DHBK

Tầm nhìn & Sứ mệnh của Trường, Chiến lược phát triển Nhà trường

Tầm nhìn:

Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng sẽ trở thành một trong những trường đại học hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á.

Vision:

University of Science and Technology - The University of Danang (DUT) will become a leading university in Southeast Asia.

 

Sứ mệnh:

Là nơi đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, công nghệ chất lượng cao và cung cấp các dịch vụ khoa học, công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Mission:

DUT is a research university educating qualified graduates, providing excellent science and technology resources to serve the sustainable socio-economic development of Vietnam, especially the Central area and Highlands.

 

Quyết định số 159/QĐ-ĐHBK-HCTH ngày 30/07/2014 về việc công bố "Tầm nhìn - Sứ mạng" của Trường Đại học Bách khoa.

Quyết định số 168/QĐ-ĐHBK ngày 05/06/2015 về việc công bố Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Bách khoa giai đoạn 2015-2020 tầm nhìn đến năm 2025.


CÁC THÔNG TIN KHÁC