DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

KHOA ĐIỆN - Điện thoại: 0236.3842.738, 0236.3732.310 - Email: khoadien@dut.udn.vn

1

LÊ ĐÌNH DƯƠNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Trưởng khoa PT Khoa Điện
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.320.755
Email: ldduong@dut.udn.vn

 

2

VÕ QUANG SƠN
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Điện
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.000.054
Email: vqson@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN HỒNG VIỆT PHƯƠNG
TS, Giảng viên chính
Giáo vụ khoa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0917.981.779
Email: nhvphuong@dut.udn.vn

 

4

ĐỖ THỊ THU THẢO
ThS, Chuyên viên
Thư ký khoa

Điện thoại DĐ: 0934.974.343
Email: thuthao@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

1

NGUYỄN HỒ SĨ HÙNG
TS, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Bộ môn Điện công nghiệp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0978.759.332
Email: nhshung@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN THỊ HÀ
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0966.481.350
Email: ntha@dut.udn.vn

 

3

PHAN VĂN HIỀN
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.841.819
Email: pvhien@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN BÌNH NAM
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.076.545
Email: nbnam@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN THỊ ÁI NHI
TS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0935.118.525
Email: ntanhi@dut.udn.vn

 

6

VÕ QUANG SƠN
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Điện
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.000.054
Email: vqson@dut.udn.vn

 

7

NGUYỄN VĂN TẤN
TS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0925.263.579
Email: tan78dhbk@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN HỆ THỐNG ĐIỆN

1

TRỊNH TRUNG HIẾU
TS, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Bộ môn Hệ thống điện
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0947.058.220
Email: tthieu@dut.udn.vn

 

2

LƯU NGỌC AN
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.842.776
Email: lnan@dut.udn.vn

 

3

PHAN ĐÌNH CHUNG
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0988.983.127
Email: pdchung@dut.udn.vn

 

4

LÊ ĐÌNH DƯƠNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Trưởng khoa PT Khoa Điện
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.320.755
Email: ldduong@dut.udn.vn

 

5

NGÔ VĂN DƯỠNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.405.526
Email: nvduong@ac.udn.vn

 

6

LÊ KIM HÙNG
GS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.112.526
Email: lekimhung@dut.udn.vn

 

7

PHẠM VĂN KIÊN
ThS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0925.555.979
Email: pvkien@ac.udn.vn

 

8

LÊ HỒNG LÂM
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.724.885
Email: lhlam@dut.udn.vn

 

9

NGUYỄN TÙNG LÂM
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0983.657.458
Email: ntlam@dut.udn.vn

 

10

NGUYỄN HỒNG VIỆT PHƯƠNG
TS, Giảng viên chính
Giáo vụ khoa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0917.981.779
Email: nhvphuong@dut.udn.vn

 

11

HOÀNG TRẦN THẾ
TS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0905.988.840
Email: htthe@dut.udn.vn

 

12

HẠ ĐÌNH TRÚC
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.429.456
Email: hdtruc@dut.udn.vn

 

BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

1

GIÁP QUANG HUY
TS, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Bộ môn Tự động hóa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.272.423
Email: gqhuy@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN KIM ÁNH
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0962.369.525
Email: nkanh@dut.udn.vn

 

3

TRẦN THÁI ANH ÂU
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0969.013.013
Email: ttaau@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN QUỐC ĐỊNH
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0772.699.371
Email: nqdinh@dut.udn.vn

 

5

TRẦN THỊ MINH DUNG
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0944.357.127
Email: ttmdung@dut.udn.vn

 

6

PHẠM CÔNG DŨNG
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Email: pcdung@dut.udn.vn

 

7

NGUYỄN HOÀNG MAI
TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.283.283
Email: nhmai@dut.udn.vn

 

8

NGUYỄN ĐỒNG HẢI PHƯƠNG
ThS, Giảng viên

Email: ndhphuong@dut.udn.vn

 

9

NGUYỄN KHÁNH QUANG
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.424.858
Email: nkquang@dut.udn.vn

 

10

 

NGUYỄN THỊ THANH QUỲNH
TS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0369.360.592
Email: nttquynh@dut.udn.vn

 

11

NGÔ ĐÌNH THANH
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.486.786
Email: ndthanh@dut.udn.vn

 

12

TRƯƠNG THỊ BÍCH THANH
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.103.301
Email: ttbthanh@dut.udn.vn

 

13

 

NGUYỄN TRẦN TRÍ
TS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0708.186.888
Email: nttri@dut.udn.vn

 

