DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP - Điện thoại: 0236.3737.879 - Email: sserc@dut.udn.vn

1

HUỲNH THANH TÙNG
TS, Giảng viên
Phó Giám đốc PT Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ DN
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.289.229
Email: httung@dut.udn.vn

 

2

PHAN MINH THẮNG
ThS, Chuyên viên
Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ DN
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.402.314
Email: pmthang@dut.udn.vn

 

3

 

NGUYỄN TIẾN DANH
ThS, Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0963.308.170
Email: ntdanh@dut.udn.vn

 

4

 

LÊ HỒNG PHÚC
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0977.984.486
Email: lhphuc@dut.udn.vn

 

TỔ QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

1

 

HOÀNG THỊ DUYÊN
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0986.656.121

 

2

 

LÊ THỊ MINH HIỀN
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0702.712.127

 

3

 

LÊ THỊ HOA
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0917.770.841

 

4

 

ĐOÀN ANH HÒA
Nhân viên

 

5

 

NGUYỄN THỊ THANH HỒNG
Chuyên viên

 

6

 

NGUYỄN VIỆT HÙNG
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0975.105.859

 

7

 

PHÙNG ĐÌNH KHAI
Nhân viên

 

8

 

VŨ THỊ QUYÊN
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0977.964.251

 

9

 

NGUYỄN ANH SƠN
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0914.300.941

 

10

 

PHẠM VIẾT THƯƠNG
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0905.091.891

 

11

NGUYỄN TRUNG TIẾN
Chuyên viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.020.744
Email: nttien@dut.udn.vn

 

Lưu ý: Để cập nhật thông tin danh bạ xin vui lòng liên hệ với Tổ CNTT qua email: tocntt@dut.udn.vn.