DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT - ĐIỆN LẠNH - Điện thoại: 0236.3842.366 - Email: khoacnndl@dut.udn.vn

1

TRẦN THANH SƠN
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3501.409
Điện thoại DĐ: 0975.056.688
Email: ttson@dut.udn.vn

 

2

HUỲNH NGỌC HÙNG
TS, Giảng viên chính
Phó Trưởng khoa Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3732.197
Điện thoại DĐ: 0914.084.550
Email: hnhung@dut.udn.vn, hn_hung@yahoo.com

 

3

MÃ PHƯỚC HOÀNG
ThS, Giảng viên chính
Giáo vụ khoa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.089.399
Email: mphoang@dut.udn.vn, nhietlanhdng@gmail.com

 

4

HỒ HOÀNG QUỲNH NHƯ
CN
Thư ký khoa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.006.124
Email: hhqnhu@dut.udn.vn, quynhnhunhiet@gmail.com

 

BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT NHIỆT

1

THÁI NGỌC SƠN
TS, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Bộ môn Cơ sở Kỹ Thuật Nhiệt
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3691.678
Điện thoại DĐ: 0905.164.949
Email: tnson@dut.udn.vn, thaingocson@gmail.com

 

2

LÊ THỊ CHÂU DUYÊN
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3814.356
Điện thoại DĐ: 0905.234.342
Email: lcduyen@dut.udn.vn, lechauduyen@gmail.com

 

3

MÃ PHƯỚC HOÀNG
ThS, Giảng viên chính
Giáo vụ khoa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.089.399
Email: mphoang@dut.udn.vn, nhietlanhdng@gmail.com

 

4

HUỲNH NGỌC HÙNG
TS, Giảng viên chính
Phó Trưởng khoa Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3732.197
Điện thoại DĐ: 0914.084.550
Email: hnhung@dut.udn.vn, hn_hung@yahoo.com

 

5

BÙI THỊ HƯƠNG LAN
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0982.123.951
Email: bthlan@dut.udn.vn, bthlan1509@gmail.com

 

6

TRẦN THỊ MỸ LINH
KS
Phụ trách PTN

Điện thoại DĐ: 0979.036.083
Email: ttmlinh@dut.udn.vn, tranmylinh85dn@gmail.com

 

7

PHAN ĐỨC TRỌNG
KS
Tập sự

Điện thoại DĐ: 0972227415
Email: pdtrong@dut.udn.vn, trongpdt.gs@gmail.com

 

BỘ MÔN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG

1

PHẠM DUY VŨ
TS, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Bộ môn Kỹ thuật Năng lượng và Môi trường
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3739.763
Điện thoại DĐ: 0913.412.513
Email: pdvu@dut.udn.vn, phamduyvubk@gmail.com

 

2

 

ĐÀO NGỌC CƯỜNG
ThS, Giảng viên tập sự

 

3

HOÀNG NGỌC ĐỒNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3618.549
Điện thoại DĐ: 0935.245.445
Email: hndong@dut.udn.vn, Hoangngocdong29@gmail.com

 

4

NGUYỄN QUỐC HUY
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0972.940.849
Email: nqhuy@dut.udn.vn, quochuybkdn@gmail.com

 

5

NGUYỄN ĐỨC MINH
KS
Phụ trách PTN

Điện thoại DĐ: 0982.175.805
Email: ndminh@dut.udn.vn, ndminhbk@gmail.com

 

BỘ MÔN KỸ THUẬT NHIỆT LẠNH

1

NGUYỄN THÀNH VĂN
TS, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Bộ môn Kỹ thuật Nhiệt lạnh
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3711.556
Điện thoại DĐ: 0903.503.129
Email: ntvan@dut.udn.vn, polycodng@gmail.com

 

2

VÕ CHÍ CHÍNH
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3642.421
Điện thoại DĐ: 0915.856.567
Email: vcchinh@dut.udn.vn, vochichinhdhbk@gmail.com

 

3

NGÔ PHI MẠNH
ThS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0905.560.171
Email: npmanh@dut.udn.vn, manhnguyen4188@gmail.com

 

4

TRẦN VĂN VANG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3656.579
Điện thoại DĐ: 0913.404.678
Email: tvvang@dut.udn.vn, bkmt69@gmail.com

 

THỈNH GIẢNG (NHIỆT)

1

 

NGUYỄN BỐN
PGS. TS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3825.492
Điện thoại DĐ: 0914.083.777

 

2

 

HOÀNG DƯƠNG HÙNG
PGS. TS, Giảng viên chính

Điện thoại DĐ: 0903.503.583
Email: hdhung@gmail.com

 

3

PHẠM THANH
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3842.454
Điện thoại DĐ: 0987.069.974
Email: phthanh55@gmail.com

 

4

 

PHAN QUÍ TRÀ
TS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3951.111
Điện thoại DĐ: 0935.060.066
Email: phanquitra@yahoo.com