DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

ĐOÀN THANH NIÊN - Điện thoại: 0236.3841.288 - Email: doandhbk@dut.udn.vn

1

NGUYỄN VĂN TRIỀU
TS, Giảng viên
Trưởng phòng Phòng Thanh tra Pháp chế, Bí thư Đoàn thanh niên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0983.774.381
Email: nvtrieu@dut.udn.vn

 

2

 

TRƯƠNG NGỌC SƠN
ThS, Giảng viên
Phó Bí thư Đoàn thanh niên

Điện thoại DĐ: 0935.893.099
Email: tnson@dut.udn.vn

 

3

VÕ NHƯ TÙNG
ThS, Giảng viên thực hành
Phó Bí thư Đoàn thanh niên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0906.535.058
Email: vntung@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN VĂN CẢ
ThS, Kỹ sư
Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính, Phó Bí thư Đoàn thanh niên

Điện thoại DĐ: 0986.169.017
Email: nvca@dut.udn.vn

 

VĂN PHÒNG ĐOÀN THANH NIÊN - Điện thoại: 0236.3841.288 - Email: doandhbk@dut.udn.vn

1

 

ĐINH THỊ THANH
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 01633.424.723
Email: dtthanh@dut.udn.vn

 

2

 

NGUYỄN THỊ XUÂN THU
KS, Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0905.122.123
Email: xuanthubk2512@gmail.com