DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN - Điện thoại: 0236.3738.268 - Email: ctsv.dhbk@dut.udn.vn

1

NGUYỄN VĂN ĐÔNG
TS, Giảng viên
Trưởng phòng Phòng Công tác Sinh viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.736.555
Email: nvdong@dut.udn.vn

 

2

PHẠM TRƯỜNG THI
ThS, Giảng viên
Phó Trưởng phòng Phòng Công tác Sinh viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.081.776
Email: ptthi@dut.udn.vn

 

3

PHAN MINH THẮNG
ThS, Chuyên viên
Phó Trưởng phòng Phòng Công tác Sinh viên, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ DN
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3894.048
Điện thoại DĐ: 0913.402.314
Email: pmthang@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN VĂN CẢ
ThS, Kỹ sư
Phó Trưởng phòng Phòng Công tác Sinh viên, Phó Bí thư Đoàn thanh niên

Điện thoại DĐ: 0986.169.017
Email: nvca@dut.udn.vn

 

5

ĐÀO THỊ HƯƠNG DUYÊN
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0906.492.462
Email: hduyen88@gmail.com

 

6

PHÙNG HUYỀN NHUNG
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0906.552.011
Email: phnhungbkdn@gmail.com

 

7

ĐỚI PHƯƠNG THANH
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0120.230.3082
Email: doiphuongthanh@gmail.com

 

8

NGUYỄN TRUNG TIẾN
Chuyên viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3835.048
Điện thoại DĐ: 0905.020.744
Email: nttien@dut.udn.vn

 

TỔ QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

1

TRẦN NGỌC BA
Nhân viên

Điện thoại NR: 3796.973
Điện thoại DĐ: 0126.855.9977

 

2

NGUYỄN VĂN CHÍNH (CTSV)
Nhân viên

Điện thoại NR: 3765.655
Điện thoại DĐ: 0905.939.269

 

3

NGUYỄN MINH ĐẠT
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0987.070.090

 

4

HOÀNG THỊ DUYÊN
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0986.656.121

 

5

LÊ THỊ MINH HIỀN
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0124.936.7577

 

6

LÊ THỊ HOA
Nhân viên

Điện thoại NR: 3733.593
Điện thoại DĐ: 0163.941.9900

 

7

ĐOÀN ANH HÒA
Nhân viên

 

8

NGUYỄN THỊ THANH HỒNG
Chuyên viên

 

9

NGUYỄN VIỆT HÙNG
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0975.105.859

 

10

PHÙNG ĐÌNH KHAI
Nhân viên

Điện thoại NR: 3733.081

 

11

TRẦN NẢI
Chuyên viên

Điện thoại NR: 3733.593
Điện thoại DĐ: 0914.926.155

 

12

VŨ THỊ QUYÊN
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0977.964.251

 

13

NGUYỄN ANH SƠN
Nhân viên

 

14

HOÀNG THU
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0905.889.973

 

15

PHẠM VIẾT THƯƠNG
Nhân viên

Điện thoại NR: 3765.783
Điện thoại DĐ: 0905.091.891

 

16

NGUYỄN VINH
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0914.563.590