DHBK

Ban Giám hiệu

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN GIÁM HIỆU

Ban Giám hiệu

Lĩnh vực công tác

HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS Đoàn Quang Vinh

dqvinh@dut.udn.vn
Lý lịch khoa học

Quản lý các mảng công tác:

- Phụ trách chung toàn bộ mọi mặt hoạt động của Nhà trường.

- Trực tiếp phụ trách các mảng công tác: Tổ chức cán bộ; Chính trị - tư tưởng, Bảo vệ chính trị nội bộ; Quy hoạch và chiến lược phát triển Nhà trường; Kế hoạch - tài chính, Cơ sở vật chất, Hành chính; Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ; Thi đua - Khen thưởng; Trật tự, an toàn cơ quan, trường học: phòng cháy chữa cháy, chống bão lụt, phòng chống tệ nạn xã hội; Các công trình liên kết với nước ngoài, các dự án.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác của các đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Cơ sở Vật chất; Khoa Điện; Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh; Khoa Điện tử - Viễn thông; Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện; Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp; Khoa Xây dựng Cầu đường; Khoa khoa học Công nghệ tiên tiến.

- Sinh hoạt tại Phòng Tổ chức - Hành chính.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
TS Phan Minh Đức

pmduc@dut.udn.vn
Lý lịch khoa học

Quản lý các mảng công tác:

- Phụ trách công tác Đào tạo; Khảo thí, Đảm bảo và Kiểm định chất lượng giáo dục; Công tác Thanh tra - Pháp chế; Hệ thống công nghệ thông tin.

- Trực tiếp phụ trách các mảng công tác: Tuyển sinh; Đào tạo sau đại học, đại học, văn bằng 2, bằng kép; Khảo thí, đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục; Đổi mới phương pháp dạy - học; Công tác thanh tra - pháp chế; Hệ thống công nghệ thông tin trong Nhà trường; An ninh - quốc phòng.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác của các đơn vị: Phòng Đào tạo; Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng giáo dục; Phòng Thanh tra - Pháp chế; Khoa Cơ khí; Khoa Cơ khí Giao thông; Khoa Kiến trúc; Khoa Công nghệ thông tin; Tổ Công nghệ thông tin.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

- Sinh hoạt tại Phòng Đào tạo.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS Lê Thị Kim Oanh

ltkoanh@dut.udn.vn
Lý lịch khoa học

Quản lý các mảng công tác: 

- Phụ trách công tác Khoa học - Công nghệ, Hợp tác Quốc tế; Công tác sinh viên; Công tác học liệu và truyền thông; Công tác đoàn thể quần chúng.

- Trực tiếp phụ trách các mảng công tác: Các hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường; Các hoạt động hợp tác quốc tế; Sở hữu trí tuệ, khởi nghiệp sáng tạo; Công tác sinh viên; Công tác thư viện; Công tác truyền thông; Công tác dân vận và quy chế dân chủ trong cơ quan, trường học; Hoạt động văn hóa, thể thao; Hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu Chiến binh, Hội Cựu Giáo chức, Ban "Vì sự tiến bộ của Phụ nữ" và các Hội nghề nghiệp khác.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác của các đơn vị: Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế; Phòng công tác Sinh viên; Khoa Quản lý Dự án; Khoa Hóa; Khoa Môi trường; Trung tâm Học liệu và Truyền thông; Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp; Các viện, trung tâm nghiên cứu trực thuộc Trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

- Sinh hoạt tại Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế.


CÁC THÔNG TIN KHÁC