DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP - Điện thoại: 0236.3737.879 - Email: sserc@dut.udn.vn

1

ĐỖ VIỆT HẢI
TS, Giảng viên chính
Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ DN, Trưởng Bộ môn Bộ môn Cầu hầm
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.414.525
Email: dvhai@dut.udn.vn, haibkdn@yahoo.com

 

2

 

NGUYỄN TIẾN DANH
ThS, Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0963.308.170
Email: ntdanh@dut.udn.vn

 

3

 

LÊ HỒNG PHÚC
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0977.984.486
Email: lhphuc@dut.udn.vn

 

TỔ QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

1

 

HOÀNG THỊ DUYÊN
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0986.656.121

 

2

 

LÊ THỊ MINH HIỀN
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0702.712.127

 

3

 

LÊ THỊ HOA
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0917.770.841

 

4

 

ĐOÀN ANH HÒA
Nhân viên

 

5

 

NGUYỄN THỊ THANH HỒNG
Chuyên viên

 

6

 

NGUYỄN VIỆT HÙNG
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0975.105.859

 

7

 

PHÙNG ĐÌNH KHAI
Nhân viên

 

8

 

VŨ THỊ QUYÊN
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0977.964.251

 

9

 

NGUYỄN ANH SƠN
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0914.300.941

 

10

 

PHẠM VIẾT THƯƠNG
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0905.091.891

 

Lưu ý: Để cập nhật thông tin danh bạ xin vui lòng liên hệ với Tổ CNTT qua email: tocntt@dut.udn.vn.