DHBK

Ba công khai

11/12/2015 04:13

Thực hiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 về "Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân", Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng công bố:

A.   Báo cáo công khai thông tin hàng năm:

* Năm học 2023-2024: [Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo các ngành], [Biểu mẫu 18: Công khai chất lượng đào tạo thực tế], [Biểu mẫu 19: Công khai cơ sở vật chất], [Biểu mẫu 20: Công khai đội ngũ giảng viên], [Biểu mẫu 21: Công khai tài chính]

* Năm học 2022-2023: [Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo các ngành], [Biểu mẫu 18: Công khai chất lượng đào tạo thực tế], [Biểu mẫu 19: Công khai cơ sở vật chất], [Biểu mẫu 20: Công khai đội ngũ giảng viên], [Biểu mẫu 21: Công khai tài chính]

* Năm học 2021-2022: [Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo các ngành], [Biểu mẫu 18: Công khai chất lượng đào tạo thực tế], [Biểu mẫu 19: Công khai cơ sở vật chất], [Biểu mẫu 20: Công khai đội ngũ giảng viên], [Biểu mẫu 21: Công khai tài chính]

* Năm học 2020-2021: [Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo các ngành], [Biểu mẫu 18: Công khai chất lượng đào tạo thực tế], [Biểu mẫu 19: Công khai cơ sở vật chất], [Biểu mẫu 20: Công khai đội ngũ giảng viên], [Biểu mẫu 21: Công khai tài chính]

* Năm học 2019-2020: [Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo các ngành], [Biểu mẫu 19: Công khai cơ sở vật chất], [Biểu mẫu 20: Công khai đội ngũ giảng viên], [Biểu mẫu 21: Công khai tài chính]

* Năm học 2018-2019: [Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo các ngành], [Biểu mẫu 18: Công khai chất lượng đào tạo thực tế], [Biểu mẫu 19: Công khai cơ sở vật chất], [Biểu mẫu 20: Công khai đội ngũ giảng viên], [Biểu mẫu 21: Công khai tài chính]

* Năm học 2017-2018: [Biểu mẫu tổng hợp], [Biểu mẫu 20: Công khai các khoa, chương trình], [Biểu mẫu 21: Công khai chất lượng đào tạo thực tế], [Biểu mẫu 22: Công khai cơ sở vật chất], [Biểu mẫu 23: Công khai đội ngũ giảng viên], [Biểu mẫu 24: Công khai tài chính]

* Năm học 2016-2017: [Xem nội dung báo cáo tại đây]

* Năm học 2014-2015: [Xem nội dung báo cáo tại đây]

B.   Báo cáo tình hình việc làm sau 1 năm tốt nghiệp

* Năm 2015 [Xem nội dung báo cáo tại đây]

* Năm 2016 [Xem nội dung báo cáo tại đây]

* Năm 2017 [Xem nội dung báo cáo tại đây]

* Năm 2018 [Xem nội dung báo cáo tại đây]

* Năm 2019 [Xem nội dung báo cáo tại đây]

* Năm 2020 [Xem nội dung báo cáo tại đây]

* Năm 2021 [Xem nội dung báo cáo tại đây]

* Năm 2022 [Xem nội dung báo cáo tại đây]

C.    Công khai thông tin cấp bằng tốt nghiệp: [Tra cứu tại đây]