DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG - Điện thoại: 0236.3735.906 - Email: tthl-tt@dut.udn.vn

1

LÊ PHƯỚC CƯỜNG
TS, Giảng viên
Phó Giám đốc PT Trung tâm Học liệu và Truyền thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.140.685
Email: lpcuong@dut.udn.vn

 

2

MAI THANH BÌNH
Bảo vệ

Điện thoại DĐ: 0122.442.4003
Email: mtbinh@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN THỊ DUNG
Chuyên viên

Điện thoại NR: 3894.048
Điện thoại DĐ: 0983.190.599
Email: dungnt@dut.udn.vn

 

4

TRẦN THỊ QUÝ DUNG
Thư viện viên

Điện thoại DĐ: 0925.346.064

 

5

NGUYỄN THỊ MAI HÀ
Cán sự

Điện thoại DĐ: 0932.567.549
Email: ntmha@dut.udn.vn

 

6

VÕ THỊ THU HƯƠNG
Thư viện viên

Điện thoại DĐ: 0989.078.088
Email: vtthuong@dut.udn.vn

 

7

TÔN THẤT MINH MẪN
KS

Điện thoại DĐ: 0905.231.130
Email: ttmman@dut.udn.vn

 

8

HOÀNG THỊ NHUNG
Thư viện viên

Điện thoại DĐ: 0985.320.099
Email: htnhung@dut.udn.vn

 

9

LÊ THỊ KIM OANH
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0126.6599.575

 

10

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
KS

Điện thoại DĐ: 0907.753.863
Email: ntphuong@dut.udn.vn

 

11

NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN
Thư viện viên

Điện thoại DĐ: 0905.857.281
Email: ntlquyen@dut.udn.vn

 

12

TRẦN THANH SƠN
Bảo vệ

Điện thoại DĐ: 0941.296.219
Email: tthanhson@dut.udn.vn

 

13

HOÀNG THỊ THU SƯƠNG
Thư viện viên

Điện thoại DĐ: 0905.812.822
Email: httsuong@dut.udn.vn

 

14

PHAN THỊ HÀ THANH
ThS, Thư viện viên

Điện thoại DĐ: 0914.018.240
Email: pththanh@dut.udn.vn

 

15

NGUYỄN QUANG TRUNG
KS

Điện thoại DĐ: 0935.474.992
Email: trungqn@dut.udn.vn

 

16

ĐẶNG NGỌC TUẤN
Thư viện viên

Điện thoại DĐ: 0983.077.001
Email: dntuan@dut.udn.vn