Giới thiệu

10/01/2022 05:50

1. Giới thiệu chung

Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ môi trường là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, có tư cách pháp nhân, được thành lập theo Quyết định số 3962/GD-ĐT ngày 14 tháng 10 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoạt động theo Nghị định 35/HĐBT, có Giám đốc, các Phó Giám đốc và đội ngũ cán bộ làm việc theo chế độ chính nhiệm, kiêm nhiệm hoặc hợp đồng.

Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng.


Toà nhà Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ Môi trường (EPRC)

2. Chức năng – Nhiệm vụ

Một số chức năng và nhiệm vụ chính của Trung tâm:

- Điều tra, nghiên cứu đánh giá ô nhiễm môi trường (đất, nước, không khí, sinh học, rừng,...)

- Nghiên cứu các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm (vô cơ, hữu cơ), bảo vệ môi trường trong sản xuất và đời sống, bảo tồn nguồn gen và đa dạng sinh học…

- Thực hiện các dịch vụ khoa học, công nghệ: tư vấn chuyển giao công nghệ, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (nhận thức chung & đánh giá nội bộ tiêu chuẩn ISO 14001:2015, ISO 22000:2018, ISO 17025:2017, HSE…)

Trung tâm EPRC có đầy đủ các thiết bị phân tích môi trường và các mô hình xử lý nước thải, khí thải... được phân chia theo các phòng chức năng:

Phòng Quan trắc (đo nhanh các thông số môi trường)

EPRC được trang bị các thiết bị lấy mẫu, thiết bị đo nhanh các thông số nước, không khí, trầm tích, vi sinh vật hiện đại, đáp ứng được tất cả nhu cầu của công tác quan trắc, khảo sát môi trường

Phòng Phân tích các chỉ tiêu cơ bản

Phòng có chức năng bảo quản, xử lý và phân tích các chỉ tiêu cơ bản trong môi trường nước, không khí, trầm tích...một số thiết bị trong phòng

Phòng phân tích kim loại nặng

Hiện nay EPRC có đầy đủ các thiết bị, máy móc (AAS, OES-ICP, cực phổ, UV-Vis,…) để phân tích các chỉ tiêu kim loại nặng trong các môi trường nước, đất, khí, trầm tích với hàm lượng vết

Phòng sắc ký

Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ Môi trường có đầy đủ các thiết bị xử lý mẫu, làm giàu mẫu, thiết bị sắc ký khí-khối phổ (GC-MS), sắc ký lỏng cao áp hiện đại (HPLC), phục vụ cho công tác phân tích định tính và định lượng các hợp chất vô cơ, hữu cơ ở dạng vết, đặc biệt là các độc chất như thuốc trừ sâu, PAHs, Phenol...

Phòng Mô hình

Ngoài các thiết bị phân tích chất lượng môi trường hiện tại EPRC còn có các mô hình xử lý nước thải, khí thải...tiên tiến đáp ứng với nhu cầu của xã hội

3. Đội ngũ cán bộ, cộng tác viên

GS.TS. Trần Văn Nam

PGS.TS. Lê Phước Cường

TS. Nguyễn Đình Huấn

KS. Hồ Văn Minh

TS. Lê Năng Định

PGS.TS. Phạm Thị Kim Thoa

PGS.TS. Lê Thị Xuân Thuỳ

ThS. Hoàng Ngọc Ân

TS. Hồ Hồng Quyên

ThS. Phạm Đình Long

ThS. Dương Gia Đức

TS. Lê Hoàng Sơn

TS. Nguyễn Dương Quang Chánh

NCS. Võ Diệp Ngọc Khôi

NCS. Mai Thị Thuỳ Dương

TS. Trần Vũ Chi Mai

TS. Nguyễn Phước Quý An

TS. Đặng Quang Hải

NCS. Trần Thị Minh Phương

ThS.Bác sĩ Phan Thị Hoàng Ngân

ThS. Lương Văn Thọ

PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

GS.TSKH. Evgenev Michael (Liên Bang Nga)

GS.TS. Juzsakova Tatjana (Hungary)

GS.TSKH. Gumerov Farid (Liên Bang Nga)


CÁC THÔNG TIN KHÁC