DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

KHOA CƠ KHÍ - Điện thoại: 0236.3842.741 - Email: khoacokhi@dut.udn.vn

1

LƯU ĐỨC BÌNH
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Cơ khí
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.015.014
Email: ldbinh@dut.udn.vn

 

2

HOÀNG VĂN THẠNH
TS, Giảng viên chính
Phó Trưởng khoa Khoa Cơ khí
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0976.297.068
Email: hvthanh@dut.udn.vn, hoangvanthanh.ctm@gmail.com

 

3

LÊ HOÀI NAM
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Cơ khí, Phó Giám đốc Viện Công nghệ Cơ khí và Tự động hóa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0906.309.302
Email: lehoainam@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN PHÚC NGHĨA
KS, Chuyên viên
Giáo vụ khoa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.048.182
Email: npnghia@dut.udn.vn, nghiacokhi2011@gmail.com

 

5

 

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC
CN, Chuyên viên
Thư ký khoa

Điện thoại DĐ: 0935.838.626
Email: ntbngoc@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ

1

VÕ NHƯ THÀNH
TS, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Bộ môn Cơ điện tử
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0903.532.083
Email: vnthanh@dut.udn.vn

 

2

ĐỖ THẾ CẦN
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.304.357
Email: dtcan@dut.udn.vn, dothecan3000@gmail.com

 

3

 

PHẠM ANH ĐỨC
TS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0948.777.040
Email: ducpham@dut.udn.vn

 

4

TRẦN QUANG KHẢI
KS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0906.565.791
Email: tqkhai@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN LÊ MINH
ThS, Giảng viên thực hành

Điện thoại DĐ: 0983.160.004
Email: nlminh@dut.udn.vn

 

6

LÊ HOÀI NAM
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Cơ khí, Phó Giám đốc Viện Công nghệ Cơ khí và Tự động hóa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0906.309.302
Email: lehoainam@dut.udn.vn

 

7

NGÔ THANH NGHỊ
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.872.213
Email: ntnghi@dut.udn.vn

 

8

DƯƠNG TẤN QUANG
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0168.498.5731
Email: tquangbk@gmail.com

 

9

TRẦN ĐÌNH SƠN
TS, Giảng viên chính
Giám đốc Viện Công nghệ Cơ khí và Tự động hóa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.211.161
Email: tdson@dut.udn.vn, dsontran@gmail.com

 

10

TRẦN MINH THÔNG
ThS, Giảng viên thực hành
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.309.558
Email: tmthong@dut.udn.vn

 

11

ĐẶNG PHƯỚC VINH
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0908.217.415
Email: dpvinh@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

1

TRẦN NGỌC HẢI
TS, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Bộ môn Công nghệ chế tạo máy
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.026.649
Email: tnhai@dut.udn.vn, trangochaidhbk@yahoo.com

 

2

LƯU ĐỨC BÌNH
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Cơ khí
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.015.014
Email: ldbinh@dut.udn.vn

 

3

PHẠM NGUYỄN QUỐC HUY
ThS, Giảng viên thực hành
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0778.088.572
Email: pnqhuy@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN TẤN MINH
ThS, Giảng viên thực hành

Điện thoại DĐ: 0905.231.232
Email: ntminh@dut.udn.vn

 

5

 

NGUYỄN HỮU NHÂN
TS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0898.167.678
Email: nhnhan@dut.udn.vn

 

6

TRẦN MINH SANG
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0977.694.103
Email: tmsang@dut.udn.vn, sangtranbk@gmail.com

 

7

TRẦN PHƯỚC THANH
ThS, Giảng viên thực hành
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0977.882.010
Email: tpthanh@dut.udn.vn

 

8

HOÀNG VĂN THẠNH
TS, Giảng viên chính
Phó Trưởng khoa Khoa Cơ khí
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0976.297.068
Email: hvthanh@dut.udn.vn, hoangvanthanh.ctm@gmail.com

 

9

TRẦN VĂN TIẾN
ThS, Giảng viên thực hành
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0906.449.941
Email: tvtien@dut.udn.vn

 

10

 

ĐỖ LÊ HƯNG TOÀN
TS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0906.180.814
Email: dlhtoan@dut.udn.vn

 

11

VÕ ĐÌNH TRUNG
ThS, Giảng viên thực hành

Điện thoại DĐ: 0917.982.737
Email: vdtrung@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU

1

NGUYỄN PHẠM THẾ NHÂN
TS, Giảng viên
Trưởng Bộ môn Bộ môn Công nghệ vật liệu
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.969.475
Email: nptnhan@dut.udn.vn, thenhanbk@gmail.com

 

2

VÕ TRẦN ANH
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0904.841.887
Email: vtanh@dut.udn.vn

 

3

 

LÊ VĂN DƯƠNG
ThS, Trợ giảng

Điện thoại DĐ: 0987.199.518
Email: lvduong@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN LINH GIANG
ThS, Giảng viên thực hành
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0903.500.348
Email: nlgiang@dut.udn.vn

 

5

 

ĐINH ĐỨC HẠNH
TS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0905.649.466
Email: ddhanh@dut.udn.vn

 

6

NGUYỄN BÁ KIÊN
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0979.593.654
Email: nbkien@dut.udn.vn, bakien184@googlemail.com

 

7

ĐẶNG XUÂN THỦY
ThS, Giảng viên thực hành

Điện thoại DĐ: 0903.575.828
Email: dxthuy@dut.udn.vn

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA (CK)

1

TÀO QUANG BẢNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng phòng Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác quốc tế
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.557.002
Email: tqbang@dut.udn.vn

 

THỈNH GIẢNG (CK)

1

TRẦN MINH CHÍNH
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.422.908
Email: tmchinh@dut.udn.vn

 

2

HOÀNG MINH CÔNG
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại DĐ: 0905.136.627
Email: hmcong@dut.udn.vn

 

3

ĐINH MINH DIỆM
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.038.856
Email: dmdiem@dut.udn.vn, dmdiem08@gmail.com

 

4

DƯƠNG MỘNG HÀ
TS, Giảng viên chính

Điện thoại DĐ: 0903.580.619
Email: dmha@dut.udn.vn

 

5

LƯU ĐỨC HÒA
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.413.014
Email: ldhoa@dut.udn.vn

 

6

NGUYỄN ĐẮC LỰC
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0903.577.754
Email: ndluc@dut.udn.vn, nguyendacluc44@gmail.com

 

7

NGUYỄN HOÀI NAM
CN, Giảng viên thực hành

Điện thoại DĐ: 0905.114.819
Email: nhnam@dut.udn.vn

 

8

LÊ VIẾT NGƯU
PGS. TS, Giảng viên cao cấp

Điện thoại DĐ: 0913.459.723
Email: lvnguu@dut.udn.vn

 

9

NGUYỄN THẾ TRANH
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại DĐ: 0913.497.348
Email: nttranh@dut.udn.vn

 

10

TRẦN XUÂN TÙY
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0983.459.719
Email: txtuy@dut.udn.vn

 

11

NGUYỄN THANH VIỆT
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.234.194
Email: ntviet@dut.udn.vn, ngthviet.bkdn@gmail.com

 

12

TRẦN QUỐC VIỆT
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại DĐ: 0905.113.348
Email: tqviet@dut.udn.vn

 

13

BÙI TRƯƠNG VỸ
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.168.855
Email: btvy@dut.udn.vn

 

Lưu ý: Để cập nhật thông tin danh bạ xin vui lòng liên hệ với Tổ CNTT qua email: tocntt@dut.udn.vn.