DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - Điện thoại: 0236.3842.308 - Email: tchc.dhbk@dut.udn.vn

1

HOÀNG MINH CÔNG
ThS, Giảng viên chính
Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính

Điện thoại NR: 3841.255
Điện thoại DĐ: 0905.136.627
Email: hmcong@dut.udn.vn

 

2

TRẦN DIỄM THI
CN, Chuyên viên
Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính

Điện thoại NR: 3212.978
Điện thoại DĐ: 0905.028.629
Email: tdthi@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN THỊ HOA
CN, Kế toán viên chính
Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3733.588
Điện thoại DĐ: 0905.342.655
Email: nthoa@dut.udn.vn

 

TỔ BẢO VỆ - Điện thoại: 0236.3842.309

1

TRẦN NGỌC DŨNG
Tổ trưởng Tổ Bảo vệ

Điện thoại DĐ: 0935.278.171

 

2

HOÀNG VĂN BÔN
Bảo vệ

Điện thoại DĐ: 0935.605.114

 

3

VÕ THANH CHƯƠNG
Bảo vệ

Điện thoại DĐ: 0168.4985.562

 

4

PHAN QUANG ĐÁNG
Bảo vệ

Điện thoại NR: 3738.68
Điện thoại DĐ: 0932.537.724

 

5

LÊ VĂN HIỆP
Bảo vệ

Điện thoại DĐ: 0975.395.649

 

6

HOÀNG VŨ KHÁNH
Bảo vệ

Điện thoại DĐ: 0942.285.388

 

7

NGUYỄN KÍNH
Bảo vệ

Điện thoại DĐ: 0985.234.226

 

8

NGUYỄN NGÀ
Bảo vệ

Điện thoại DĐ: 0987.662.615

 

9

HỒ ANH TÀI
Bảo vệ

Điện thoại DĐ: 0985.234.280

 

10

NGUYỄN THÊM
Bảo vệ

Điện thoại NR: 3735.62
Điện thoại DĐ: 0988.689.992

 

11

NGÔ TẤN VŨ
Bảo vệ

Điện thoại DĐ: 0904.595.127

 

12

PHAN THỊ XÊ
Bảo vệ

Điện thoại DĐ: 0128.2662.230

 

TỔ VĂN PHÒNG

1

TRẦN THỊ DUNG
Nhân viên

Điện thoại NR: 3734.08
Điện thoại DĐ: 0169.359.6058

 

2

NGUYỄN THANH HÀ
Chuyên viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.152.243
Email: ngtha@dut.udn.vn

 

3

TRƯƠNG THỊ MỸ HIỀN
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0906.458.358

 

4

TRẦN THỊ NAM
Chuyên viên

Điện thoại NR: 3732.359
Điện thoại DĐ: 0905.163.369
Email: ttnam@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN THIỆN PHÚC
KS, Kỹ sư

Điện thoại NR: 3719.914
Điện thoại DĐ: 0985.001.457

 

6

TRẦN THỊ THUỶ
Chuyên viên

Điện thoại NR: 3734.635
Điện thoại DĐ: 0978.688.746
Email: ttthuy@dut.udn.vn

 

7

NGUYỄN VĂN TUẤN
KS, Kỹ sư

Điện thoại NR: 3224.07
Điện thoại DĐ: 0905.193.467

 

8

NGUYỄN NĂNG HÙNG VÂN
ThS, Chuyên viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.725.527
Email: nguyenvan@dut.udn.vn

 

TỔ Y TẾ - MÔI TRƯỜNG - Điện thoại: 0236.3730.799

1

DƯƠNG HOÀI THỌ
Bác sĩ
Tổ trưởng Tổ Y tế môi trường

Điện thoại DĐ: 0905.439.402
Email: dhtho@dut.udn.vn

 

2

ĐẶNG THỊ HẰNG
Nhân viên PN khu F tổ phó Tổ Y tế môi trường

Điện thoại DĐ: 0166.4033.570

 

3

VÕ THỊ TUYẾT
Nhân viên PN khu F tổ phó Tổ Y tế môi trường

Điện thoại NR: 3733.002
Điện thoại DĐ: 0168.7637.599

 

4

NGUYỄN THỊ XUÂN HẢI
Nhân viên

Điện thoại NR: 3734.177
Điện thoại DĐ: 0979.045.938

 

5

TRẦN THỊ HOA
Nhân viên PN khu H

Điện thoại DĐ: 0906.506.129

 

6

DƯƠNG THỊ HỒNG
Y tá

Điện thoại DĐ: 0977.281.406

 

7

CẦM THỊ THU HƯƠNG
Nhân viên hợp đồng

Điện thoại DĐ: 0905.884.992

 

8

NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG
Nhân viên hợp đồng

Điện thoại DĐ: 0988.983.153

 

9

DƯƠNG THỊ HƯỜNG
Nhân viên PN

Điện thoại DĐ: 0988.415.736

 

10

NGUYỄN THỊ LAN (TCHC)
Nhân viên

Điện thoại NR: 3734.17
Điện thoại DĐ: 0168.3046.010

 

11

HUỲNH THỊ MAI
Nhân viên PN khu H

Điện thoại NR: 3765.783
Điện thoại DĐ: 0982.944.129

 

12

TRẦN THỊ NHÂM
Nhân viên PN khu B

Điện thoại NR: 3783.2
Điện thoại DĐ: 0166.2801.690

 

13

NGUYỄN THỊ KIM QUY
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0122.6808.537

 

14

ĐÀO THỊ SINH
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0122.7514.142

 

15

NGUYỄN THỊ TÂN
Nhân viên PN khu H

Điện thoại DĐ: 0121.4542.462

 

16

BÙI THỊ THÁI
Nhân viên PN khu E

Điện thoại DĐ: 0905.558.769

 

17

NGUYỄN THỊ THẢO
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0123.4328.675

 

18

VŨ THỊ THÊM
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0169.7304.358

 

19

NGUYỄN THỊ THUÝ
Nhân viên PN khu E

Điện thoại DĐ: 0977.320.921

 

20

NGUYỄN THỊ VIỆT
Nhân viên PN khu F

Điện thoại DĐ: 0168.4392.522

 

21

NGÔ THỊ XUÂN
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0167.2954.727

 

22

VÕ THỊ XUYẾN
Nhân viên PN khu F

Điện thoại NR: 3765.707
Điện thoại DĐ: 0168.6252.983

 

23

NGUYỄN THỊ YẾN
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0905.357.951