DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

1

NGUYỄN ĐÌNH LÂM
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Trường ĐHBK, Chủ tịch Hội đồng trường
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0989.078.015
Email: ndlam@dut.udn.vn

 

2

DƯƠNG VIỆT DŨNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng phòng Phòng Cơ sở vật chất
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3745.247
Điện thoại DĐ: 0903.504.702
Email: dvdung@dut.udn.vn

 

3

NGÔ VĂN DƯỠNG
PGS. TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3825.526
Điện thoại DĐ: 0913.405.526
Email: nvduong@ac.udn.vn

 

4

NGUYỄN HỒNG HẢI
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng phòng Phòng Đào tạo
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3932.39
Điện thoại DĐ: 0918.326.818
Email: nhhai@dut.udn.vn, honghaidhbk@yahoo.com

 

5

 

VŨ THỊ BÍCH HẬU

 

6

NGUYỄN HỮU HIẾU
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Hiệu trưởng Trường ĐHBK
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0917.976.589
Email: nhhieu@dut.udn.vn

 

7

LÊ KIM HÙNG
GS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.112.526
Email: lekimhung@dut.udn.vn

 

8

TÔ VĂN HÙNG
TS. KTS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3821.899
Điện thoại DĐ: 0914.131.777
Email: tvhung@dut.udn.vn, tohungkts@gmail.com

 

9

TRẦN QUANG HƯNG
PGS. TS, Giảng viên
Trưởng khoa Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0947.747.576
Email: tqhung@dut.udn.vn

 

10

 

HOÀNG QUANG HUY
CN, Kế toán viên
Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính

Điện thoại DĐ: 0906.601.238
Email: hqhuy@dut.udn.vn

 

11

NGUYỄN TẤN KHÔI
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Công nghệ thông tin
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3638.383
Điện thoại DĐ: 0903.511.888
Email: ntkhoi@dut.udn.vn

 

12

 

LÊ TRƯỜNG KỸ

 

13

 

NGUYỄN BẢO LONG

 

14

 

HỒ KỲ MINH

 

15

LÊ THỊ KIM OANH
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Hiệu trưởng Trường ĐHBK
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3846.709
Điện thoại DĐ: 0985.756.959
Email: ltkoanh@dut.udn.vn

 

16

 

NGUYỄN THÀNH

 

17

LÊ KHÁNH TOÀN
TS, Giảng viên chính
Chủ tịch Công đoàn Công đoàn Trường ĐHBK, Trưởng Bộ môn Bộ môn Thi công
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3730.737
Điện thoại DĐ: 0913.469.869
Email: lktoan@dut.udn.vn

 

18

NGUYỄN QUANG TRUNG
ThS, Giảng viên chính
Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3822.334
Điện thoại DĐ: 0914.048.893
Email: nqtrung@dut.udn.vn

 

19

ĐOÀN QUANG VINH
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Hiệu trưởng Trường ĐHBK
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3821.304
Điện thoại DĐ: 0903.586.586
Email: dqvinh@dut.udn.vn