DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

KHOA XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG - Điện thoại: 0236.3841.297 - Email: khoaxdcd@dut.udn.vn

1

CAO VĂN LÂM
TS, Giảng viên chính
Trưởng khoa Khoa Xây dựng Cầu Đường
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0789.479.888
Email: cvlam@dut.udn.vn

 

2

PHAN HOÀNG NAM
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Xây dựng Cầu Đường
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0931.225.799
Email: phnam@dut.udn.vn, phanhoangnam@gmail.com

 

3

NGUYỄN THANH CƯỜNG
ThS, Giảng viên chính
Phó Trưởng khoa Khoa Xây dựng Cầu Đường
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.169.915
Email: ntcuong@dut.udn.vn

 

4

LÊ THỊ ÁI THI
ThS, Chuyên viên
Thư ký khoa

Điện thoại DĐ: 0975.149.369
Email: ltathi@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN
TS, Giảng viên chính
Giáo vụ khoa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0977.523.959
Email: ntnyen@dut.udn.vn, ngocyendc@yahoo.com.vn

 

BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT XÂY DỰNG

1

ĐỖ HỮU ĐẠO
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng Bộ môn Bộ môn Cơ sở kỹ thuật xây dựng
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.000.545
Email: dhdao@dut.udn.vn, huudaod1203@gmail.com

 

2

LÊ VĂN ĐỊNH
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.418.530
Email: lvdinh@dut.udn.vn, levandinhg@gmail.com

 

3

NGUYỄN THU HÀ
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.470.047
Email: ngthuha@dut.udn.vn, thuhabkdn@gmail.com

 

4

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG KHUÊ
ThS, Giảng viên thực hành

Điện thoại DĐ: 0937.499.457
Email: ntpkhue@ud.edu.vn, nguyenthiphuongkhue@gmail.com

 

5

ĐOÀN VIỆT LÊ
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.750.555
Email: dvle@dut.udn.vn, doanvietle@gmail.com

 

6

PHẠM VĂN NGỌC
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0986.805.444
Email: pvngoc@dut.udn.vn, vanngoc87@gmail.com

 

7

PHAN ĐỨC TÂM
KS, Trợ giảng
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0949.800.777
Email: phantambk@gmail.com

 

8

BẠCH QUỐC TIẾN
TS, Giảng viên chính

Điện thoại DĐ: 0905.104.358
Email: bqtien@dut.udn.vn, tienquocbach@gmail.com

 

9

NGUYỄN TÍN
ThS. NCS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.585.060
Email: ntin@dut.udn.vn, ngtin.gte@gmail.com

 

10

NGUYỄN CHÍ TRUNG
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.173.746
Email: nctrung@dut.udn.vn, trungnguyenchi20@gmail.com

 

11

 

ĐỖ ANH VŨ
ThS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0987.472.506
Email: davu@dut.udn.vn

 

12

TRẦN KHẮC VỸ
ThS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0905.800.161
Email: tkvy@dut.udn.vn, trankhacvi@gmail.com

 

13

NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN
TS, Giảng viên chính
Giáo vụ khoa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0977.523.959
Email: ntnyen@dut.udn.vn, ngocyendc@yahoo.com.vn

 

BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG THÀNH PHỐ

1

PHẠM NGỌC PHƯƠNG
TS, Giảng viên
Trưởng Bộ môn Bộ môn Đường Ô tô và đường Thành phố
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0979.062.057
Email: pnphuong@dut.udn.vn

 

2

TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.021.434
Email: ttpanh@dut.udn.vn, phuonganhxdcd@gmail.com

 

3

LÊ ĐỨC CHÂU
ThS, Giảng viên thực hành
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.919.268
Email: lvchau@dut.udn.vn, chauleduc@gmail.com

 

4

NGUYỄN BIÊN CƯƠNG
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.401.627
Email: nbcuong@dut.udn.vn, nbcvna@gmail.com

 

5

NGUYỄN THANH CƯỜNG
ThS, Giảng viên chính
Phó Trưởng khoa Khoa Xây dựng Cầu Đường
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.169.915
Email: ntcuong@dut.udn.vn

 

6

PHẠM NGỌC ĐỨC
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0972 257.402
Email: pnduc@dut.udn.vn

 

7

NGUYỄN PHƯỚC QUÝ DUY
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.322.669
Email: npqduy@dut.udn.vn, ngphquyduy@gmail.com

 

8

VÕ ĐỨC HOÀNG
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.423.223
Email: vdhoang@dut.udn.vn, hoangchau200499@yahoo.com

 

9

VÕ HẢI LĂNG
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905 136.946
Email: vhlang@dut.udn.vn, vohailang@gmail.com

 

10

CHÂU TRƯỜNG LINH
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.422.267
Email: Chau-linh@dut.udn.vn, lioa319@gmail.com

