DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN - Điện thoại: 0236.3738.268 - Email: ctsv.dhbk@dut.udn.vn

1

NGUYỄN VĂN ĐÔNG
TS, Giảng viên chính
Trưởng phòng Phòng Công tác Sinh viên, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ DN
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.736.555
Email: nvdong@dut.udn.vn

 

2

PHẠM TRƯỜNG THI
ThS, Giảng viên
Phó Trưởng phòng Phòng Công tác Sinh viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.081.776
Email: ptthi@dut.udn.vn

 

3

 

NGUYỄN MINH ĐẠT
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0987.070.090
Email: nmdat@dut.udn.vn

 

4

ĐÀO THỊ HƯƠNG DUYÊN
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0906.492.462
Email: hduyen88@gmail.com

 

5

 

TRẦN THANH HUYỀN
Chuyên viên

Điện thoại NR: 3725.941
Điện thoại DĐ: 0905.171.787
Email: tthuyen@dut.udn.vn

 

6

PHÙNG HUYỀN NHUNG
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0906.552.011
Email: phnhungbkdn@gmail.com

 

7

 

TRẦN MINH THẮNG
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0985.213.412
Email: tmthang@dut.udn.vn

 

8

ĐỚI PHƯƠNG THANH
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0120.230.3082
Email: doiphuongthanh@gmail.com

 

9

 

PHẠM TRẦN ANH TRỌNG
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 01667.265.460
Email: ptatrong@dut.udn.vn