM THỊ NGHIÊN
Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3835.561
Điện thoại DĐ: 0948.157.600

 

4

 

PHẠM TIÊN PHONG
ThS

Điện thoại DĐ: 0905.100.713
Email: phamtienphong@gmail.com