DHBK

Ban Giám hiệu

03/02/2017 20:35

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN GIÁM HIỆU

Ban Giám hiệu

Lĩnh vực công tác

HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu

nhhieu@dut.udn.vn
Lý lịch khoa học

Quản lý các mảng công tác:

- Phụ trách chung toàn bộ mọi mặt hoạt động của Nhà trường.

- Trực tiếp phụ trách các mảng công tác: Tổ chức cán bộ; Đào tạo bồi dưỡng cán bộ; Chính trị - tư tưởng, Bảo vệ chính trị nội bộ; Quy hoạch và chiến lược phát triển Nhà trường; Kế hoạch - tài chính, Cơ sở vật chất, Công tác Hành chính; Các chương trình liên kết với nước ngoài, các dự án.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác của các đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Cơ sở Vật chất; Khoa Điện; Khoa Điện tử - Viễn thông; Khoa khoa học Công nghệ tiên tiến.

- Sinh hoạt tại Phòng Tổ chức - Hành chính.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS Nguyễn Hồng Hải

nhhai@dut.udn.vn
Lý lịch khoa học

Quản lý các mảng công tác:

- Phụ trách công tác Đào tạo; Khảo thí, Đảm bảo và Kiểm định chất lượng giáo dục; Hệ thống công nghệ thông tin.

- Trực tiếp phụ trách các mảng công tác: Tuyển sinh; Đào tạo sau đại học, đại học, văn bằng 2, bằng kép; Khảo thí, đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục; Đổi mới phương pháp dạy - học; Hệ thống công nghệ thông tin trong Nhà trường.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác của các đơn vị: Phòng Đào tạo; Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng giáo dục; Khoa Cơ khí; Khoa Cơ khí Giao thông; Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh; Tổ Công nghệ thông tin.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

- Sinh hoạt tại Phòng Đào tạo.

 

Quản lý các mảng công tác: 

- Phụ trách công tác Khoa học - Công nghệ, Hợp tác Quốc tế; Công tác sinh viên; Công tác học liệu và truyền thông; Công tác Công đoàn.

- Trực tiếp phụ trách các mảng công tác: Hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường; Hoạt động hợp tác quốc tế; Khởi nghiệp sáng tạo; Công tác thư viện; Công tác truyền thông; Các công tác và hoạt động của Công đoàn.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác của các đơn vị: Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế; Khoa Công nghệ thông tin; Khoa Hóa; Khoa Quản lý Dự án; Khoa Môi trường; Trung tâm Học liệu và Truyền thông; Các viện, trung tâm nghiên cứu trực thuộc Trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

- Sinh hoạt tại Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế.

 

Quản lý các mảng công tác: 

- Phụ trách công tác nội chính, công tác sinh viên và hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng: Thanh tra - Pháp chế; Thi đua - Khen thưởng; Văn hóa, thể thao; Công tác sinh viên; Công tác dân vận và Quy chế trong cơ quan, trường học; An ninh - Quốc phòng; Trật tự, an toàn cơ quan, trường học, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống bão lụt, phòng chống tệ nạn xã hội; Hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường; Các hoạt động của Đề án 1665.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác của các đơn vị: Phòng Thanh tra - Pháp chế; Phòng công tác Sinh viên; Khoa Kiến trúc; Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện; Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp; Khoa Xây dựng Cầu đường; Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

- Sinh hoạt tại Phòng Công tác sinh viên.