DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - Điện thoại: 0236.3842.308 - Email: tchc.dhbk@dut.udn.vn

1

NGUYỄN QUANG TRUNG
TS, Giảng viên chính
Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính, Chủ nhiệm UBKT ĐU Trường ĐHBK, Thư ký Hội đồng trường
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.048.893
Email: nqtrung@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN VĂN CẢ
ThS, Giảng viên thực hành
Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính

Điện thoại DĐ: 0905.919.017
Email: nvca@dut.udn.vn

 

3

LÂM THỊ HỒNG NHẬT
CN, Chuyên viên
Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính

Điện thoại DĐ: 0905.443.345
Email: lthnhat@dut.udn.vn

 

TỔ VĂN PHÒNG

1

TRẦN THỊ DUNG
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 039.3596.058

 

2

 

PHẠM THỊ QUỲNH GIAO
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0763.442.268
Email: ptqgiao@dut.udn.vn

 

3

TRƯƠNG THỊ MỸ HIỀN
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0906.458.358

 

4

NGUYỄN MINH HIẾU
ThS, Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0913.974.079
Email: nmhieu@dut.udn.vn

 

5

TRƯƠNG THỊ THANH MAI
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0935.880.025
Email: tttmai@dut.udn.vn

 

6

TRẦN THỊ NAM
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0905.163.369
Email: ttnam@dut.udn.vn

 

7

NGUYỄN THIỆN PHÚC
KS, Kỹ sư

Điện thoại DĐ: 0985.001.457
Email: ntphuc@dut.udn.vn

 

8

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0947.071.196
Email: ntpthao@dut.udn.vn

 

9

NGUYỄN VĨNH THỊNH
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0945.357.632
Email: nvthinh@dut.udn.vn

 

10

TRẦN THỊ THUỶ
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0978.688.746
Email: ttthuy@dut.udn.vn

 

11

NGUYỄN QUANG TRUNG
KS, Kỹ sư

Điện thoại DĐ: 0935.474.992
Email: trungqn@dut.udn.vn

 

12

NGUYỄN VĂN TUẤN
KS, Kỹ sư

Điện thoại DĐ: 0905.193.467
Email: ngvtuan@dut.udn.vn

 

TỔ Y TẾ - MÔI TRƯỜNG - Điện thoại: 0236.3730.799

1

DƯƠNG HOÀI THỌ
Bác sĩ
Tổ trưởng Tổ Y tế - Môi trường

Điện thoại DĐ: 0905.439.402
Email: dhtho@dut.udn.vn

 

2

DƯƠNG THỊ HƯỜNG
Tổ phó Tổ Y tế - Môi trường

Điện thoại DĐ: 0988.415.736
Email: dthuong@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN THỊ DIỄM HẰNG
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0972.143.287
Email: ntdhang1@dut.udn.vn

 

4

DƯƠNG THỊ HỒNG
Y tá

Điện thoại DĐ: 0977.281.406

 

5

CẦM THỊ THU HƯƠNG
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0905.884.992

 

6

NGUYỄN THỊ LAN (TCHC)
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0383.046.010

 

7

HUỲNH THỊ LIÊN
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0935.320.099
Email: htlien@dut.udn.vn

 

8

ĐOÀN THỊ TỐ NGA
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0777.408.450

 

9

LÊ THỊ KIM NGÂN
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0932.485.466
Email: ltkngan@dut.udn.vn

 

10

NGUYỄN KIM QUY
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0122.6808.537
Email: nkquy@dut.udn.vn

 

11

ĐÀO THỊ SINH
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0777.514.142
Email: dtsinh@dut.udn.vn

 

12

NGUYỄN THỊ THẢO
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0834.328.675
Email: ntthao@dut.udn.vn

 

13

VŨ THỊ THÊM
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0397.304.358
Email: vtthem@dut.udn.vn

 

14

NGÔ THỊ XUÂN
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0372.954.727
Email: ntxuan@dut.udn.vn

 

TỔ BẢO VỆ - Điện thoại: 0236.3842.309; 0236.3730.193

1

HỒ ANH TÀI
Bảo vệ
Tổ trưởng Tổ Bảo vệ

Điện thoại DĐ: 0985.234.280
Email: hatai@dut.udn.vn

 

2

HOÀNG VŨ KHÁNH
Bảo vệ
Tổ phó Tổ Bảo vệ

Điện thoại DĐ: 0942.285.388
Email: hvkhanh@dut.udn.vn

 

3

TRẦN NGỌC BA
Bảo vệ

Điện thoại DĐ: 0768.559.977

 

4

HOÀNG VĂN BÔN
Bảo vệ

Điện thoại DĐ: 0935.605.114

 

5

TRẦN HỮU DŨNG

Điện thoại DĐ: 0905.157.081
Email: thdung@dut.udn.vn

 

6

NGUYỄN KÍNH
Bảo vệ

Điện thoại DĐ: 0985.234.226

 

7

TRẦN THANH SƠN
Bảo vệ

Điện thoại DĐ: 0941.296.219
Email: tthanhson@dut.udn.vn

 

8

NGUYỄN VĂN THÊM
Bảo vệ

Điện thoại DĐ: 0988.689.992
Email: nvthem@dut.udn.vn

 

9

NGUYỄN VINH
Bảo vệ

Điện thoại DĐ: 0914.563.590

 

Lưu ý: Để cập nhật thông tin danh bạ xin vui lòng liên hệ với Tổ CNTT qua email: tocntt@dut.udn.vn.