DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

ĐOÀN THANH NIÊN - Điện thoại: 0236.3841.288 - Email: doandhbk@dut.udn.vn

1

VÕ NHƯ TÙNG
ThS, Giảng viên thực hành
Bí thư Đoàn thanh niên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0906.535.058
Email: vntung@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN HOÀNG TRUNG HIẾU
TS, Giảng viên
Phó Trưởng phòng Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác quốc tế, Phó Bí thư Đoàn thanh niên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0964.828.010
Email: nhtrunghieu@dut.udn.vn

 

3

TRƯƠNG NGỌC SƠN
ThS, Giảng viên
Phó Bí thư Đoàn thanh niên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.893.099
Email: tnson@dut.udn.vn

 

4

HUỲNH ĐỨC TRÍ
ThS, Giảng viên
Phó Bí thư Đoàn thanh niên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0964.519.357
Email: hdtri@dut.udn.vn

 

VĂN PHÒNG ĐOÀN THANH NIÊN - Điện thoại: 0236.3841.288 - Email: doandhbk@dut.udn.vn

1

TRẦN THANH HUYỀN
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0905.171.787
Email: tthuyen@dut.udn.vn

 

2

 

ĐINH THỊ THANH
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0333.424.723
Email: dtthanh@dut.udn.vn

 

Lưu ý: Để cập nhật thông tin danh bạ xin vui lòng liên hệ với Tổ CNTT qua email: tocntt@dut.udn.vn.