DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - Điện thoại: 0236.3841.287 - Email: khoadtvt@dut.udn.vn

1

NGÔ MINH TRÍ
TS, Giảng viên chính
Trưởng khoa Khoa Điện tử Viễn thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.753.072
Email: nmtri@dut.udn.vn

 

2

BÙI THỊ MINH TÚ
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Trưởng khoa Khoa Điện tử Viễn thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.931.935
Email: btmtu@dut.udn.vn

 

3

PHAN TRẦN ĐĂNG KHOA
PGS. TS, Giảng viên chính
Phó Trưởng khoa Khoa Điện tử Viễn thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935000545
Email: ptdkhoa@dut.udn.vn

 

4

LÊ LƯU HỒNG DIỄM
Chuyên viên
Giáo vụ thư ký khoa

Điện thoại DĐ: 0914.747.599
Email: llhdiem@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

1

NGUYỄN DUY NHẬT VIỄN
TS, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Bộ môn Kỹ thuật Điện tử
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.473.234
Email: ndnvien@dut.udn.vn

 

2

PHAN TRẦN ĐĂNG KHOA
PGS. TS, Giảng viên chính
Phó Trưởng khoa Khoa Điện tử Viễn thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935000545
Email: ptdkhoa@dut.udn.vn

 

3

LÊ HỒNG NAM
KS, Trợ giảng
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.888.809
Email: lehongnam@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN VĂN PHÒNG
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.832.777
Email: nvphong@dut.udn.vn

 

5

HUỲNH VIỆT THẮNG
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0963.100.174
Email: thanghv@dut.udn.vn

 

6

VŨ VÂN THANH
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0985.355.585
Email: vvthanh@dut.udn.vn

 

7

TĂNG ANH TUẤN
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0779.457.566
Email: tanganhtuan@dut.udn.vn

 

8

HUỲNH THANH TÙNG
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.289.229
Email: httung@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH

1

HỒ PHƯỚC TIẾN
TS, Giảng viên
Trưởng Bộ môn Bộ môn Kỹ thuật Máy tính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.493.457
Email: hptien@dut.udn.vn

 

2

TRẦN THỊ MINH HẠNH
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.360.871
Email: hanhtran@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN VĂN HIẾU
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 038.392.8741
Email: nvhieu.dtvt@dut.udn.vn

 

4

TRẦN VĂN LÍC
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 070.614.5815
Email: tvlic@dut.udn.vn

 

5

THÁI VĂN TIẾN
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0944.292.888
Email: tvtien.dtvt@dut.udn.vn

 

6

NGÔ MINH TRÍ
TS, Giảng viên chính
Trưởng khoa Khoa Điện tử Viễn thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.753.072
Email: nmtri@dut.udn.vn

 

7

ĐÀO DUY TUẤN
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0976.306.692
Email: ddtuan@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN KỸ THUẬT VIỄN THÔNG

1

VÕ DUY PHÚC
TS, Giảng viên
Trưởng Bộ môn Bộ môn Kỹ thuật Viễn thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0906.460.182
Email: vdphuc@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN VĂN CƯỜNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.488.658
Email: nvcuong@dut.udn.vn

 

3

LÊ THỊ PHƯƠNG MAI
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0934.886.846
Email: ltpmai@dut.udn.vn

 

4

HOÀNG LÊ UYÊN THỤC
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.722.999
Email: hluthuc@dut.udn.vn

 

5

BÙI THỊ MINH TÚ
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Trưởng khoa Khoa Điện tử Viễn thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.931.935
Email: btmtu@dut.udn.vn

 

6

NGUYỄN VĂN TUẤN
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0903.515.000
Email: nvtuan@dut.udn.vn

 

7

NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0834.330.888
Email: nthyen@dut.udn.vn

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG (ĐTVT)

1

NGUYỄN LÊ HÙNG
PGS. TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0932.408.867
Email: nlhung@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN TẤN HƯNG (ĐTVT)
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905993687
Email: hung.nguyen@dut.udn.vn

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA (ĐTVT)

1

VÕ TUẤN MINH
TS, Giảng viên chính
Phó Trưởng phòng Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác quốc tế
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0915.595.519
Email: vtminh@dut.udn.vn

 

THỈNH GIẢNG (ĐTVT)

1

DƯ QUANG BÌNH
ThS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0905.894.666
Email: dqbinh@dut.udn.vn

 

2

TĂNG TẤN CHIẾN
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.083.222
Email: ttchien@ac.udn.vn

 

3

 

PHẠM VĨNH MINH
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại DĐ: 0905.842.777
Email: pvminh@dut.udn.vn

 

4

HỒ VIẾT VIỆT
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.443.343
Email: hvviet@dut.udn.vn

 

5

LÊ XỨNG
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.411.052
Email: lxung@dut.udn.vn

 

Lưu ý: Để cập nhật thông tin danh bạ xin vui lòng liên hệ với Tổ CNTT qua email: tocntt@dut.udn.vn.