DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

CÔNG ĐOÀN - Điện thoại: 0236.3842.109, 0905.905.116 - Email: congdoan.dhbk@dut.udn.vn

1

ĐOÀN ANH TUẤN
TS, Giảng viên
Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Công đoàn Ban thường vụ, Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3501.499
Điện thoại DĐ: 0168.323.2222
Email: datuan@dut.udn.vn

 

2

LÊ KHÁNH TOÀN
TS, Giảng viên chính
Phó Chủ tịch Công đoàn, Phó Chủ tịch Công đoàn Ban thường vụ, Trưởng Bộ môn Bộ môn Thi công
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3730.737
Điện thoại DĐ: 0913.469.869
Email: lktoan@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN THỊ TUYẾT AN
ThS, Giảng viên
Phó Chủ tịch Công đoàn, Phó Chủ tịch Công đoàn Ban thường vụ
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3841.855
Điện thoại DĐ: 0913.407.868
Email: nttan@dut.udn.vn, tuyetanx3@yahoo.com.vn

 

BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN

1

ĐOÀN ANH TUẤN
TS, Giảng viên
Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Công đoàn Ban thường vụ, Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3501.499
Điện thoại DĐ: 0168.323.2222
Email: datuan@dut.udn.vn

 

2

LÊ KHÁNH TOÀN
TS, Giảng viên chính
Phó Chủ tịch Công đoàn, Phó Chủ tịch Công đoàn Ban thường vụ, Trưởng Bộ môn Bộ môn Thi công
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3730.737
Điện thoại DĐ: 0913.469.869
Email: lktoan@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN THỊ TUYẾT AN
ThS, Giảng viên
Phó Chủ tịch Công đoàn, Phó Chủ tịch Công đoàn Ban thường vụ
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3841.855
Điện thoại DĐ: 0913.407.868
Email: nttan@dut.udn.vn, tuyetanx3@yahoo.com.vn

 

4

NGUYỄN THỊ THẢO SƯƠNG
Kế toán viên

Điện thoại DĐ: 0989.391.566

 

5

NGUYỄN ANH TUẤN (ĐT)
ThS, Chuyên viên
Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo

Điện thoại NR: 3683.313
Điện thoại DĐ: 0905.597.275
Email: natuan@dut.udn.vn

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

1

NGUYỄN THỊ TUYẾT AN
ThS, Giảng viên
Phó Chủ tịch Công đoàn, Phó Chủ tịch Công đoàn Ban thường vụ
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3841.855
Điện thoại DĐ: 0913.407.868
Email: nttan@dut.udn.vn, tuyetanx3@yahoo.com.vn

 

2

ĐINH LAN ANH
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0903.350.083

 

3

NGUYỄN QUANG BÌNH
ThS
Phụ trách PTN
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0902.923.326
Email: nqbinh@dut.udn.vn

 

4

PHAN THỊ THUÝ HẰNG
ThS, Giảng viên

Điện thoại NR: 3841.39
Điện thoại DĐ: 0935.606.756
Email: thuyhang@dut.udn.vn

 

5

MÃ PHƯỚC HOÀNG
ThS, Giảng viên
Giáo vụ khoa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.089.399
Email: mphoang@dut.udn.vn, nhietlanhdng@gmail.com

 

6

NGUYỄN LAN PHƯƠNG
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3735.483
Điện thoại DĐ: 0905.160.341
Email: nlphuong@dut.udn.vn

 

7

NGUYỄN THỊ THẢO SƯƠNG
Kế toán viên

Điện thoại DĐ: 0989.391.566

 

8

NGUYỄN VĂN TẤN
ThS, Giảng viên

Điện thoại NR: 3561.439
Điện thoại DĐ: 0925.263.579
Email: tan78dhbk@dut.udn.vn

 

9

PHAN MINH THẮNG
ThS, Chuyên viên
Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ DN
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3894.048
Điện thoại DĐ: 0913.402.314
Email: pmthang@dut.udn.vn

 

10

TRẦN HỒ THUỶ TIÊN
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3841.819
Điện thoại DĐ: 0983.461.008
Email: thttien@dut.udn.vn

 

11

LÊ KHÁNH TOÀN
TS, Giảng viên chính
Phó Chủ tịch Công đoàn, Phó Chủ tịch Công đoàn Ban thường vụ, Trưởng Bộ môn Bộ môn Thi công
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3730.737
Điện thoại DĐ: 0913.469.869
Email: lktoan@dut.udn.vn

 

12

NGUYỄN VĂN TRIỀU
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0983.774.381
Email: nvtrieu@dut.udn.vn

 

13

ĐOÀN ANH TUẤN
TS, Giảng viên
Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Công đoàn Ban thường vụ, Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3501.499
Điện thoại DĐ: 0168.323.2222
Email: datuan@dut.udn.vn

 

14

NGUYỄN ANH TUẤN (ĐT)
ThS, Chuyên viên
Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo

Điện thoại NR: 3683.313
Điện thoại DĐ: 0905.597.275
Email: natuan@dut.udn.vn

 

VĂN PHÒNG CÔNG ĐOÀN - Điện thoại: 0236.3842.109 - Email: congdoan.dhbk@dut.udn.vn

1

NGUYỄN HỒNG LIÊN
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0905.905.116