DHBK

Ban Giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU NHIỆM KỲ 2014 - 2019

Ban Giám hiệu

Lĩnh vực công tác

HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS Đoàn Quang Vinh

dqvinh@ac.udn.vn
Lý lịch khoa học

Quản lý các mảng công tác:

- Phụ trách chung.

- Phụ trách công tác cán bộ, công tác tài chính, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, đào tạo sau đại học, quản trị phục vụ (cơ sở vật chất, y tế, dịch vụ), chính trị tư tưởng, thi đua khen thưởng và xây dựng các chiến lược phát triển nhà trường;

- Chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Kế hoạch - Tài chính, phòng Cơ sở Vật chất, khoa Điện, khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh, khoa Môi trường, khoa Điện tử - Viễn thông và các chương trình liên kết với nước ngoài, các dự án;

- Trực tiếp xử lý các công văn, chỉ thị... gửi đến trường, duyệt các kế hoạch, chương trình công tác của Nhà trường; thông qua và ban hành các nội quy, quy chế, các quy định áp dụng trong Nhà trường;

- Theo dõi hoạt động Công đoàn;

- Sinh hoạt tại Phòng Tổ chức - Hành chính.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS Trương Hoài Chính

thchinh@dut.udn.vn
Lý lịch khoa học

Quản lý các mảng công tác: 

- Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ, an ninh trật tự, công tác phòng chống thiên tai, cháy nổ.

- Thay mặt Hiệu trường theo dõi hoạt động của các đơn vị: Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện, khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, khoa Xây dựng Cầu đường, khoa Kiến trúc, một số dự án theo sự phân công của Hiệu trưởng.

- Thay mặt Hiệu trưởng quản lý hoạt động của các Viện, Trung tâm Khoa học công nghệ, quan hệ doanh nghiệp thuộc trường.

- Theo dõi hoạt động Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, hoạt động “Vì sự tiến bộ của Phụ nữ”.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

- Sinh hoạt tại Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS Lê Cung

lcung@dut.udn.vn
Lý lịch khoa học

Quản lý các mảng công tác:

- Phụ trách công tác đào tạo đại học chính quy, vừa làm vừa học, bồi dưỡng; Công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục; Công tác Pháp chế và Thanh tra giáo dục.

- Thay mặt Hiệu trưởng theo dõi hoạt động của các đơn vị: phòng Đào tạo, khoa Cơ khí, khoa Cơ khí Giao thông, khoa Sư phạm Kỹ thuật và một số dự án theo sự phân công của Hiệu trưởng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

- Sinh hoạt tại phòng Đào tạo. 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS Lê Thị Kim Oanh

ltkoanh@dut.udn.vn
Lý lịch khoa học

Quản lý các mảng công tác: 

- Phụ trách công tác Hợp tác Quốc tế; Theo dõi các chương trình Đào tạo sau đại học, Quản lý sinh viên.

- Thay mặt Hiệu trưởng theo dõi hoạt động của các đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên, khoa Quản lý Dự án, khoa Hóa, khoa Công nghệ Thông tin.

- Kiểm soát nội dung trên website, diễn đàn.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

- Sinh hoạt tại phòng Công tác Sinh viên. 


CÁC THÔNG TIN KHÁC