DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ QUAN HỆ DN - Điện thoại: 0236.3737.879 - Email: sserc@dut.udn.vn

1

TRƯƠNG HOÀI CHÍNH
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Chủ nhiệm UBKT, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ DN
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.403.456
Email: thchinh@dut.udn.vn

 

2

PHAN MINH THẮNG
ThS, Chuyên viên
Phó Trưởng phòng Phòng Công tác Sinh viên, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ DN
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3894.048
Điện thoại DĐ: 0913.402.314
Email: pmthang@dut.udn.vn

 

3

TRẦN THỊ NHƯ LINH
Kế toán viên

Điện thoại NR: 3733.632
Điện thoại DĐ: 0914.354.447

 

4

LÊ HỒNG PHÚC
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0977.984.486
Email: phuchongle2008@gmail.com