DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN - Điện thoại: 0236.3738.268, 0236.3730.123, 0236.3731.579 - Email: ctsv.dhbk@dut.udn.vn

1

HUỲNH HỮU HƯNG
TS, Giảng viên chính
Trưởng phòng Phòng Công tác Sinh viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.444.669
Email: hhhung@dut.udn.vn

 

2

 

PHAN THỊ THÚY HẰNG
TS, Giảng viên chính
Phó Trưởng phòng Phòng Công tác Sinh viên

Điện thoại DĐ: 0935.606.756
Email: thuyhang@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN MINH ĐẠT
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0832.111.149
Email: nmdat@dut.udn.vn

 

4

ĐÀO THỊ HƯƠNG DUYÊN
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0906.492.462
Email: dthduyen@dut.udn.vn

 

5

TRẦN THANH HUYỀN
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0905.171.787
Email: tthuyen@dut.udn.vn

 

6

PHÙNG HUYỀN NHUNG
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0905.198.643
Email: phnhung@dut.udn.vn

 

7

ĐỚI PHƯƠNG THANH
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0702.303.082
Email: dpthanh@dut.udn.vn

 

8

PHẠM TRẦN ANH TRỌNG
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0367.265.460
Email: ptatrong@dut.udn.vn

 

Lưu ý: Để cập nhật thông tin danh bạ xin vui lòng liên hệ với Tổ CNTT qua email: tocntt@dut.udn.vn.