DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - Điện thoại: 0236.3842.308 - Email: tchc.dhbk@dut.udn.vn

1

ĐOÀN ANH TUẤN
TS, Giảng viên
Chủ tịch Công đoàn Công đoàn, Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3501.499
Điện thoại DĐ: 0168.323.2222
Email: datuan@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN VĂN CẢ
ThS, Kỹ sư
Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính, Phó Bí thư Đoàn thanh niên

Điện thoại DĐ: 0986.169.017
Email: nvca@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN THỊ HOA
CN, Kế toán viên chính
Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3733.588
Điện thoại DĐ: 0905.342.655
Email: nthoa@dut.udn.vn

 

4

LÂM THỊ HỒNG NHẬT
CN
Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính

Điện thoại DĐ: 0935.220.509
Email: lthnhat@dut.udn.vn

 

TỔ BẢO VỆ - Điện thoại: 0236.3842.309

1

 

HOÀNG VĂN BÔN
Tổ trưởng Tổ Bảo vệ

Điện thoại DĐ: 0935.605.114

 

2

 

VÕ THANH CHƯƠNG
Bảo vệ

Điện thoại DĐ: 0168.4985.562

 

3

 

PHAN QUANG ĐÁNG
Bảo vệ

Điện thoại NR: 3738.68
Điện thoại DĐ: 0932.537.724

 

4

 

LÊ VĂN HIỆP
Bảo vệ

Điện thoại DĐ: 0975.395.649

 

5

 

HOÀNG VŨ KHÁNH
Bảo vệ

Điện thoại DĐ: 0942.285.388

 

6

 

NGUYỄN KÍNH
Bảo vệ

Điện thoại DĐ: 0985.234.226

 

7

 

HỒ ANH TÀI
Bảo vệ

Điện thoại DĐ: 0985.234.280

 

8

 

NGUYỄN THÊM
Bảo vệ

Điện thoại NR: 3735.62
Điện thoại DĐ: 0988.689.992

 

9

 

NGUYỄN VINH
Bảo vệ

Điện thoại DĐ: 0914.563.590

 

10

 

NGÔ TẤN VŨ
Bảo vệ

Điện thoại DĐ: 0904.595.127

 

11

 

PHAN THỊ XÊ
Bảo vệ

Điện thoại DĐ: 0128.2662.230

 

TỔ VĂN PHÒNG

1

 

TRẦN THỊ DUNG
Nhân viên

Điện thoại NR: 3734.08
Điện thoại DĐ: 0169.359.6058

 

2

 

TRƯƠNG THỊ MỸ HIỀN
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0906.458.358

 

3

 

TRẦN THỊ NAM
Chuyên viên

Điện thoại NR: 3732.359
Điện thoại DĐ: 0905.163.369
Email: ttnam@dut.udn.vn

 

4

 

NGUYỄN THIỆN PHÚC
KS, Kỹ sư

Điện thoại NR: 3719.914
Điện thoại DĐ: 0985.001.457

 

5

 

TRẦN THỊ THUỶ
Chuyên viên

Điện thoại NR: 3734.635
Điện thoại DĐ: 0978.688.746
Email: ttthuy@dut.udn.vn

 

6

 

NGUYỄN VĂN TUẤN
KS, Kỹ sư

Điện thoại NR: 3224.07
Điện thoại DĐ: 0905.193.467

 

TỔ Y TẾ - MÔI TRƯỜNG - Điện thoại: 0236.3730.799

1

 

DƯƠNG HOÀI THỌ
Bác sĩ
Tổ trưởng Tổ Y tế môi trường

Điện thoại DĐ: 0905.439.402
Email: dhtho@dut.udn.vn

 

2

 

ĐẶNG THỊ HẰNG
Nhân viên PN khu F tổ phó Tổ Y tế môi trường

Điện thoại DĐ: 0166.4033.570

 

3

 

VÕ THỊ TUYẾT
Nhân viên PN khu F tổ phó Tổ Y tế môi trường

Điện thoại NR: 3733.002
Điện thoại DĐ: 0168.7637.599

 

4

 

NGUYỄN THỊ XUÂN HẢI
Nhân viên

Điện thoại NR: 3734.177
Điện thoại DĐ: 0979.045.938

 

5

 

TRẦN THỊ HOA
Nhân viên PN khu H

Điện thoại DĐ: 0906.506.129

 

6

 

DƯƠNG THỊ HỒNG
Y tá

Điện thoại DĐ: 0977.281.406

 

7

 

CẦM THỊ THU HƯƠNG
Nhân viên hợp đồng

Điện thoại DĐ: 0905.884.992

 

8

 

DƯƠNG THỊ HƯỜNG
Nhân viên PN

Điện thoại DĐ: 0988.415.736

 

9

 

NGUYỄN THỊ LAN (TCHC)
Nhân viên

Điện thoại NR: 3734.17
Điện thoại DĐ: 0168.3046.010

 

10

 

HUỲNH THỊ MAI
Nhân viên PN khu H

Điện thoại NR: 3765.783
Điện thoại DĐ: 0982.944.129

 

11

 

TRẦN THỊ NHÂM
Nhân viên PN khu B

Điện thoại NR: 3783.2
Điện thoại DĐ: 0166.2801.690

 

12

 

NGUYỄN THỊ KIM QUY
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0122.6808.537

 

13

 

ĐÀO THỊ SINH
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0122.7514.142

 

14

 

NGUYỄN THỊ TÂN
Nhân viên PN khu H

Điện thoại DĐ: 0121.4542.462

 

15

 

BÙI THỊ THÁI
Nhân viên PN khu E

Điện thoại DĐ: 0905.558.769

 

16

 

NGUYỄN THỊ THẢO
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0123.4328.675

 

17

 

VŨ THỊ THÊM
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0169.7304.358

 

18

 

NGUYỄN THỊ THUÝ
Nhân viên PN khu E

Điện thoại DĐ: 0977.320.921

 

19

 

NGUYỄN THỊ VIỆT
Nhân viên PN khu F

Điện thoại DĐ: 0168.4392.522

 

20

 

NGÔ THỊ XUÂN
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0167.2954.727

 

21

 

VÕ THỊ XUYẾN
Nhân viên PN khu F

Điện thoại NR: 3765.707
Điện thoại DĐ: 0168.6252.983

 

22

 

NGUYỄN THỊ YẾN
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0905.357.951