DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

PHÒNG THANH TRA PHÁP CHẾ - Điện thoại: 0236.3740.718 - Email: ttpc.dhbk@dut.udn.vn

1

NGUYỄN VĂN TRIỀU
TS, Giảng viên
Trưởng phòng Phòng Thanh tra Pháp chế, Bí thư Đoàn thanh niên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0983.774.381
Email: nvtrieu@dut.udn.vn

 

2

TRẦN DIỄM THI
CN, Chuyên viên chính
Phó Trưởng phòng PT Phòng Thanh tra Pháp chế

Điện thoại NR: 3212.978
Điện thoại DĐ: 0905.028.629
Email: tdthi@dut.udn.vn

 

3

LÊ THỊ THANH THU
ThS, Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0129.405.8557
Email: lttthu@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY
Chuyên viên