DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh

Thông tin liên hệ

Ghi chú

BAN GIÁM HIỆU

1

LÊ KIM HÙNG
GS. TS, Hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm Xuất sắc, Trưởng Chương trình Chương trình Đào tạo Kỹ sư CLC Việt - Pháp (PFIEV)
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.112.526
Email: lekimhung@dut.udn.vn

 

2

TRƯƠNG HOÀI CHÍNH
PGS. TS, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ DN
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913. 403.456
Email: thchinh@dut.udn.vn

 

3

LÊ CUNG
PGS. TS, Phó Hiệu trưởng, Trợ lý CT - Trưởng CN Sản xuất tự động Chương trình Đào tạo Kỹ sư CLC Việt - Pháp (PFIEV)
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3871.833
Điện thoại DĐ: 0905.124.879
Email: lcung@dut.udn.vn

 

4

LÊ THỊ KIM OANH
PGS. TS, Phó Hiệu trưởng
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3846.709
Điện thoại DĐ: 0985.756.959
Email: ltkoanh@dut.udn.vn