DHBK

Phòng chức năng, Trung tâm

03/02/2017 20:45

Stt

Phòng / Thông tin liên hệ

1

Phòng Cơ sở vật chất

csvc.dhbk@dut.udn.vn

http://www.dut.udn.vn/Phong/Vatchat 

0236.3740719

2

Phòng Công tác sinh viên

ctsv.dhbk@dut.udn.vn

http://www.dut.udn.vn/Phong/SinhVien

0236.3738268

3

Phòng Đào tạo

dt.dhbk@dut.udn.vn

http://www.dut.udn.vn/Phong/DaoTao

0236.3842145, 3733591

4

Phòng Kế hoạch-Tài chính

khtc.dhbk@dut.udn.vn

http://www.dut.udn.vn/Phong/TaiChinh 

0236.3841660

5

Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục

dbcl.dhbk@dut.udn.vn

http://www.dut.udn.vn/Phong/Khaothi

0236.3737931

6

Phòng Khoa học công nghệ & Hợp tác quốc tế

khcnhtqt.dhbk@dut.udn.vn

http://www.dut.udn.vn/Phong/KhoaHoc 

0236.3841292

7

Phòng Thanh tra-Pháp chế

ttpc.dhbk@dut.udn.vn

http://www.dut.udn.vn/Phong/ThanhTra

0236.3740718

8

Phòng Tổ chức-Hành chính

tchc.dhbk@dut.udn.vn

http://www.dut.udn.vn/Phong/ToChuc

0236.3842308

9

Trung tâm Thông tin học liệu & Truyền thông

tthltt.dhbk@dut.udn.vn

http://www.dut.udn.vn/Phong/TruyenThong

0236.


CÁC THÔNG TIN KHÁC