DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

BAN GIÁM HIỆU

1

ĐOÀN QUANG VINH
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Bí thư Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Ban thường vụ, Hiệu trưởng
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3821.304
Điện thoại DĐ: 0903.586.586
Email: dqvinh@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN HỮU HIẾU
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Hiệu trưởng
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0917.976.589
Email: nhhieu@dut.udn.vn

 

3

LÊ THỊ KIM OANH
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Hiệu trưởng
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3846.709
Điện thoại DĐ: 0985.756.959
Email: ltkoanh@dut.udn.vn

 

4

PHAN MINH ĐỨC
TS, Giảng viên chính
Phó Hiệu trưởng
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3893.460
Điện thoại DĐ: 0905.093.555
Email: pmduc@dut.udn.vn