DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - HỢP TÁC QUỐC TẾ - Điện thoại: 0236.3841.292 - Email: khcnhtqt.dhbk@dut.udn.vn

1

TÀO QUANG BẢNG
TS, Giảng viên chính
Trưởng phòng Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác quốc tế, Trưởng Bộ môn Bộ môn Công nghệ vật liệu
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.557.002
Email: tqbang@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN THANH BÌNH
TS, Giảng viên
Phó Trưởng phòng Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác quốc tế
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.428.151
Email: thb.nguyen@dut.udn.vn

 

3

TẠ MINH BẢO
Chuyên viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0934.770.090
Email: tmbao@dut.udn.vn 

 

4

NGUYỄN THÀNH CÔNG
ThS, Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0905.098.848
Email: nthcongbk@gmail.com, nthcongbk@dut.udn.vn

 

5

HOÀNG NGUYỄN DIỆU TRANG
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0123.4333.418
Email: hndtrang@dut.udn.vn