DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

KHOA CƠ KHÍ - Điện thoại: 0236.3842.741 - Email: khoacokhi@dut.udn.vn

1

LƯU ĐỨC BÌNH
PGS. TS, Giảng viên
Trưởng khoa Khoa Cơ khí, Trưởng Bộ môn Bộ môn Công nghệ chế tạo máy
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 2464.768
Điện thoại DĐ: 0914.015.014
Email: ldbinh@dut.udn.vn

 

2

TÀO QUANG BẢNG
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Cơ khí, Trưởng Bộ môn Bộ môn Công nghệ vật liệu
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3738458
Điện thoại DĐ: 0905.062.242
Email: tqbang@dut.udn.vn

 

3

LÊ HOÀI NAM
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Cơ khí, Phó Giám đốc Viện Công nghệ Cơ khí và Tự động hóa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0906.309.302
Email: lehoainam@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN PHÚC NGHĨA
KS
Giáo vụ khoa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.048.182
Email: npnghia@dut.udn.vn, nghiacokhi2011@gmail.com

 

5

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC
CN
Thư ký khoa

Điện thoại DĐ: 0935.838.626
Email: ntbngoc@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ

1

NGUYỄN ĐẮC LỰC
ThS, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Bộ môn Cơ điện tử
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3835.331
Điện thoại DĐ: 0903.577.754
Email: ndluc@dut.udn.vn, nguyendacluc44@gmail.com

 

2

ĐỖ THẾ CẦN
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.304.357
Email: dtcan@dut.udn.vn, dothecan3000@gmail.com

 

3

PHẠM NGUYỄN QUỐC HUY
KS, Giảng viên thực hành
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0122.808.8572
Email: pnqhuy@dut.udn.vn

 

4

TRẦN QUANG KHẢI
KS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0974.710.810
Email: tqkhai@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN LÊ MINH
KS, Giảng viên thực hành

Điện thoại NR: 3830.804
Điện thoại DĐ: 0983.160.004
Email: nlminh@dut.udn.vn

 

6

ĐINH HOÀI NAM
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3841.194
Điện thoại DĐ: 0935.225.266
Email: dhnam@dut.udn.vn, dinhhoainam52@gmail.com

 

7

LÊ HOÀI NAM
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Cơ khí, Phó Giám đốc Viện Công nghệ Cơ khí và Tự động hóa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0906.309.302
Email: lehoainam@dut.udn.vn

 

8

NGÔ THANH NGHỊ
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3738.458
Điện thoại DĐ: 0908.999.801
Email: ntnghi@dut.udn.vn

 

9

NGUYỄN DANH NGỌC
TS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0901.776.698
Email: danhngoc.nguyen@gmail.com

 

10

DƯƠNG TẤN QUANG
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0168.498.5731
Email: tquangbk@gmail.com

 

11

TRẦN ĐÌNH SƠN
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3470.843
Điện thoại DĐ: 0905.211.161
Email: tdson@dut.udn.vn, dsontran@gmail.com

 

12

TRẦN PHƯỚC THANH
ThS, Giảng viên thực hành
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0977.882.010
Email: tpthanh@dut.udn.vn

 

13

VÕ NHƯ THÀNH
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.669.229
Email: vnthanh@dut.udn.vn

 

14

TRẦN MINH THÔNG
ThS, Giảng viên thực hành
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3730.444
Điện thoại DĐ: 0905.309.558
Email: tmthong@dut.udn.vn

 

15

NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3834.817
Điện thoại DĐ: 0905.117.585
Email: ndtrinh@dut.udn.vn

 

16

VÕ ĐÌNH TRUNG
KS, Giảng viên thực hành

Điện thoại DĐ: 0917.982.737
Email: vdtrung@dut.udn.vn

 

17

TRẦN XUÂN TÙY
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3732.533
Điện thoại DĐ: 0983.459.719
Email: txtuy@dut.udn.vn

 

18

ĐẶNG PHƯỚC VINH
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0978.498.964
Email: dpvinh@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

1

LƯU ĐỨC BÌNH
PGS. TS, Giảng viên
Trưởng khoa Khoa Cơ khí, Trưởng Bộ môn Bộ môn Công nghệ chế tạo máy
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 2464.768
Điện thoại DĐ: 0914.015.014
Email: ldbinh@dut.udn.vn

 

2

TRẦN NGỌC HẢI
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3842.794
Điện thoại DĐ: 0905.026.649
Email: tnhai@dut.udn.vn, trangochaidhbk@yahoo.com

 

