DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN - Điện thoại: 0236.3738.268 - Email: ctsv.dhbk@dut.udn.vn

1

NGUYỄN VĂN ĐÔNG
TS, Giảng viên
Trưởng phòng Phòng Công tác Sinh viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.736.555
Email: nvdong@dut.udn.vn

 

2

PHẠM TRƯỜNG THI
ThS, Giảng viên
Phó Trưởng phòng Phòng Công tác Sinh viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.081.776
Email: ptthi@dut.udn.vn

 

3

ĐÀO THỊ HƯƠNG DUYÊN
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0906.492.462
Email: hduyen88@gmail.com

 

4

PHÙNG HUYỀN NHUNG
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0906.552.011
Email: phnhungbkdn@gmail.com

 

5

ĐỚI PHƯƠNG THANH
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0120.230.3082
Email: doiphuongthanh@gmail.com