DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - HỢP TÁC QUỐC TẾ - Điện thoại: 0236.3841.292 - Email: khcnhtqt.dhbk@dut.udn.vn

1

NGUYỄN ĐÌNH LÂM
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng phòng Phòng Khoa học CN - Hợp tác quốc tế
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0989.078.015
Email: ndlam@dut.udn.vn

 

2

VÕ CHÍ CHÍNH
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Trưởng phòng Phòng Khoa học CN - Hợp tác quốc tế
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3642.421
Điện thoại DĐ: 0915.856.567
Email: vcchinh@dut.udn.vn, vochichinhdhbk@gmail.com

 

3

LÊ ANH TUẤN
TS, Giảng viên
Phó Trưởng phòng Phòng Khoa học CN - Hợp tác quốc tế
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.851.222
Email: latuan@dut.udn.vn

 

4

TẠ MINH BẢO
Chuyên viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0934.770.090
Email: tmbao@dut.udn.vn 

 

5

NGUYỄN THÀNH CÔNG
ThS, Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0905.098.848
Email: nthcongbk@gmail.com, nthcongbk@dut.udn.vn

 

6

HOÀNG NGUYỄN DIỆU TRANG
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0123.4333.418
Email: hndtrang@dut.udn.vn