DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP - Điện thoại: 0236.3737.879 - Email: sserc@dut.udn.vn

1

NGUYỄN VĂN ĐÔNG
TS, Giảng viên chính
Trưởng phòng Phòng Công tác Sinh viên, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ DN
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.736.555
Email: nvdong@dut.udn.vn

 

2

PHAN MINH THẮNG
ThS, Chuyên viên
Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ DN
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3894.048
Điện thoại DĐ: 0913.402.314
Email: pmthang@dut.udn.vn

 

3

 

TRẦN THỊ NHƯ LINH
Kế toán viên

Điện thoại NR: 3733.632
Điện thoại DĐ: 0914.354.447

 

4

 

LÊ HỒNG PHÚC
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0977.984.486
Email: phuchongle2008@gmail.com

 

TỔ QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

1

 

NGUYỄN VĂN CHÍNH (CTSV)
Nhân viên

Điện thoại NR: 3765.655
Điện thoại DĐ: 0905.939.269

 

2

 

HOÀNG THỊ DUYÊN
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0986.656.121

 

3

 

LÊ THỊ MINH HIỀN
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0124.936.7577

 

4

 

LÊ THỊ HOA
Nhân viên

Điện thoại NR: 3733.593
Điện thoại DĐ: 0163.941.9900

 

5

 

ĐOÀN ANH HÒA
Nhân viên

 

6

 

NGUYỄN THỊ THANH HỒNG
Chuyên viên

 

7

 

NGUYỄN VIỆT HÙNG
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0975.105.859

 

8

 

PHÙNG ĐÌNH KHAI
Nhân viên

Điện thoại NR: 3733.081

 

9

 

TRẦN NẢI
Chuyên viên

Điện thoại NR: 3733.593
Điện thoại DĐ: 0914.926.155

 

10

 

VŨ THỊ QUYÊN
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0977.964.251

 

11

 

NGUYỄN ANH SƠN
Nhân viên

 

12

 

HOÀNG THU
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0905.889.973

 

13

 

PHẠM VIẾT THƯƠNG
Nhân viên

Điện thoại NR: 3765.783
Điện thoại DĐ: 0905.091.891

 

14

NGUYỄN TRUNG TIẾN
Chuyên viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3835.048
Điện thoại DĐ: 0905.020.744
Email: nttien@dut.udn.vn