DHBK

Ban Giám hiệu

03/02/2017 20:35

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN GIÁM HIỆU

Ban Giám hiệu

Lĩnh vực công tác

HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu

nhhieu@dut.udn.vn
Lý lịch khoa học

Phụ trách các mảng công tác như sau:

- Xây dựng và tổ chức chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển của Nhà trường; 

- Tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước;

- Công tác quy hoạch và kế hoạch phát triển;

- Kế hoạch - Tài chính, cơ sở vật chất;

- Các đề án tổ chức, sắp xếp, thành lập các đơn vị mới;

- Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin;

- Các dự án, chương trình đầu tư, dự án từ nguồn ngân sách Nhà nước, nguồn đầu tư của Trường ĐHBK và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Phụ trách các đơn vị sau:

- Các Phòng: Tổ chức - Hành chính, Kế hoạch - Tài chính, Cơ sở vật chất;

- Các Khoa: Điện, Công nghệ Thông tin, Khoa học Công nghệ tiên tiến.

Tham gia sinh hoạt tại Phòng Tổ chức - Hành chính.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS Nguyễn Hồng Hải

nhhai@dut.udn.vn
Lý lịch khoa học

Giúp Hiệu trưởng theo dõi và điều hành công tác đào tạo, tuyển sinh; công tác xây dựng chương trình, giáo trình, đổi mới phương pháp dạy và học; công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục.

Phụ trách các mảng công tác như sau:

- Đào tạo đại học, sau đại học;

- Tuyển sinh các hệ đào tạo;

- Công tác xây dựng chương trình, giáo trình, mở ngành đào tạo, đổi mới phương pháp dạy và học;

- Khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục và xếp hạng đại học;

- Rà soát, theo dõi chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển của Nhà trường;

- Công tác thu học phí;

- Và một số nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng;

Phụ trách các đơn vị như sau:

- Các Phòng: Đào tạo, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục;

- Các Khoa: Cơ khí, Cơ khí Giao thông, Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh;

Tham gia sinh hoạt tại Phòng Đào tạo.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS Lê Tiến Dũng

ltdung@dut.udn.vn
Lý lịch khoa học

Giúp Hiệu trưởng theo dõi và điều hành công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; hợp tác quốc tế; các chương trình hợp tác quốc tế; Công Đoàn các tổ chức đoàn thể quần chúng khác.

Phụ trách các mảng công tác như sau:

- Các hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường;  

- Chuyển giao công nghệ;

- Hợp tác quốc tế;

- Cổng thông tin, website;

- Công tác thư viện, xuất bản, thông tin - tư liệu;

- Công tác tư vấn tuyển sinh;

- Các chương trình, dự án hợp tác quốc tế;

- Hoạt động các Viện, Trung tâm nghiên cứu thuộc trường, Trung tâm Học liệu và Truyền thông;

- Hoạt động của đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê;

- Hoạt động của Công đoàn, Hội Cựu Chiến binh, Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ, Hội Cựu Giáo chức và các Hội nghề nghiệp khác;

- Công tác thu liên quan đến KHCN, đề án sử dụng tài sản công;

- Và một số nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

Phụ trách các đơn vị như sau:

- Phòng Khoa học công nghệ & Hợp tác quốc tế, Trung tâm Học liệu và Truyền thông;

- Các Khoa: Điện tử - Viễn thông, Hóa, Quản lý Dự án, Môi trường;

- Các Viện, Trung tâm nghiên cứu thuộc trường.

Tham gia sinh hoạt tại Phòng Khoa học công nghệ & Hợp tác quốc tế.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
TS Huỳnh Phương Nam

hpnam@dut.udn.vn
Lý lịch khoa học

Giúp Hiệu trưởng theo dõi và điều hành công tác sinh viên; công tác thanh tra, pháp chế, thi đua và khen thưởng; công tác tư tưởng của cán bộ viên chức, sinh viên toàn trường; Đoàn Thanh Niên, Hội sinh viên; quản lý, khai thác cơ sở vật chất; công tác nội chính và an ninh trật tự; hệ thống công nghệ thông tin (CNTT).

Phụ trách các mảng công tác như sau:

- Công tác sinh viên;

- Công tác nội chính;

- Hệ thống CNTT trong Nhà trường;

- Công tác thanh tra, pháp chế, thi đua ;

- Công tác Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên;

- Công tác quan hệ, hợp tác doanh nghiệp; Công tác quan hệ cựu sinh viên;

- Hoạt động khởi nghiệp của sinh viên; 

- Công tác quản lý, khai thác cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành; 

- Quốc phòng – An ninh;   

- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự của Trường;

- Công tác trật tự, trị an, quản lý Ký túc xá; 

- Công tác dân vận và thực hiện dân chủ trong cơ quan, trường học; 

- Các hoạt động an toàn lao động, phòng chống bão lụt, cháy nổ, thiên tai, y tế, vệ sinh phòng dịch;

- Công tác thu liên quan đến tài trợ, các hoạt động công tác sinh viên;

- Và một số nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

Phụ trách các đơn vị như sau:

- Phòng Công tác sinh viên, Phòng Thanh tra - Pháp chế;

- Tổ Công nghệ thông tin;

- Các Khoa: Kiến trúc, Xây dựng Công trình Thủy, Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Xây dựng Cầu đường.

Tham gia sinh hoạt tại Phòng Công tác sinh viên.