DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

KHOA MÔI TRƯỜNG - Điện thoại: 0236.3733.590 - Email: k.moitruong@dut.udn.vn

1

NGUYỄN ĐÌNH HUẤN
TS, Giảng viên chính
Trưởng khoa Khoa Môi trường
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.151.135
Email: ndhuan@dut.udn.vn

 

2

PHẠM THỊ KIM THOA
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Trưởng khoa Khoa Môi trường
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3634.771
Điện thoại DĐ: 0162.886.7777
Email: ptkthoa@dut.udn.vn

 

3

DƯƠNG GIA ĐỨC
ThS
Giáo vụ khoa, Phục vụ giảng dạy

Điện thoại DĐ: 0989.221.553
Email: dgduc@dut.udn.vn

 

4

 

LÊ THỊ THU HƯỜNG
Giảng viên
Thư ký khoa

Điện thoại DĐ: 0914.282.847
Email: ltthuong@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

1

LÊ NĂNG ĐỊNH
TS, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Bộ môn Kỹ thuật Môi trường
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0912.538.884
Email: lndinh@dut.udn.vn

 

2

HOÀNG NGỌC ÂN
ThS, Giảng viên
Phục vụ giảng dạy
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0983.468.463
Email: hnan@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN DƯƠNG QUANG CHÁNH
ThS. NCS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0974.858.587
Email: ndqchanh@dut.udn.vn

 

4

LÊ PHƯỚC CƯỜNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.140.685
Email: lpcuong@dut.udn.vn

 

5

DƯƠNG GIA ĐỨC
ThS
Giáo vụ khoa, Phục vụ giảng dạy

Điện thoại DĐ: 0989.221.553
Email: dgduc@dut.udn.vn

 

6

MAI THỊ THUỲ DƯƠNG
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3952.252
Điện thoại DĐ: 0123.696.9274
Email: mttduong@dut.udn.vn

 

7

 

HUỲNH ANH HOÀNG
TS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0913.401.050
Email: hahoang@dut.udn.vn

 

8

TRẦN VŨ CHI MAI
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.000.414
Email: tvcmai@dut.udn.vn

 

9

NGUYỄN LAN PHƯƠNG
ThS, Giảng viên
Phó Chủ tịch Công đoàn Công đoàn Trường ĐHBK
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3735.483
Điện thoại DĐ: 0905.160.341
Email: nlphuong@dut.udn.vn

 

10

TRẦN VĂN QUANG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3891.3
Điện thoại DĐ: 0903.503.376
Email: tvquang@dut.udn.vn

 

11

LÊ THỊ XUÂN THÙY
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.943.889
Email: ltxthuy@dut.udn.vn

 

12

PHAN THỊ KIM THỦY
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.716.147
Email: ptkthuy@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

1

PHAN NHƯ THÚC
TS, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Bộ môn Quản lý Môi trường
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3531.559
Điện thoại DĐ: 0905.551.790
Email: pnthuc@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN PHƯỚC QUÝ AN
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3744315
Điện thoại DĐ: 0905.322.226
Email: npqan@dut.udn.vn

 

3

TRẦN PHƯỚC CƯỜNG
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3611.426
Điện thoại DĐ: 0903.487.100
Email: tpcuong@dut.udn.vn

 

4

 

ĐẶNG QUANG HẢI
TS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0935.130.670
Email: dqhai@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN ĐÌNH HUẤN
TS, Giảng viên chính
Trưởng khoa Khoa Môi trường
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.151.135
Email: ndhuan@dut.udn.vn

 

6

VÕ DIỆP NGỌC KHÔI
ThS, Giảng viên

Điện thoại NR: 3682.491
Điện thoại DĐ: 0905.551.684
Email: vdnkhoi@dut.udn.vn

 

7

PHẠM ĐÌNH LONG
ThS
Phục vụ giảng dạy

Điện thoại DĐ: 0916.878.712
Email: pdlong@dut.udn.vn

 

8

 

TRẦN ĐÌNH PHONG
KS, Giảng viên

Điện thoại NR: 3840.822
Điện thoại DĐ: 0914.272.266
Email: tdphong@dut.udn.vn

 

9

TRẦN THỊ MINH PHƯƠNG
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0977.379.705
Email: ttmphuong@dut.udn.vn

 

10

HỒ HỒNG QUYÊN
ThS. NCS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3841.735
Điện thoại DĐ: 0977.423.246
Email: hhquyen@dut.udn.vn

 

11

LÊ HOÀNG SƠN
ThS. NCS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.426.456
Email: lhson@dut.udn.vn

 

12

PHẠM THỊ KIM THOA
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Trưởng khoa Khoa Môi trường
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3634.771
Điện thoại DĐ: 0162.886.7777
Email: ptkthoa@dut.udn.vn

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG (MT)

1

 

HOÀNG HẢI
TS, Giảng viên
Trưởng Ban HTQT Đại học Đà Nẵng MT

Điện thoại DĐ: 0905.211.102
Email: hhai@ac.udn.vn

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA (MT)

THỈNH GIẢNG (MT)

1

 

NGUYỄN THỊ LÊ
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại NR: 3841.157
Điện thoại DĐ: 0962.224.933