DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

KHOA XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP - Điện thoại: 0236.3842.740 - Email: khoaxdddcn@dut.udn.vn

1

TRẦN QUANG HƯNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0947.747.576
Email: tqhung@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN VĂN CHÍNH
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Trưởng khoa Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0901.122.777
Email: nvchinh@dut.udn.vn

 

3

ĐẶNG CÔNG THUẬT
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Trưởng khoa Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.527.757
Email: dangcongthuat@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN KHÁNH LINH
ThS, Giảng viên
Giáo vụ khoa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0934.789.444
Email: nklinh@dut.udn.vn

 

5

 

TRẦN THỊ LAN OANH
CN, Chuyên viên
Thư ký khoa

Điện thoại DĐ: 0902.150.250
Email: ttloanh@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

1

VƯƠNG LÊ THẮNG
TS, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Bộ môn Kết cấu công trình
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.554.047
Email: vlthang@dut.udn.vn

 

2

LÊ VŨ AN
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0984.410.541
Email: lvan@dut.udn.vn

 

3

 

CHÂU NGỌC BẢO
KS, Giảng viên thực hành

Điện thoại DĐ: 0964.905.050
Email: cnbao@dut.udn.vn

 

4

TRƯƠNG HOÀI CHÍNH
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.403.456
Email: thchinh@dut.udn.vn

 

5

LÊ BÁ ĐỊNH
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0988.689.996
Email: badinhbkxd@dut.udn.vn

 

6

ĐỖ MINH ĐỨC
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.000.116
Email: dmduc@dut.udn.vn

 

7

LÊ XUÂN DŨNG
ThS, Giảng viên thực hành

Điện thoại DĐ: 0914.162.789
Email: lxdung@dut.udn.vn

 

8

PHAN ĐÌNH HÀO
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0979.391.488
Email: pdhao@dut.udn.vn

 

9

BÙI QUANG HIẾU
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0918.098.406
Email: bqhieu@dut.udn.vn

 

10

NGUYỄN TẤN HƯNG
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.404.745
Email: nthung@dut.udn.vn

 

11

TRẦN QUANG HƯNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0947.747.576
Email: tqhung@dut.udn.vn

 

12

ĐÀO NGỌC THẾ LỰC
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0915.868.299
Email: dntluc@dut.udn.vn

 

13

LÊ XUÂN QUANG
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0989.883.135
Email: lxquang@dut.udn.vn

 

14

 

HUỲNH PHƯƠNG TÂY
KS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0925.272.727
Email: hptay@dut.udn.vn

 

15

ĐINH THỊ NHƯ THẢO
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0983.640.765
Email: dtnthao@dut.udn.vn

 

16

TRẦN ANH THIỆN
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.333.248
Email: tathien@dut.udn.vn

 

17

TRỊNH QUANG THỊNH
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.146.363
Email: tqthinh@dut.udn.vn

 

18

LÊ CAO TUẤN
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0987.840.863
Email: lctuan@dut.udn.vn

 

19

NGUYỄN QUANG TÙNG
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0906.597.007
Email: nqtung@dut.udn.vn

 

20

PHAN CẨM VÂN
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.606.811
Email: pcvan@dut.udn.vn

 

21

PHẠM NGỌC VINH
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.042.294
Email: pnvinh@dut.udn.vn

 

22

NGUYỄN THẠC VŨ
ThS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0913.430.034
Email: ntvu@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN THI CÔNG

1

LÊ KHÁNH TOÀN
TS, Giảng viên chính
Chủ tịch Công đoàn Công đoàn Trường ĐHBK, Trưởng Bộ môn Bộ môn Thi công
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.469.869
Email: lktoan@dut.udn.vn

 

2

ĐẶNG HƯNG CẦU
ThS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0913.415.619
Email: dhcau@dut.udn.vn

 

3

ĐINH NGỌC HIẾU
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.556.414
Email: dnhieu@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN KHÁNH LINH
ThS, Giảng viên
Giáo vụ khoa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0934.789.444
Email: nklinh@dut.udn.vn

 

5

PHẠM MỸ
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.955.069
Email: phmy@dut.udn.vn

 

6

LÊ NGỌC QUYẾT
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.138.257
Email: lnquyet@dut.udn.vn

 

7

ĐẶNG CÔNG THUẬT
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Trưởng khoa Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.527.757
Email: dangcongthuat@dut.udn.vn

 

8

MAI CHÁNH TRUNG
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.488.488
Email: mctrung@dut.udn.vn

 

9

PHAN QUANG VINH
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0982.441.617
Email: pqvinh@dut.udn.vn, quangvinhbkdn@gmail.com

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG (XDDD)

1

LÊ ANH TUẤN
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.851.222
Email: latuan@dut.udn.vn

 

THỈNH GIẢNG (XDDD)

1

 

NGUYỄN PHƯỚC BÌNH
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại DĐ: 0905.160.879
Email: npbinh@dut.udn.vn

 

2

PHẠM BÁ LỘC
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.421.578
Email: locpb@yahoo.com

 

3

 

NGUYỄN THANH THỊNH
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại DĐ: 0949.455.888

 

Lưu ý: Để cập nhật thông tin danh bạ xin vui lòng liên hệ với Tổ CNTT qua email: tocntt@dut.udn.vn.