DHBK

 

1. Giới thiệu chung

 

Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ môi trường là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, có tư cách pháp nhân, được thành lập theo Quyết định số 3962/GD-ĐT ngày 14 tháng 10 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoạt động theo Nghị định 35/HĐBT, có Giám đốc, các Phó Giám đốc và đội ngũ cán bộ làm việc theo chế độ chính nhiệm, kiêm nhiệm hoặc hợp đồng.

 

2. Chức năng – Nhiệm vụ

 

Một số chức năng và nhiệm vụ chính của Trung tâm:


- Điều tra, nghiên cứu đánh giá ô nhiễm môi trường (đất, nước, không khí, sinh học, rừng,...)


- Nghiên cứu các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm (vô cơ, hữu cơ), bảo vệ môi trường trong sản xuất và đời sống, bảo tồn nguồn gen và đa dạng sinh học…


- Thực hiện các dịch vụ khoa học, công nghệ: tư vấn chuyển giao công nghệ, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (nhận thức chung & đánh giá nội bộ tiêu