DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

CÔNG ĐOÀN - Điện thoại: 0236.3842.109, 0905.905.116 - Email: congdoan.dhbk@dut.udn.vn

1

ĐOÀN ANH TUẤN
TS, Giảng viên
Chủ tịch Công đoàn Công đoàn, Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3501.499
Điện thoại DĐ: 0168.323.2222
Email: datuan@dut.udn.vn

 

2

LÊ KHÁNH TOÀN
TS, Giảng viên chính
Phó Chủ tịch Công đoàn Công đoàn, Trưởng Bộ môn Bộ môn Thi công
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3730.737
Điện thoại DĐ: 0913.469.869
Email: lktoan@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN THỊ TUYẾT AN
ThS, Giảng viên
Phó Chủ tịch Công đoàn Công đoàn
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3841.855
Điện thoại DĐ: 0913.407.868
Email: nttan@dut.udn.vn, tuyetanx3@yahoo.com.vn

 

BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN

1

NGUYỄN THỊ TUYẾT AN
ThS, Giảng viên
Phó Chủ tịch Công đoàn Công đoàn
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3841.855
Điện thoại DĐ: 0913.407.868
Email: nttan@dut.udn.vn, tuyetanx3@yahoo.com.vn

 

2

 

NGUYỄN THỊ THẢO SƯƠNG
Kế toán viên

Điện thoại DĐ: 0989.391.566

 

3

LÊ KHÁNH TOÀN
TS, Giảng viên chính
Phó Chủ tịch Công đoàn Công đoàn, Trưởng Bộ môn Bộ môn Thi công
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3730.737
Điện thoại DĐ: 0913.469.869
Email: lktoan@dut.udn.vn

 

4

ĐOÀN ANH TUẤN
TS, Giảng viên
Chủ tịch Công đoàn Công đoàn, Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3501.499
Điện thoại DĐ: 0168.323.2222
Email: datuan@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN ANH TUẤN (ĐT)
ThS, Chuyên viên
Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo

Điện thoại NR: 3683.313
Điện thoại DĐ: 0905.597.275
Email: natuan@dut.udn.vn

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

1

NGUYỄN THỊ TUYẾT AN
ThS, Giảng viên
Phó Chủ tịch Công đoàn Công đoàn
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3841.855
Điện thoại DĐ: 0913.407.868
Email: nttan@dut.udn.vn, tuyetanx3@yahoo.com.vn

 

2

 

ĐINH LAN ANH
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0903.350.083

 

3

NGUYỄN QUANG BÌNH
ThS
Phụ trách PTN
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0902.923.326
Email: nqbinh@dut.udn.vn

 

4

 

PHAN THỊ THUÝ HẰNG
ThS, Giảng viên

Điện thoại NR: 3841.39
Điện thoại DĐ: 0935.606.756
Email: thuyhang@dut.udn.vn

 

5

MÃ PHƯỚC HOÀNG
ThS, Giảng viên
Giáo vụ khoa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.089.399
Email: mphoang@dut.udn.vn, nhietlanhdng@gmail.com

 

6

NGUYỄN LAN PHƯƠNG
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3735.483
Điện thoại DĐ: 0905.160.341
Email: nlphuong@dut.udn.vn

 

7

 

NGUYỄN THỊ THẢO SƯƠNG
Kế toán viên

Điện thoại DĐ: 0989.391.566

 

8

NGUYỄN VĂN TẤN
ThS, Giảng viên

Điện thoại NR: 3561.439
Điện thoại DĐ: 0925.263.579
Email: tan78dhbk@dut.udn.vn

 

9

PHAN MINH THẮNG
ThS, Chuyên viên
Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ DN
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3894.048
Điện thoại DĐ: 0913.402.314
Email: pmthang@dut.udn.vn

 

10

TRẦN HỒ THUỶ TIÊN
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3841.819
Điện thoại DĐ: 0983.461.008
Email: thttien@dut.udn.vn

 

11

LÊ KHÁNH TOÀN
TS, Giảng viên chính
Phó Chủ tịch Công đoàn Công đoàn, Trưởng Bộ môn Bộ môn Thi công
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3730.737
Điện thoại DĐ: 0913.469.869
Email: lktoan@dut.udn.vn

 

12

NGUYỄN VĂN TRIỀU
TS, Giảng viên
Bí thư Đoàn thanh niên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0983.774.381
Email: nvtrieu@dut.udn.vn

 

13

ĐOÀN ANH TUẤN
TS, Giảng viên
Chủ tịch Công đoàn Công đoàn, Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3501.499
Điện thoại DĐ: 0168.323.2222
Email: datuan@dut.udn.vn

 

14

NGUYỄN ANH TUẤN (ĐT)
ThS, Chuyên viên
Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo

Điện thoại NR: 3683.313
Điện thoại DĐ: 0905.597.275
Email: natuan@dut.udn.vn

 

VĂN PHÒNG CÔNG ĐOÀN - Điện thoại: 0236.3842.109 - Email: congdoan.dhbk@dut.udn.vn

1

 

NGUYỄN HỒNG LIÊN
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0905.905.116