DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - Điện thoại: 0236.3842.308 - Email: tchc.dhbk@dut.udn.vn

1

NGUYỄN QUANG TRUNG
ThS, Giảng viên chính
Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính, Thư ký Hội đồng trường
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3822.334
Điện thoại DĐ: 0914.048.893
Email: nqtrung@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN VĂN CẢ
ThS, Kỹ sư
Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính, Phó Bí thư Đoàn thanh niên

Điện thoại DĐ: 0986.169.017
Email: nvca@dut.udn.vn

 

3

LÂM THỊ HỒNG NHẬT
CN
Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính

Điện thoại DĐ: 0935.220.509
Email: lthnhat@dut.udn.vn

 

TỔ BẢO VỆ - Điện thoại: 0236.3842.309

1

 

HOÀNG VĂN BÔN
Tổ trưởng Tổ Bảo vệ

Điện thoại DĐ: 0935.605.114

 

2

 

VÕ THANH CHƯƠNG
Bảo vệ

Điện thoại DĐ: 0168.4985.562

 

3

 

LÊ VĂN HIỆP
Bảo vệ

Điện thoại DĐ: 0975.395.649

 

4

 

HOÀNG VŨ KHÁNH
Bảo vệ

Điện thoại DĐ: 0942.285.388

 

5

 

NGUYỄN KÍNH
Bảo vệ

Điện thoại DĐ: 0985.234.226

 

6

 

HỒ ANH TÀI
Bảo vệ

Điện thoại DĐ: 0985.234.280

 

7

 

NGUYỄN THÊM
Bảo vệ

Điện thoại NR: 3735.62
Điện thoại DĐ: 0988.689.992

 

8

 

NGUYỄN VINH
Bảo vệ

Điện thoại DĐ: 0914.563.590

 

9

 

NGÔ TẤN VŨ
Bảo vệ

Điện thoại DĐ: 0904.595.127

 

10

 

PHAN THỊ XÊ
Bảo vệ

Điện thoại DĐ: 0128.2662.230

 

TỔ VĂN PHÒNG

1

 

TRẦN THỊ DUNG
Nhân viên

Điện thoại NR: 3734.08
Điện thoại DĐ: 0169.359.6058

 

2

 

TRƯƠNG THỊ MỸ HIỀN
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0906.458.358

 

3

 

NGUYỄN MINH HIẾU
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0913.974.079
Email: nmhieu@dut.udn.vn

 

4

 

TRƯƠNG THỊ THANH MAI
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0935.880.025
Email: tttmai@dut.udn.vn

 

5

 

TRẦN THỊ NAM
Chuyên viên

Điện thoại NR: 3732.359
Điện thoại DĐ: 0905.163.369
Email: ttnam@dut.udn.vn

 

6

 

NGUYỄN THIỆN PHÚC
KS, Kỹ sư

Điện thoại NR: 3719.914
Điện thoại DĐ: 0985.001.457

 

7

 

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0947.071.196
Email: ntpthao@dut.udn.vn

 

8

 

NGUYỄN VĨNH THỊNH
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0945.357.632
Email: nvthinh@dut.udn.vn

 

9

 

TRẦN THỊ THUỶ
Chuyên viên

Điện thoại NR: 3734.635
Điện thoại DĐ: 0978.688.746
Email: ttthuy@dut.udn.vn

 

10

 

NGUYỄN VĂN TUẤN
KS, Kỹ sư

Điện thoại NR: 3224.07
Điện thoại DĐ: 0905.193.467

 

TỔ Y TẾ - MÔI TRƯỜNG - Điện thoại: 0236.3730.799

1

 

DƯƠNG HOÀI THỌ
Bác sĩ
Tổ trưởng Tổ Y tế môi trường

Điện thoại DĐ: 0905.439.402
Email: dhtho@dut.udn.vn

 

2

 

NGUYỄN THỊ XUÂN HẢI
Nhân viên

Điện thoại NR: 3734.177
Điện thoại DĐ: 0979.045.938

 

3

 

DƯƠNG THỊ HỒNG
Y tá

Điện thoại DĐ: 0977.281.406

 

4

 

CẦM THỊ THU HƯƠNG
Nhân viên hợp đồng

Điện thoại DĐ: 0905.884.992

 

5

 

NGUYỄN THỊ LAN (TCHC)
Nhân viên

Điện thoại NR: 3734.17
Điện thoại DĐ: 0168.3046.010

 

6

 

NGUYỄN THỊ KIM QUY
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0122.6808.537

 

7

 

ĐÀO THỊ SINH
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0122.7514.142

 

8

 

NGUYỄN THỊ THẢO
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0123.4328.675

 

9

 

VŨ THỊ THÊM
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0169.7304.358

 

10

 

NGÔ THỊ XUÂN
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0167.2954.727