14

NGUYỄN THỊ KIM TRÚC
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0975.131.812
Email: ntktruc@dut.udn.vn

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG (ĐIỆN)

1

LÊ THÀNH BẮC
PGS. TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.423.178
Email: ltbac@ac.udn.vn

 

2

HOÀNG DŨNG
TS, Giảng viên chính

Điện thoại DĐ: 0983.010.023
Email: hdung@ac.udn.vn

 

3

DƯƠNG MINH QUÂN
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0978.468.468
Email: dmquan@dut.udn.vn

 

4

TRẦN ĐÌNH KHÔI QUỐC
TS, Giảng viên chính

Điện thoại DĐ: 0905.356.565
Email:  tdkquoc@ac.udn.vn

 

5

ĐOÀN ANH TUẤN
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 038.323.2222
Email: datuan@dut.udn.vn

 

6

ĐINH THÀNH VIỆT
PGS. TS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0974.736.363
Email: dtviet@ac.udn.vn

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA (ĐIỆN)

1

NGUYỄN VĂN CẢ
ThS, Giảng viên thực hành
Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính

Điện thoại DĐ: 0905.919.017
Email: nvca@dut.udn.vn

 

2

LÊ TIẾN DŨNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Hiệu trưởng Trường ĐHBK
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0912.483.535
Email: ltdung@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN HỮU HIẾU
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Trường ĐHBK, Hiệu trưởng Trường ĐHBK
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0917.976.589
Email: nhhieu@dut.udn.vn

 

TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM ĐIỆN

1

NGUYỄN QUANG CHUNG
KS, Giảng viên thực hành

Điện thoại DĐ: 0813.943.518
Email: nqchung@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN THẾ LỰC
KS, Giảng viên thực hành
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0983.734.471
Email: ntluc@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN RÊ
KS, Giảng viên thực hành

Điện thoại DĐ: 0905.170.336
Email: nre@dut.udn.vn

 

4

VÕ QUANG SƠN
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Điện
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.000.054
Email: vqson@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN QUANG TÂN
ThS, Giảng viên thực hành
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0903.518.978
Email: nqtan@dut.udn.vn

 

6

KHƯƠNG THỊ ÚT THƯƠNG
KS, Giảng viên thực hành

Điện thoại DĐ: 0949.523.454
Email: ktuthuong@dut.udn.vn

 

7

TRẦN ANH TUẤN
KS, Giảng viên thực hành

Điện thoại DĐ: 0911.296.362
Email: tatuan@dut.udn.vn

 

THỈNH GIẢNG (ĐIỆN)

1

 

NGUYỄN HỒNG ANH
GS. TS, Giảng viên cao cấp

Điện thoại DĐ: 0935.399.888
Email: nhanh@qnu.edu.vn

 

2

 

NGUYỄN BÊ
TS, Giảng viên chính

Điện thoại DĐ: 0973.030.049
Email: nguyenbabe@yahoo.com

 

3

TRẦN VĂN CHÍNH
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0165.565.2319
Email: tvchinh@dut.udn.vn

 

4

 

TRẦN NGỌC DO
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại DĐ: 0905.294.765
Email: tranndo52@yahoo.com

 

5

 

LÂM TĂNG ĐỨC
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại DĐ: 0903.575474
Email: ltduc@dut.udn.vn

 

6

 

KHƯƠNG CÔNG MINH
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại DĐ: 0914.020.723
Email: kcminh@dut.udn.vn

 

7

 

NGUYỄN LƯƠNG MÍNH
TS, Thỉnh giảng

Điện thoại DĐ: 0903.505.041

 

8

 

DƯƠNG NGỌC THỌ
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại DĐ: 0903.507.287
Email: dntho@dut.udn.vn

 

9

 

NGUYỄN VĂN TIẾN
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại DĐ: 0905.420.010
Email: nvtien@dut.udn.vn

 

10

VÕ NHƯ TIẾN
TS, Giảng viên cao cấp

Điện thoại DĐ: 0905.136.719
Email: vntien@dct.udn.vn

 

11

TRẦN VINH TỊNH
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.243.999
Email: tvtinh@dut.udn.vn

 

12

ĐOÀN NGỌC MINH TÚ
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại DĐ: 0903.527.732
Email: dnmhtu@gmail.com

 

13

LÊ VÂN
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.438.675
Email: lvan@dut.udn.vn

 

Lưu ý: Để cập nhật thông tin danh bạ xin vui lòng liên hệ với Tổ CNTT qua email: tocntt@dut.udn.vn.