3

NGUYỄN TẤN MINH
KS, Giảng viên thực hành

Điện thoại DĐ: 0905.231.232
Email: ntminh@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN HOÀI NAM
CN, Giảng viên thực hành

Điện thoại NR: 3841.822
Điện thoại DĐ: 0905.114.819
Email: nhnam@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN PHÚC NGHĨA
KS
Giáo vụ khoa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.048.182
Email: npnghia@dut.udn.vn, nghiacokhi2011@gmail.com

 

6

NGUYỄN PHẠM THẾ NHÂN
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.969.475
Email: nptnhan@dut.udn.vn, thenhanbk@gmail.com

 

7

TRẦN MINH SANG
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3793.323
Điện thoại DĐ: 0977.694.103
Email: tmsang@dut.udn.vn, sangtranbk@gmail.com

 

8

HOÀNG VĂN THẠNH
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0976.297.068
Email: hvthanh@dut.udn.vn, hoangvanthanh.ctm@gmail.com

 

9

VŨ DUY THUẦN
CN
Nhân viên kỹ thuật

Điện thoại NR: 3519.884
Điện thoại DĐ: 0905.246.172
Email: vdthuan@dut.udn.vn

 

10

TRẦN VĂN TIẾN
ThS, Giảng viên thực hành
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3842.768
Điện thoại DĐ: 0906.449.941
Email: tvtien@dut.udn.vn

 

11

NGUYỄN VĂN TUẤN (CK)
KS, Giảng viên thực hành

Điện thoại NR: 3842.994
Điện thoại DĐ: 0985.427.964
Email: nvtuanbkdn@gmail.com

 

12

BÙI TRƯƠNG VỸ
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3893.075
Điện thoại DĐ: 0914.168.855
Email: btvy@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU

1

TÀO QUANG BẢNG
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Cơ khí, Trưởng Bộ môn Bộ môn Công nghệ vật liệu
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3738458
Điện thoại DĐ: 0905.062.242
Email: tqbang@dut.udn.vn

 

2

VÕ TRẦN ANH
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0904.841.887
Email: votrananh0108@gmail.com

 

3

ĐINH MINH DIỆM
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3841.194
Điện thoại DĐ: 0914.038.856
Email: dmdiem@dut.udn.vn, dmdiem08@gmail.com

 

4

NGUYỄN LINH GIANG
ThS, Giảng viên thực hành
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3663.017
Điện thoại DĐ: 0903.500.348
Email: nlgiang@dut.udn.vn

 

5

TRẦN KHÁNH
CN, Giảng viên thực hành

Điện thoại NR: 3766.125
Email: tkhanh@dut.udn.vn

 

6

NGUYỄN BÁ KIÊN
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0165.235.0606
Email: nbkien@dut.udn.vn, bakien184@googlemail.com

 

7

ĐẶNG XUÂN THỦY
KS, Giảng viên thực hành

Điện thoại NR: 3732.989
Điện thoại DĐ: 0903.575.828
Email: dxthuy@dut.udn.vn

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG (CK)

1

DƯƠNG MỘNG HÀ
TS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3650.828
Điện thoại DĐ: 0903.580.619
Email: dmha@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN THẾ TRANH
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3750.498
Điện thoại DĐ: 0913.497.348
Email: nttranh@dut.udn.vn

 

3

TRẦN QUỐC VIỆT
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3640.201
Điện thoại DĐ: 0905.113.348
Email: tqviet@dut.udn.vn

 

THỈNH GIẢNG (CK)

1

TRẦN MINH CHÍNH
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3897.516
Điện thoại DĐ: 0913.422.908
Email: tmchinh@dut.udn.vn

 

2

HOÀNG MINH CÔNG
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3841.255
Điện thoại DĐ: 0905.136.627
Email: hmcong@dut.udn.vn

 

3

LƯU ĐỨC HÒA
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3842.776
Điện thoại DĐ: 0913.413.014
Email: ldhoa@dut.udn.vn

 

4

CHÂU MẠNH LỰC
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3841.264
Điện thoại DĐ: 0913.469.718
Email: cmluc@dut.udn.vn

 

5

LÊ VIẾT NGƯU
PGS. TS, Giảng viên cao cấp

Điện thoại NR: 3813.074
Điện thoại DĐ: 0913.459.723
Email: lvnguu@dut.udn.vn

 

6

NGUYỄN THANH VIỆT
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3842.977
Điện thoại DĐ: 0905.234.194
Email: ntviet@dut.udn.vn, ngthviet.bkdn@gmail.com