DHBK

Chiến lược phát triển của Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

22/07/2021 04:41

Phụ lục 1: Kết quả thực hiện chiến lược phát triển Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN giai đoạn 2015-2020

Phụ lục 2: Chỉ tiêu phát triển Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035