DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH - Điện thoại: 0236.3841.660 - Email: khtc.dhbk@dut.udn.vn

1

 

PHẠM MINH TUẤN
ThS, Kế toán trưởng
Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính

Email: pmtuankhtc@dut.udn.vn

 

2

 

NGUYỄN ANH HUÂN
ThS, Kế toán viên
Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính

Điện thoại DĐ: 0905.023.436
Email: nahuan@dut.udn.vn

 

3

 

NGUYỄN THỊ XUÂN DUNG
ThS, Kế toán viên

Điện thoại DĐ: 0902.894.908
Email: ntxdung@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN THỊ HẠNH
ThS, Kế toán viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.069.569
Email: nthanh@dut.udn.vn

 

5

 

PHẠM THỊ THU HIỀN
Kế toán viên

Điện thoại DĐ: 0935.351.552
Email: ptthien@dut.udn.vn

 

6

NGUYỄN THỊ THẢO SƯƠNG
Kế toán viên

Điện thoại DĐ: 0989.391.566
Email: nttsuong@dut.udn.vn

 

Lưu ý: Để cập nhật thông tin danh bạ xin vui lòng liên hệ với Tổ CNTT qua email: tocntt@dut.udn.vn.