DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

ĐẢNG BỘ - Điện thoại: 0236.3842.109, 0903.350.083 - Email: vpdangbk@dut.udn.vn

1

ĐOÀN QUANG VINH
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3821.304
Điện thoại DĐ: 0903.586.586
Email: dqvinh@dut.udn.vn

 

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

1

ĐOÀN QUANG VINH
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3821.304
Điện thoại DĐ: 0903.586.586
Email: dqvinh@dut.udn.vn

 

2

TRƯƠNG HOÀI CHÍNH
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Chủ nhiệm UBKT, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ DN
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.403.456
Email: thchinh@dut.udn.vn

 

3

PHAN MINH ĐỨC
TS, Giảng viên chính
Trưởng phòng Phòng Đào tạo
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3893.460
Điện thoại DĐ: 0905.093.555
Email: pmduc@dut.udn.vn

 

4

LÊ THỊ KIM OANH
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Hiệu trưởng
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3846.709
Điện thoại DĐ: 0985.756.959
Email: ltkoanh@dut.udn.vn

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

1

NGUYỄN THANH BÌNH (CNTT)
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Công nghệ thông tin, Trưởng CN Công nghệ phần mềm Chương trình Đào tạo Kỹ sư CLC Việt - Pháp (PFIEV)
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3955.461
Điện thoại DĐ: 0914.747.974
Email: ntbinh@dut.udn.vn

 

2

TRƯƠNG HOÀI CHÍNH
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Chủ nhiệm UBKT, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ DN
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.403.456
Email: thchinh@dut.udn.vn

 

3

PHAN MINH ĐỨC
TS, Giảng viên chính
Trưởng phòng Phòng Đào tạo
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3893.460
Điện thoại DĐ: 0905.093.555
Email: pmduc@dut.udn.vn

 

4

DƯƠNG VIỆT DŨNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Cơ khí Giao thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3745.247
Điện thoại DĐ: 0903.504.702
Email: dvdung@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN VĂN DŨNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Hóa
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3896.562
Điện thoại DĐ: 0989.077.484
Email: nvdung@dut.udn.vn

 

6

NGUYỄN HỒNG HẢI
TS, Giảng viên
Trưởng khoa Khoa Xây dựng Cầu Đường
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3932.39
Điện thoại DĐ: 0918.326.818
Email: nhhai@dut.udn.vn, honghaidhbk@yahoo.com

 

7

LÊ THỊ MỸ HẠNH
TS, Giảng viên
Trưởng Bộ môn Bộ môn Công nghệ phần mềm
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.737.577
Email: ltmhanh@dut.udn.vn

 

8

NGUYỄN ĐÌNH LÂM
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng phòng Phòng Khoa học CN - Hợp tác quốc tế
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0989.078.015
Email: ndlam@dut.udn.vn

 

9

LÊ THỊ KIM OANH
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Hiệu trưởng
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3846.709
Điện thoại DĐ: 0985.756.959
Email: ltkoanh@dut.udn.vn

 

10

LÂM THỊ HỒNG TÂM
CN, Kế toán trưởng
Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính

Điện thoại NR: 3792.668
Điện thoại DĐ: 0914.200.444
Email: lthtam@dut.udn.vn

 

11

ĐOÀN ANH TUẤN
TS, Giảng viên
Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Phòng Cơ sở vật chất
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0168.323.2222
Email: datuan@dut.udn.vn

 

12

ĐOÀN QUANG VINH
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3821.304
Điện thoại DĐ: 0903.586.586
Email: dqvinh@dut.udn.vn

 

ỦY BAN KIỂM TRA

1

TRƯƠNG HOÀI CHÍNH
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Chủ nhiệm UBKT, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ DN
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.403.456
Email: thchinh@dut.udn.vn

 

2

DƯƠNG VIỆT DŨNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Cơ khí Giao thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3745.247
Điện thoại DĐ: 0903.504.702
Email: dvdung@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN THỊ HOA
CN, Kế toán viên chính
Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3733.588
Điện thoại DĐ: 0905.342.655
Email: nthoa@dut.udn.vn

 

4

HUỲNH TẤN TIẾN
ThS, Chuyên viên
Phó Trưởng phòng Phòng Cơ sở vật chất
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0983.352.119
Email: httien@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN CHÍ TRUNG
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3731.767
Điện thoại DĐ: 0905.173.746
Email: nctrung@dut.udn.vn, trungnguyenchi20@gmail.com

 

6

NGUYỄN QUANG TRUNG
ThS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Quản lý Dự án
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3822.334
Điện thoại DĐ: 0914.048.893
Email: nqtrung@dut.udn.vn

 

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY - Điện thoại: 0236.3842.109 - Email: vpdangbk@dut.udn.vn

1

ĐINH LAN ANH
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0903.350.083