DHBK

Báo cáo thường niên 2016 của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

24/02/2017 06:09

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng trân trọng thông báo "Báo cáo thường niên 2016" đến cán bộ viên chức, sinh viên, cựu sinh viên, đối tác của Trường.

Nội dung toàn văn báo cáo tại đây.