DHBK

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025

16/06/2020 14:08

TT

Họ và tên

Thành phần

Chi bộ

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

1

Nguyễn Đình Lâm

Bí thư Đảng ủy

P.KHCN&HTQT

2

Nguyễn Hữu Hiếu

Phó Bí thư Đảng ủy

P.CTSV

3

Nguyễn Hồng Hải

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy

P.Đào tạo

4

Lê Thị Mỹ Hạnh

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy

K.CNTT

5

Nguyễn Quang Trung

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy

P.TCHC

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐHBK

1

Nguyễn Đình Lâm

Bí thư Đảng ủy

P.KHCN&HTQT

2

Nguyễn Hữu Hiếu

Phó Bí thư Đảng ủy

P.CTSV

3

Nguyễn Hồng Hải

Ủy viên Ban Thường vụ

P.Đào tạo

4

Lê Thị Mỹ Hạnh

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy

K.CNTT

5

Nguyễn Quang Trung

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy

P.TCHC

6

Lưu Đức Bình

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường ĐHBK

K.Cơ khí

7

Dương Việt Dũng

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường ĐHBK

P.CSVC&KHTC

8

Lê Tiến Dũng

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường ĐHBK

K.Điện

9

Huỳnh Hữu Hưng

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường ĐHBK

P.CTSV

10

Trần Quang Hưng

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường ĐHBK

K.XDDD&CN

11

Nguyễn Tấn Khôi

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường ĐHBK

K.CNTT

12

Đặng Minh Nhật

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường ĐHBK

K.Hóa

13

Lê Khánh Toàn

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường ĐHBK

K.XDDD&CN

14

Trần Thanh Sơn

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường ĐHBK

K.CN Nhiệt - ĐL

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

1

Nguyễn Quang Trung

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

P.TCHC

2

Dương Việt Dũng

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

P.CSVC&KHTC

3

Lâm Thị Hồng Nhật

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

P.TCHC

4

Nguyễn Văn Triều

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

P.Đào tạo

5

Phan Thị Hà Thanh

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

TTHL&TT