DHBK

Cơ cấu tổ chức

1. SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC:

cocautochucbk

2. QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

 

3. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

 

4. ĐẢNG ỦY

 

5. BAN GIÁM HIỆU

 

6. CÁC KHOA, CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

7. CÁC TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU

 

8. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG