DHBK

Tổ chức đoàn thể

1. Công đoàn trường Đại học Bách khoa:

 

2. Đoàn thanh niên Cộng sản HCM

 

3. Hội cựu chiến binh Đại học Bách khoa:

 

4. Hội cựu giáo chức Đại học Bách khoa:

 

5. Hội cựu sinh viên Đại học Bách khoa