DHBK

Ban Giám hiệu

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN GIÁM HIỆU

Ban Giám hiệu

Lĩnh vực công tác

HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS Đoàn Quang Vinh

dqvinh@ac.udn.vn
Lý lịch khoa học

Quản lý các mảng công tác:

- Phụ trách chung toàn bộ mọi mặt hoạt động của Nhà trường.

- Trực tiếp phụ trách các mảng công tác: Công tác tổ chức cán bộ; Bảo vệ chính trị nội bộ; Chính trị - tư tưởng; Công tác quy hoạch và chiến lược phát triển Nhà trường; Công tác kế hoạch - tài chính; Cơ sở vật chất; Hành chính; Công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ.

- Phụ trách chung các đơn vị trong Nhà trường và trực tiếp chỉ đạo: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Cơ sở Vật chất; Khoa Điện; Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh; Khoa Điện tử - Viễn thông; Các chương trình liên kết với nước ngoài, các dự án.

- Sinh hoạt tại Phòng Tổ chức - Hành chính.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS Trương Hoài Chính

thchinh@dut.udn.vn
Lý lịch khoa học

Quản lý các mảng công tác: 

- Phụ trách công tác nội chính, công tác sinh viên và các tổ chức đoàn thể quần chúng.

- Trực tiếp phụ trách các mảng công tác: Công tác sinh viên; Thi đua - khen thưởng; Văn hóa, thể thao; Công tác dân vận và quy chế dân chủ trong cơ quan, trường học; An ninh - quốc phòng; Trật tự, an toàn cơ quan, trường học: phòng cháy chữa cháy, chống bão lụt, phòng chống tệ nạn xã hội; Hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường: Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh, Hội Cựu Giáo chức, Hội Sinh viên, hoạt động "Vì sự tiến bộ của Phụ nữ" và các Hội nghề nghiệp khác; Xây dựng đề án thành lập các đơn vị mới trong Nhà trường; Giúp Hiệu trưởng xây dựng chính sách quản trị trường đại học.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên; Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện; Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp; Khoa Xây dựng Cầu đường; Khoa Kiến trúc; Khoa Môi trường; Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

- Sinh hoạt tại Phòng Công tác Sinh viên.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
TS Phan Minh Đức

pmduc@dut.udn.vn
Lý lịch khoa học

Quản lý các mảng công tác:

- Phụ trách công tác Đào tạo; Công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục;

- Trực tiếp phụ trách các mảng công tác: Đào tạo sau đại học, đại học; Văn bằng 2, bằng kép; Tuyển sinh chính quy và không chính quy; Khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục; Công tác chương trình, giáo trình, đổi mới phương pháp dạy và học; Công tác Pháp chế và Thanh tra giáo dục.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo; Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng giáo dục; Phòng Thanh tra - Pháp chế; Khoa Cơ khí; Khoa Cơ khí Giao thông.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

- Sinh hoạt tại Phòng Đào tạo.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS Lê Thị Kim Oanh

ltkoanh@dut.udn.vn
Lý lịch khoa học

Quản lý các mảng công tác: 

- Phụ trách công tác Khoa học - Công nghệ, Hợp tác Quốc tế.

- Trực tiếp phụ trách các mảng công tác: Các hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường; Các hoạt động hợp tác quốc tế; Công tác thư viện; Công tác truyền thông; Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin; Khởi nghiệp sáng tạo; Hoạt động Công đoàn.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế; Khoa Quản lý Dự án; Khoa Hóa; Khoa Công nghệ Thông tin; Các viện, trung tâm nghiên cứu thuộc trường; Trung tâm Học liệu và Truyền thông.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

- Sinh hoạt tại Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế.


CÁC THÔNG TIN KHÁC