DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

PHÒNG CƠ SỞ VẬT CHẤT - Điện thoại: 0236.3740.719 - Email: csvc.dhbk@dut.udn.vn

1

DƯƠNG VIỆT DŨNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng phòng Phòng Cơ sở vật chất
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3745.247
Điện thoại DĐ: 0903.504.702
Email: dvdung@dut.udn.vn

 

2

HUỲNH TẤN TIẾN
TS, Chuyên viên
Phó Trưởng phòng Phòng Cơ sở vật chất
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0983.352.119
Email: httien@dut.udn.vn

 

3

 

HUỲNH DỌNG
KS, Kỹ sư

Điện thoại DĐ: 0935.580.190
Email: dongtrungluong@gmail.com

 

4

 

ĐẶNG THỊ HẰNG
Nhân viên PN

Điện thoại DĐ: 0166.4033.570

 

5

 

TRẦN THỊ HOA
Nhân viên PN

Điện thoại DĐ: 0906.506.129

 

6

 

LÊ MAI THANH HOÀNG
CN, Cán sự

Điện thoại DĐ: 0122.4527.027
Email: lemaithanhhoang@gmail.com

 

7

 

DƯƠNG THỊ HƯỜNG
Nhân viên PN

Điện thoại DĐ: 0988.415.736

 

8

 

HUỲNH THỊ MAI
Nhân viên PN

Điện thoại NR: 3765.783
Điện thoại DĐ: 0982.944.129

 

9

 

TRẦN THỊ NHÂM
Nhân viên PN

Điện thoại NR: 3783.2
Điện thoại DĐ: 0166.2801.690

 

10

 

PHAN HỮU PHÁT
KS
Nhân viên kỹ thuật

Điện thoại DĐ: 0935.777.697
Email: phphat@dut.udn.vn

 

11

 

NGUYỄN THỊ TÂN
Nhân viên PN

Điện thoại DĐ: 0121.4542.462

 

12

 

BÙI THỊ THÁI
Nhân viên PN

Điện thoại DĐ: 0905.558.769

 

13

 

NGUYỄN NGỌC THANH
KS
Nhân viên kỹ thuật

Điện thoại DĐ: 0905.659.335
Email: nnthanh@dut.udn.vn

 

14

 

NGUYỄN THỊ THUÝ
Nhân viên PN

Điện thoại DĐ: 0977.320.921

 

15

 

NGUYỄN THỊ THANH THÚY
Nhân viên PN

Điện thoại DĐ: 0977.320.921

 

16

PHAN THỊ NHƯ TRANG
CN, Kế toán tài sản

Điện thoại NR: 3841.238
Điện thoại DĐ: 0905.192.453
Email: ptntrang@dut.udn.vn

 

17

 

VÕ THỊ TUYẾT
Nhân viên PN

Điện thoại NR: 3733.002
Điện thoại DĐ: 0168.7637.599

 

18

 

NGUYỄN THỊ VIỆT
Nhân viên PN

Điện thoại DĐ: 0168.4392.522

 

19

 

VÕ THỊ XUYẾN
Nhân viên PN

Điện thoại NR: 3765.707
Điện thoại DĐ: 0168.6252.983

 

20

 

NGUYỄN THỊ YẾN
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0905.357.951

 

TỔ CÂY CẢNH - Điện thoại: 0236.3736.946

1

HỒ VĂN LY
Tổ trưởng Tổ cây cảnh
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 6272.703
Điện thoại DĐ: 0983.512.528
Email: hovanly80@gmail.com

 

2

 

NGUYỄN VĂN HOÀNG
Tổ phó Tổ cây cảnh

Điện thoại DĐ: 0934.876.464

 

3

 

NGUYỄN THỊ KHƯƠNG ÁNH
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0905.836.060

 

4

 

TRẦN THỊ NGỌC ÁNH
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0987.078.447

 

5

 

NGUYỄN VĂN BẢY
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0165.8303.804

 

6

 

NGUYỄN VĂN HƯNG
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0122.4436.093

 

7

 

NGUYỄN THỊ LỆ
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0979.429.538

 

8

 

TRƯƠNG THỊ NGA
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0120.5930.743

 

9

 

NGUYỄN DUY PHƯỚC
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0163.3623.414

 

10

 

NGÔ THỊ ÁNH PHƯỢNG
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0166.5492.251

 

11

 

TRỊNH QUANG THÔNG
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0122.9525.246

 

TỔ ĐIỆN NƯỚC - Điện thoại: 0236.3730.058

1

 

NGUYỄN VĂN TUẤN (CSVC)
KS
Tổ trưởng Tổ Điện nước

Điện thoại NR: 3841.624
Điện thoại DĐ: 0914.468.408

 

2

 

LÊ THANH HÙNG
Tổ phó Tổ Điện nước

Điện thoại NR: 3732.597
Điện thoại DĐ: 0126.8113.900

 

3

 

NGUYỄN ĐỨC
Nhân viên kỹ thuật

Điện thoại NR: 3731.192
Điện thoại DĐ: 0914.736.648

 

4

 

PHẠM LỢI
Nhân viên kỹ thuật

Điện thoại NR: 3734.177
Điện thoại DĐ: 0917.981.505

 

5

 

NGUYỄN NGÀ
Bảo vệ

Điện thoại DĐ: 0987.662.615

 

6

 

TRƯƠNG VĂN THU
Nhân viên kỹ thuật

Điện thoại NR: 3765.534
Điện thoại DĐ: 0120.5994.831

 

7

 

LƯƠNG SƠN TÙNG
KS, Kỹ sư

Điện thoại DĐ: 0165.5460.678

 

8

 

HỒ QUẢNG VIỆT
Nhân viên kỹ thuật

Điện thoại NR: 3734.17
Điện thoại DĐ: 0985.031.796