DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

PHÒNG THANH TRA PHÁP CHẾ - Điện thoại: 0236.3740.718 - Email: ttpc.dhbk@dut.udn.vn

1

BÙI NỮ THANH HÀ
TS, Giảng viên chính
Phó Trưởng phòng PT Phòng Thanh tra Pháp chế
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3863.664
Điện thoại DĐ: 0947.853.355
Email: bntha@dut.udn.vn

 

2

PHAN THANH LONG (TTPC)
Chuyên viên

Điện thoại NR: 3485.387
Điện thoại DĐ: 0905.129.799
Email: longtp@dut.udn.vn

 

3

LÊ THỊ THANH THU
ThS, Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0129.405.8557
Email: lttthu@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY
Chuyên viên