DHBK

TRA CỨU VĂN BẢN PHÁP QUY

Lĩnh vực :  
Loại :  
Cơ quan ban hành :  
Nội dung tìm kiếm :     
Hiển thị các kết quả từ 1 đến 10 trong tổng sổ 186 kết quả tìm thấy.

LĨNH VỰC

TÊN VĂN BẢN

SỐ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

CƠ QUAN BAN HÀNH

LOẠI

HIỆU LỰC

TẢI VỀ

Công tác sinh viên

Quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục

07/2022/TT-BGDĐT

23/05/2022

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Thông tư

x

Văn thư, lưu trữ

Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

1616/QĐ-ĐHBK

13/05/2022

Trường ĐH Bách khoa

Quyết định

x

 

Công tác sinh viên

Phê duyệt Đề án Công tác chủ nhiệm lớp cố vấn học tập và tư vấn hỗ trợ cho sinh viên thuộc Trường ĐHBK-ĐHĐN

1216/QĐ-ĐHBK

22/04/2022

Trường ĐH Bách khoa

Quyết định

x

 

Công tác sinh viên

Sửa đổi một số điều của Quy định xét thi đua, khen thưởng với sinh viên đại học hệ chính quy của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

1088/QĐ-ĐHBK

13/04/2022

Trường ĐH Bách khoa

Quyết định

x

 

Công tác sinh viên

Quyết định 05/2022/QĐ-TTg Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

05/2022/QĐ-TTg

23/03/2022

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

x

Khoa học Công nghệ

Quy định về tổ chức xét duyệt và công nhận sáng kiến tại Trường ĐHBK, ĐHĐN

493/QĐ-ĐHBK

22/02/2022

Trường ĐH Bách khoa

Quyết định

x

 

Văn thư, lưu trữ

Nội quy về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tại Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

479/QĐ-ĐHBK

21/02/2022

Trường ĐH Bách khoa

Quyết định

x

 

Tổ chức, cán bộ

Quyết định NQ08/NQ-HĐĐH Quy chế hoạt động của Hội đồng Đại học Đà Nẵng

NQ08/NQ-HĐĐH

28/01/2022

Đại học Đà Nẵng

Nghị quyết

x

Tổ chức, cán bộ

Quyết định 551/QĐ-ĐHĐN Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức của Đại học Đà Nẵng

551/QĐ-ĐHĐN

28/01/2022

Đại học Đà Nẵng

Quyết định

x

Tài chính, kế toán

Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp

399/QĐ-BGDĐT

27/01/2022

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Quyết định

x

1 2 3 4 5 6 > >>
Lưu ý: Để xem các văn bản nội bộ của Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN xin vui lòng liên hệ với các phòng chức năng theo lĩnh vực văn bản.