DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - Điện thoại: 0236.3736.949 - Email: cntt@dut.udn.vn

1

NGUYỄN TẤN KHÔI
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Công nghệ thông tin
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0903.511.888
Email: ntkhoi@dut.udn.vn

 

2

ĐẶNG HOÀI PHƯƠNG
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Công nghệ thông tin
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935 578.555
Email: dhphuong@dut.udn.vn

 

3

PHẠM CÔNG THẮNG
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Công nghệ thông tin

Điện thoại DĐ: 0935.465.126
Email: pcthang@dut.udn.vn

 

4

HOÀNG THỊ HƯƠNG
CN, Chuyên viên
Thư ký khoa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0902.023.000
Email: hthuong@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN
ThS, Giảng viên
Giáo vụ khoa

Điện thoại DĐ: 0934.879.935
Email: ntlquyen@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

1

NGUYỄN VĂN HIỆU
TS, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Bộ môn Công nghệ phần mềm
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0367.997.777
Email: nvhieuqt@dut.udn.vn

 

2

ĐẶNG THIÊN BÌNH
TS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0935.556.678
Email: dtbinh@dut.udn.vn

 

3

TRƯƠNG NGỌC CHÂU
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.026.168
Email: tnchau@dut.udn.vn

 

4

LÊ THỊ MỸ HẠNH
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.737.577
Email: ltmhanh@dut.udn.vn

 

5

ĐỖ THỊ TUYẾT HOA
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.678.198
Email: dtthoa@dut.udn.vn

 

6

VÕ ĐỨC HOÀNG (CNTT)
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0906.477.283
Email: hoangvd.it@dut.udn.vn

 

7

 

LƯU VĂN HUY
KS, Trợ giảng

Điện thoại DĐ: 0935.624.788
Email: lvhuy@dut.udn.vn

 

8

NGUYỄN THỊ MINH HỶ
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0989.600.305
Email: ntmhy@dut.udn.vn

 

9

ĐẶNG HOÀI PHƯƠNG
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Công nghệ thông tin
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935 578.555
Email: dhphuong@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN HỆ THỐNG NHÚNG

1

NINH KHÁNH DUY
TS, Giảng viên
Trưởng Bộ môn Bộ môn Hệ thống nhúng
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935. 043 201
Email: nkduy@dut.udn.vn

 

2

 

LÊ TUẤN ANH
ThS, Trợ giảng

Điện thoại DĐ: 0123.600.1019
Email: anhlt.cntt@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN THỊ NHẬT ÁNH
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.822.156
Email: ntnanh@dut.udn.vn

 

4

HUỲNH TRUNG MẠNH
ThS, Trợ giảng

Điện thoại DĐ: 0947.727.847
Email: htmanh@gmail.com

 

5

PHẠM CÔNG THẮNG
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Công nghệ thông tin

Điện thoại DĐ: 0935.465.126
Email: pcthang@dut.udn.vn

 

6

BÙI THỊ THANH THANH
TS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0935 825.915
Email: bttthanh@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN MẠNG MÁY TÍNH

1

PHẠM MINH TUẤN
TS, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Bộ môn Mạng máy tính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913. 230.910
Email: pmtuan@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN CÔNG DANH
ThS, Trợ giảng

Điện thoại DĐ: 0934.901.211
Email: ncdanh@dut.udn.vn

 

3

LÊ TRẦN ĐỨC
TS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0931.733.853
Email: letranduc@dut.udn.vn

 

4

MAI VĂN HÀ
ThS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0905.161.888
Email: mvha@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN TẤN KHÔI
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Công nghệ thông tin
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0903.511.888
Email: ntkhoi@dut.udn.vn

 

6

NGUYỄN THẾ XUÂN LY
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.258.474
Email: ntxly@dut.udn.vn

 

7

NGUYỄN VĂN NGUYÊN
ThS, Giảng viên thực hành
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0903.577.986
Email: nvnguyen@dut.udn.vn

 

8

NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN
ThS, Giảng viên
Giáo vụ khoa

Điện thoại DĐ: 0934.879.935
Email: ntlquyen@dut.udn.vn

 

9

ĐẶNG DUY THẮNG
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0983.414.363
Email: ddthang@dut.udn.vn

 

10

TRẦN HỒ THUỶ TIÊN
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0983.461.008
Email: thttien@dut.udn.vn

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG (CNTT)

1

NGUYỄN THANH BÌNH (CNTT)
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.747.974
Email: ntbinh@dut.udn.vn

 

2

TRẦN QUỐC CHIẾN
PGS. TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.747.678
Email: dhsp@dng.vnn.vn

 

3

VÕ TRUNG HÙNG
PGS. TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.847.373
Email: vthung@dut.udn.vn

 

4

HUỲNH CÔNG PHÁP
PGS. TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.114.500
Email: hcphap@dut.udn.vn

 

5

 

TRẦN ĐÌNH SƠN (CNTT)
ThS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0903.591.955
Email: tdson@dut.udn.vn

 

6

TRẦN THẾ VŨ
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0983.879.515
Email: ttvu@dut.udn.vn

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA (CNTT)

1

HUỲNH HỮU HƯNG
TS, Giảng viên chính
Trưởng phòng Phòng Công tác Sinh viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.444.669
Email: hhhung@dut.udn.vn

 

THỈNH GIẢNG (CNTT)

1

 

HOÀNG KIM HOÀN
Thỉnh giảng

Điện thoại DĐ: 0973 730 705
Email: hoan.hoang@sioux.asia

 

2

 

NGUYỄN XUÂN HUY
TS, Thỉnh giảng

Email: huy.nguyen@sioux.asia

 

3

PHAN HUY KHÁNH
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.078.999
Email: phkhanh@dut.udn.vn

 

4

ĐẶNG BÁ LƯ
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905 311.886
Email: dblu@dut.udn.vn

 

5

 

SUSSMANN SEBASTIAN
Thỉnh giảng

Email: sebastian.sussmann@axonactive.com

 

6

 

ĐẶNG HẢI SƠN
ThS, Thỉnh giảng

Điện thoại DĐ: 0903.501.626
Email: dhson.vncert@gmail.com

 

7

PHAN THANH TAO
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.474.464
Email: pttao@dut.udn.vn

 

8

 

LÊ MINH TUẤN
TS, Thỉnh giảng

Email: tuan.le@nokia.com

 

9

PHAN CHÍ TÙNG
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0989.078.034
Email: pctung@dut.udn.vn

 

Lưu ý: Để cập nhật thông tin danh bạ xin vui lòng liên hệ với Tổ CNTT qua email: tocntt@dut.udn.vn.