DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

KHOA KIẾN TRÚC - Điện thoại: 0236.3841.823 - Email: kientruc@dut.udn.vn

1

NGUYỄN ANH TUẤN
PGS. TS. KTS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Kiến trúc
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3615.644
Điện thoại DĐ: 0903.505.032
Email: natuan1@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN XUÂN TRUNG
ThS. KTS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Kiến trúc
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3620.27
Điện thoại DĐ: 0905.145.945
Email: nxtrung@ud.edu.vn

 

3

LÊ THỊ NGỌC HIỀN
CN, Chuyên viên
Thư ký khoa

Điện thoại DĐ: 0932.577.585
Email: ltnhien@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN THỊ HIỀN
Giáo vụ khoa

Điện thoại DĐ: 0979.030.720
Email: nthien@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN KIẾN TRÚC

1

LÊ MINH SƠN
TS. KTS, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Bộ môn Kiến trúc
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3632.789
Điện thoại DĐ: 0935.445.445
Email: leminhson@hotmail.com

 

2

TRƯƠNG PHAN THIÊN AN
ThS. KTS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3824.799
Điện thoại DĐ: 0905.211.185
Email: tptan@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN NGỌC BÌNH
ThS. KTS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3891.779
Điện thoại DĐ: 0905.090.333
Email: nnbinh@dut.udn.vn, binhkts@gmail.com

 

4

LÊ TRƯƠNG DI HẠ
ThS. KTS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.070.008
Email: ltdiha@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN THỊ HIỀN
Giáo vụ khoa

Điện thoại DĐ: 0979.030.720
Email: nthien@dut.udn.vn

 

6

ĐOÀN TRẦN HIỆP
ThS. KTS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3823.676
Điện thoại DĐ: 0903.516.716
Email: tranhiepdngcom

 

7

NGUYỄN ANH TUẤN
PGS. TS. KTS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Kiến trúc
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3615.644
Điện thoại DĐ: 0903.505.032
Email: natuan1@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN QUY HOẠCH

1

LÊ PHONG NGUYÊN
TS. KTS, Giảng viên
Trưởng Bộ môn Bộ môn Quy hoạch
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0903.505.906
Email: lpnguyen@dut.udn.vn

 

2

LÊ THỊ KIM DUNG
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3697.331
Điện thoại DĐ: 0982.150.826
Email: ltkdung@dut.udn.vn

 

3

TRƯƠNG NGUYỄN SONG HẠ
ThS, Giảng viên tập sự

 

4

ĐỖ HOÀNG RONG LY
ThS. KTS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0974.833.058
Email: dhrly@dut.udn.vn

 

5

PHAN ÁNH NGUYÊN
ThS. KTS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3653.154
Điện thoại DĐ: 0905.818.195
Email: panguyen@dut.udn.vn

 

6

TRẦN VĂN TÂM
ThS. Họa sĩ, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.040.141
Email: tvtam@ dut.udn.vn

 

7

VŨ PHAN MINH TRANG
CN, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.474.479
Email: vpmtrang@dut.udn.vn

 

8

NGUYỄN XUÂN TRUNG
ThS. KTS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Kiến trúc
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3620.27
Điện thoại DĐ: 0905.145.945
Email: nxtrung@ud.edu.vn

 

THỈNH GIẢNG (KT)

1

PHAN BẢO AN
TS. KTS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3624.597
Điện thoại DĐ: 0905.090.500
Email: pban@ac.udu.vn, pban@.dut.udn.vn

 

2

TÔ VĂN HÙNG
TS. KTS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3821.899
Điện thoại DĐ: 0914.131.777
Email: tvhung@dut.udn.vn, tohungkts@gmail.com

 

3

TRẦN ĐỨC QUANG
ThS. KTS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3574.127
Điện thoại DĐ: 0914.044.466
Email: ducquangdng@hotmail.com