DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP - Điện thoại: 0236.3737.879 - Email: sserc@dut.udn.vn

1

HUỲNH THANH TÙNG
TS, Giảng viên
Phó Giám đốc PT Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ DN
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3842.896
Điện thoại DĐ: 0905.289.229
Email: httung@dut.udn.vn

 

2

PHAN MINH THẮNG
ThS, Chuyên viên
Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ DN
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3894.048
Điện thoại DĐ: 0913.402.314
Email: pmthang@dut.udn.vn

 

3

 

TRẦN THỊ NHƯ LINH
Kế toán viên

Điện thoại NR: 3733.632
Điện thoại DĐ: 0914.354.447

 

4

 

LÊ HỒNG PHÚC
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0977.984.486
Email: phuchongle2008@gmail.com

 

TỔ QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

1

 

NGUYỄN VĂN CHÍNH (CTSV)
Nhân viên

Điện thoại NR: 3765.655
Điện thoại DĐ: 0905.939.269

 

2

 

HOÀNG THỊ DUYÊN
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0986.656.121

 

3

 

LÊ THỊ MINH HIỀN
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0124.936.7577

 

4

 

LÊ THỊ HOA
Nhân viên

Điện thoại NR: 3733.593
Điện thoại DĐ: 0163.941.9900

 

5

 

ĐOÀN ANH HÒA
Nhân viên

 

6

 

NGUYỄN THỊ THANH HỒNG
Chuyên viên

 

7

 

NGUYỄN VIỆT HÙNG
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0975.105.859

 

8

 

PHÙNG ĐÌNH KHAI
Nhân viên

Điện thoại NR: 3733.081

 

9

 

TRẦN NẢI
Chuyên viên

Điện thoại NR: 3733.593
Điện thoại DĐ: 0914.926.155

 

10

 

VŨ THỊ QUYÊN
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0977.964.251

 

11

 

NGUYỄN ANH SƠN
Nhân viên

 

12

 

PHẠM VIẾT THƯƠNG
Nhân viên

Điện thoại NR: 3765.783
Điện thoại DĐ: 0905.091.891

 

13

NGUYỄN TRUNG TIẾN
Chuyên viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3835.048
Điện thoại DĐ: 0905.020.744
Email: nttien@dut.udn.vn