DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH - Điện thoại: 0236.3841.660 - Email: taivu.dhbk@dut.udn.vn

1

 

HOÀNG QUANG HUY
ThS, Kế toán trưởng
Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính

Điện thoại DĐ: 0906.601.238
Email: hqhuy@dut.udn.vn

 

2

 

NGUYỄN ANH HUÂN
ThS, Kế toán viên
Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính

Điện thoại DĐ: 0905.023.436
Email: nahuan@dut.udn.vn

 

3

 

NGUYỄN THỊ XUÂN DUNG
ThS, Kế toán viên

Điện thoại DĐ: 0902.894.908
Email: ntxdung@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN THỊ HẠNH
ThS, Kế toán viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3733.003
Điện thoại DĐ: 0905.069.569

 

5

 

PHẠM THỊ THU HIỀN
Kế toán viên
Kế toán trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng

Điện thoại DĐ: 0935.351.552
Email: ptthien@dut.udn.vn

 

6

 

TRẦN THỊ NHƯ LINH
Kế toán viên

Điện thoại NR: 3733.632
Điện thoại DĐ: 0914.354.447

 

7

 

DƯƠNG THỊ TUYẾT NGA
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0914.285.551

 

8

 

NGUYỄN THỊ THẢO SƯƠNG
Kế toán viên

Điện thoại DĐ: 0989.391.566
Email: nttsuong@dut.udn.vn

 

9

LÂM THỊ HỒNG TÂM
CN, Kế toán viên

Điện thoại NR: 3792.668
Điện thoại DĐ: 0914.200.444
Email: lthtam@dut.udn.vn