DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

KHOA KIẾN TRÚC - Điện thoại: 0236.3841.823 - Email: kientruc@dut.udn.vn

1

NGUYỄN HỒNG NGỌC
TS. KTS, Giảng viên
Trưởng khoa Khoa Kiến trúc, Trưởng Bộ môn Bộ môn Quy hoạch
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3652.235
Điện thoại DĐ: 0969.896.543
Email: nhngoc@dut.udn.vn, ngocfulbright@ yahoo.com

 

2

NGUYỄN ANH TUẤN
TS. KTS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Kiến trúc
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3615.644
Điện thoại DĐ: 0903.505.032
Email: natuan1@dut.udn.vn

 

3

LÊ THỊ NGỌC HIỀN
CN, Chuyên viên
Thư ký khoa

Điện thoại DĐ: 0932.577.585
Email: ltnhien@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN THỊ HIỀN
Giáo vụ khoa

Điện thoại DĐ: 0979.030.720
Email: nthien@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN KIẾN TRÚC

1

LÊ MINH SƠN
TS. KTS, Giảng viên
Trưởng Bộ môn Bộ môn Kiến trúc
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3632.789
Điện thoại DĐ: 0935.445.445
Email: leminhson@hotmail.com

 

2

PHAN BẢO AN
TS. KTS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3624.597
Điện thoại DĐ: 0905.090.500
Email: pban@ac.udu.vn, pban@.dut.udn.vn

 

3

TRƯƠNG PHAN THIÊN AN
ThS. KTS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3824.799
Điện thoại DĐ: 0905.211.185
Email: tptan@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN NGỌC BÌNH
ThS. KTS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3891.779
Điện thoại DĐ: 0905.090.333
Email: nnbinh@dut.udn.vn, binhkts@gmail.com

 

5

LÊ TRƯƠNG DI HẠ
ThS. KTS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.070.008
Email: ltdiha@dut.udn.vn

 

6

NGUYỄN THỊ HIỀN
Giáo vụ khoa

Điện thoại DĐ: 0979.030.720
Email: nthien@dut.udn.vn

 

7

ĐOÀN TRẦN HIỆP
ThS. KTS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3823.676
Điện thoại DĐ: 0903.516.716
Email: tranhiepdngcom

 

BỘ MÔN QUY HOẠCH

1

NGUYỄN HỒNG NGỌC
TS. KTS, Giảng viên
Trưởng khoa Khoa Kiến trúc, Trưởng Bộ môn Bộ môn Quy hoạch
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3652.235
Điện thoại DĐ: 0969.896.543
Email: nhngoc@dut.udn.vn, ngocfulbright@ yahoo.com

 

2

PHAN HỮU BÁCH
ThS. KTS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3691.269
Điện thoại DĐ: 0917.278.828
Email: phbach@dut.udn.vn

 

3

LÊ THỊ KIM DUNG
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3697.331
Điện thoại DĐ: 0982.150.826
Email: ltkdung@dut.udn.vn

 

4

TRƯƠNG NGUYỄN SONG HẠ
ThS, Giảng viên tập sự

 

5

NGUYỄN LÂM
TS. KTS, Trợ giảng
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.344.204
Email: nlam@dut.udn.vn

 

6

ĐỖ HOÀNG RONG LY
ThS. KTS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0974.833.058
Email: dhrly@dut.udn.vn

 

7

LÊ PHONG NGUYÊN
ThS. KTS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0903.505.906
Email: lpnguyen@dut.udn.vn

 

8

PHAN ÁNH NGUYÊN
ThS. KTS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3653.154
Điện thoại DĐ: 0905.818.195
Email: panguyen@dut.udn.vn

 

9

NGÔ PHƯƠNG
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.689.744
Email: ngophuong@dut.udn.vn

 

10

TRẦN ĐỨC QUANG
ThS. KTS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3574.127
Điện thoại DĐ: 0914.044.466
Email: ducquangdng@hotmail.com

 

11

TRẦN VĂN TÂM
ThS. Họa sĩ, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.040.141
Email: tvtam@ dut.udn.vn

 

12

VŨ PHAN MINH TRANG
CN, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.474.479
Email: vpmtrang@dut.udn.vn

 

13

NGUYỄN XUÂN TRUNG
ThS. KTS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3620.27
Điện thoại DĐ: 0905.145.945
Email: nxtrung@ud.edu.vn

 

THỈNH GIẢNG (KT)

1

TÔ VĂN HÙNG
TS. KTS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3821.899
Điện thoại DĐ: 0914.131.777
Email: tvhung@dut.udn.vn, tohungkts@gmail.com

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA (KT)

1

TRƯƠNG HOÀI CHÍNH
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Chủ nhiệm UBKT, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ DN
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.403.456
Email: thchinh@dut.udn.vn