DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN - Điện thoại: 0236.3842.109, 0905.905.116 - Email: congdoan.dhbk@dut.udn.vn

1

ĐOÀN ANH TUẤN
TS, Giảng viên
Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Phòng Cơ sở vật chất
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0168.323.2222
Email: datuan@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN THỊ HOA
CN
Phó Chủ tịch Công đoàn, Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3733.588
Điện thoại DĐ: 0905.342.655
Email: nthoa@dut.udn.vn

 

BAN THƯỜNG VỤ

1

ĐOÀN ANH TUẤN
TS, Giảng viên
Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Phòng Cơ sở vật chất
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0168.323.2222
Email: datuan@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN THỊ HOA
CN
Phó Chủ tịch Công đoàn, Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3733.588
Điện thoại DĐ: 0905.342.655
Email: nthoa@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN THỊ TUYẾT AN
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3841.855
Điện thoại DĐ: 0913.407.868
Email: nttan@dut.udn.vn, tuyetanx3@yahoo.com.vn

 

4

PHÙNG MINH NGUYÊN
KS, Giảng viên thực hành

Điện thoại NR: 3732.359
Điện thoại DĐ: 0905.177.691
Email: pmnguyen@dut.udn.vn

 

5

LÊ KHÁNH TOÀN
TS, Giảng viên
Trưởng Bộ môn Bộ môn Thi công
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3730.737
Điện thoại DĐ: 0913.469.869
Email: lktoan@dut.udn.vn

 

BAN CHẤP HÀNH

1

NGUYỄN THỊ TUYẾT AN
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3841.855
Điện thoại DĐ: 0913.407.868
Email: nttan@dut.udn.vn, tuyetanx3@yahoo.com.vn

 

2

PHAN THỊ THUÝ HẰNG
ThS, Giảng viên

Điện thoại NR: 3841.39
Điện thoại DĐ: 0935.606.756
Email: thuyhang@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN THỊ HOA
CN
Phó Chủ tịch Công đoàn, Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3733.588
Điện thoại DĐ: 0905.342.655
Email: nthoa@dut.udn.vn

 

4

HỒ VĂN MINH
KS
Phục vụ giảng dạy
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.065.342
Email: hvminh@dut.udn.vn

 

5

PHÙNG MINH NGUYÊN
KS, Giảng viên thực hành

Điện thoại NR: 3732.359
Điện thoại DĐ: 0905.177.691
Email: pmnguyen@dut.udn.vn

 

6

PHẠM VĂN PHI
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0905.235.524
Email: pvphi@dut.udn.vn

 

7

TRẦN HỒ THUỶ TIÊN
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3841.819
Điện thoại DĐ: 0983.461.008
Email: thttien@dut.udn.vn

 

8

LÊ KHÁNH TOÀN
TS, Giảng viên
Trưởng Bộ môn Bộ môn Thi công
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3730.737
Điện thoại DĐ: 0913.469.869
Email: lktoan@dut.udn.vn

 

9

TRẦN THẾ TRUYỀN
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3826.772
Điện thoại DĐ: 0919.083.009
Email: tttruyen@dut.udn.vn

 

10

ĐOÀN ANH TUẤN
TS, Giảng viên
Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Phòng Cơ sở vật chất
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0168.323.2222
Email: datuan@dut.udn.vn