DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

KHOA XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY - Điện thoại: 0236.3841.296 - Email: k.xdctt@dut.udn.vn

1

NGUYỄN CHÍ CÔNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Xây dựng Công trình Thủy
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.150.703
Email: nccong@dut.udn.vn

 

2

ĐOÀN VIẾT LONG
NCS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Xây dựng Công trình Thủy
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0983.444.122
Email: dvlong@dut.udn.vn

 

3

HỒ ANH DUNG
CN, Chuyên viên
Thư ký khoa

Điện thoại DĐ: 0932.442.766
Email: hadung@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN NGỌC HẬU
TS, Giảng viên
Giáo vụ khoa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0967.117.391
Email: nnhau@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT THỦY LỢI

1

LÊ VĂN THẢO
TS, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Bộ môn Cơ sở kỹ thuật thủy lợi
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0987.659.437
Email: lvthao@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN QUANG BÌNH
ThS, Phụ trách PTN
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0902.923.326
Email: nqbinh@dut.udn.vn

 

3

LÊ HÙNG
TS, Phụ trách PTN
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.077.765
Email: lehung@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN THẾ HÙNG
GS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.233.440
Email: ngthung@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN TRƯỜNG HUY
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0775.519.951
Email: nthuy@dut.udn.vn

 

6

NGUYỄN HOÀNG LÂM
NCS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0943.611.571
Email: nhlam@dut.udn.vn

 

7

TÔ THUÝ NGA
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.586.568
Email:  ttnga@dut.udn.vn 

 

8

VÕ NGUYỄN ĐỨC PHƯỚC
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ:  0913.047.729
Email: vnducphuoc @dut.udn.vn

 

9

ĐOÀN THUỴ KIM PHƯƠNG
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.288.642
Email: kimphuongdhbk@gmail.com

 

10

VŨ THỊ TÍNH
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0984.739.099
Email: vttinh@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN CÔNG TRÌNH THỦY

1

VŨ HUY CÔNG
TS, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Bộ môn Công trình thủy
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.248.168
Email: vhcong@dut.udn.vn

 

2

ĐỖ THỊ KIM ANH
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0933.720.599
Email: dtkanh@dut.udn.vn

 

3

NGÔ VĂN DŨNG
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0978.985.418
Email: ngodungbkdn@gmail.com

 

4

VÕ NGỌC DƯƠNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.700.100
Email: vnduong@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN THANH HẢO
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0985.431.777
Email: nthao@dut.udn.vn

 

6

LÊ VĂN HỢI
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.017.885
Email: lvhoibk@gmail.com

 

7

NGUYỄN VĂN HƯỚNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.698.831
Email: nvhuong@dut.udn.vn

 

8

ĐOÀN VIẾT LONG
NCS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Xây dựng Công trình Thủy
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0983.444.122
Email: dvlong@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN TIN HỌC XÂY DỰNG

1

NGUYỄN THANH HẢI
TS, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Bộ môn Tin học xây dựng
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.800.555
Email: nthai@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN CHÍ CÔNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Xây dựng Công trình Thủy
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.150.703
Email: nccong@dut.udn.vn

 

3

LÊ TRẦN MINH ĐẠT
TS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0962.168.036
Email: ltmdat@dud.udn.vn

 

4

NGUYỄN NGỌC HẬU
TS, Giảng viên
Giáo vụ khoa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0967.117.391
Email: nnhau@dut.udn.vn

 

5

PHẠM THÀNH HƯNG
TS, Giảng viên
Phó Giám đốc PT Trung tâm Học liệu và Truyền thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.027.206
Email: pthung@dut.udn.vn

 

6

NGUYỄN CÔNG LUYẾN
NCS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.072.227
Email: ncluyen@ud.edu.vn

 

7

PHẠM LÝ TRIỀU
ThS, Phụ trách PTN
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.765.001
Email: pltrieu@dut.udn.vn

 

8

NGÔ THANH VŨ
ThS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0346.657.968
Email: nthvu@dut.udn.vn

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG (XDCTT)

1

PHAN HỒNG SÁNG
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại DĐ: 0914.127.357
Email: phsangbk@gmail.com

 

THỈNH GIẢNG (XDCTT)

1

NGUYỄN BẢN
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại DĐ: 0905.045.550

 

2

VÕ QUANG BẰNG
Giảng viên chính

Điện thoại DĐ: 0913.412.242

 

3

 

ĐẶNG VĂN PHÒNG
Giảng viên chính

Điện thoại DĐ: 0914.000.373

 

4

NGUYỄN ĐĂNG THẠCH
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0836.018.165
Email: ndthachdhbk@gmail.com

 

5

NGUYỄN ĐÌNH XÂN
TS, Giảng viên chính

Điện thoại DĐ: 0903.582.428
Email: ndinhxan@gmail.com

 

Lưu ý: Để cập nhật thông tin danh bạ xin vui lòng liên hệ với Tổ CNTT qua email: tocntt@dut.udn.vn.