DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

PHÒNG ĐÀO TẠO - Điện thoại: 0236.3841.470 - 3842.145 - 3733.591 - Email: phongdt.dhbk@dut.udn.vn

1

PHAN MINH ĐỨC
TS, Giảng viên chính
Trưởng phòng Phòng Đào tạo
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3893.460
Điện thoại DĐ: 0905.093.555
Email: pmduc@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN THỊ DIỆU HẰNG
TS, Giảng viên
Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3519.937
Điện thoại DĐ: 0905.743.565
Email: ntdhang@dut.udn.vn

 

3

BÙI MINH HIỂN
TS, Giảng viên
Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo, Trưởng Bộ môn Bộ môn Nguyên lý - Chi tiết máy
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.268.297
Email: bmhien@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN VĂN PHÒNG
ThS, Giảng viên chính
Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3832.777
Điện thoại DĐ: 0905.832.777
Email: nvphong@dut.udn.vn

 

5

TRƯƠNG THỊ KIM CHI
Chuyên viên

Điện thoại NR: 3730.425
Điện thoại DĐ: 0905.860.676
Email: ttkchi76@gmail.com

 

6

LÊ THỊ NGỌC HÀ
Chuyên viên

Điện thoại NR: 3813.074
Điện thoại DĐ: 0905.659.813
Email: ltnha@dut.udn.vn

 

7

NGUYỄN THỊ HẢI HÀ
ThS, Chuyên viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3916.772
Điện thoại DĐ: 0983.950.293
Email: hahai@dut.udn.vn

 

8

TRẦN THANH HUYỀN
Chuyên viên

Điện thoại NR: 3725.941
Điện thoại DĐ: 0905.171.787
Email: tthuyen@dut.udn.vn

 

9

NGUYỄN CÔNG KHA
ThS, Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0905.345.553
Email: nckha@dut.udn.vn

 

10

PHẠM THỊ HOÀNG LÝ
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0906.563.956
Email: hoangly@dut.udn.vn

 

11

LÊ HOÀI NAM (ĐT)
ThS, Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0907.401.090
Email: lhnamdt@dut.udn.vn

 

12

NGUYỄN THỊ HOÀI NHI
ThS, Chuyên viên

Điện thoại NR: 3894.307
Điện thoại DĐ: 0164.291.7769
Email: nthnhi@dut.udn.vn

 

13

PHẠM VĂN PHI
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0905.235.524
Email: pvphi@dut.udn.vn

 

14

HUỲNH THỊ ĐOAN PHƯỢNG
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0983.941.665
Email: doanphuong@dut.udn.vn

 

15

PHẠM ANH TUẤN
ThS, Chuyên viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0973.777.848
Email: patuan@dut.udn.vn

 

16

NGUYỄN ANH TUẤN (ĐT)
ThS, Chuyên viên

Điện thoại NR: 3683.313
Điện thoại DĐ: 0905.597.275
Email: natuan@dut.udn.vn

 

17

NGUYỄN THỊ KHÁNH VÂN
Chuyên viên

Điện thoại NR: 3841.123
Điện thoại DĐ: 0903.579.026
Email: ntkvan@dut.udn.vn