 

11

NGUYỄN VĂN TÊ RÔN
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0986.955.882
Email: nvtron@dut.udn.vn, rontevan85@gmail.com

 

12

TRẦN THỊ THU THẢO
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0983.821.513
Email: tttthao@dut.udn.vn, tranthaoxdcd@gmail.com

 

13

HOÀNG PHƯƠNG TÙNG
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0934.970.817
Email: hptung@dut.udn.vn, tungphhoang@gmail.com

 

14

TRẦN TRUNG VIỆT
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0943.032.071
Email: ttviet@dut.udn.vn, viet662@gmail.com

 

BỘ MÔN CẦU VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM

1

ĐỖ VIỆT HẢI
TS, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Bộ môn Cầu hầm
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.414.525
Email: dvhai@dut.udn.vn, haibkdn@yahoo.com

 

2

HOÀNG PHƯƠNG HOA
GS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.888.072
Email: hphoa@dut.udn.vn

 

3

HỒ MẠNH HÙNG
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0917.060.982
Email: hmhung@dut.udn.vn, hohungbkdn@yahoo.com

 

4

VÕ DUY HÙNG
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0983.082.663
Email: vdhung@dut.udn.vn, duyhung04x3a@gmail.com

 

5

CAO VĂN LÂM
TS, Giảng viên chính
Trưởng khoa Khoa Xây dựng Cầu Đường
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0789.479.888
Email: cvlam@dut.udn.vn

 

6

HOÀNG TRỌNG LÂM
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0987.700.330
Email: htlam@dut.udn.vn, hoanglam289@gmail.com

 

7

TRẦN ĐÌNH MINH
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.944.135
Email: dinhminh21@yahoo.com

 

8

NGUYỄN VĂN MỸ
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0903.509.529
Email: nvmy@dut.udn.vn, vanmybkdn@gmail.com

 

9

PHAN HOÀNG NAM
TS, Giảng viên
Phó Trưởng khoa Khoa Xây dựng Cầu Đường
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0931.225.799
Email: phnam@dut.udn.vn, phanhoangnam@gmail.com

 

10

NGUYỄN DUY THẢO
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.292.002
Email: ndthao@dut.udn.vn, ngduythao1978@yahoo.com

 

11

NGUYỄN XUÂN TOẢN
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0973.779.988
Email: nxtoan@dut.udn.vn, nguyenxuantoan2007@gmail.com

 

12

ĐỖ QUANG TRUNG
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.546.695
Email: dqtrung@dut.udn.vn, qtdo14@gmail.com

 

13

NGUYỄN HOÀNG VĨNH
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.418.918
Email: nhvinh@dut.udn.vn, vinhbachnam@yahoo.com.vn

 

BỘ MÔN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

1

NGUYỄN VĂN QUANG
TS, Giảng viên
Trưởng Bộ môn Bộ môn Vật liệu xây dựng
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 01219.336.151
Email: nvquang@dut.udn.vn, Nvquangbm@gmail.com

 

2

NGUYỄN THỊ TUYẾT AN
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.407.868
Email: nttan@dut.udn.vn, tuyetanx3@yahoo.com.vn

 

3

NGUYỄN TIẾN DŨNG
KS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.231.577
Email: ntdung@dut.udn.vn

 

4

 

NGUYỄN MINH HẢI
TS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0905.700.034
Email: nmhai@dut.udn.vn

 

5

ĐỖ THỊ PHƯỢNG
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0942.562.642
Email: dtphuong@dut.udn.vn, phuongvl2007@yahoo.com

 

6

VÕ HOÀNG TRÍ
ThS, Giảng viên thực hành

Điện thoại DĐ: 0914.926.353
Email: vhtri@dut.udn.vn

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA (XDCĐ)

1

NGUYỄN HỒNG HẢI
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Hiệu trưởng Trường ĐHBK
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0918.326.818
Email: nhhai@dut.udn.vn, honghaidhbk@yahoo.com

 

2

NGUYỄN LAN
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Giám đốc Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0983.735.935
Email: nlan@dut.udn.vn, laohacdn@gmail.com

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG (XDCĐ)

1

HUỲNH PHƯƠNG NAM
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.000.357
Email: hpnam@dut.udn.vn, hphuongnam@gmail.com

 

2

PHAN CAO THỌ
PGS. TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.405.145
Email: pctho@dut.udn.vn; pctho@dct.udn.vn; thophancao@gmail.com

 

THỈNH GIẢNG (XDCĐ)

1

LÊ VĂN LẠC
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.405.415
Email: lvlac@dut.udn.vn

 

2

LÊ XUÂN MAI
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại DĐ: 0913.402.569
Email: lxmai@dut.udn.vn, lexuanmai_dhbk@yahoo.com.vn

 

Lưu ý: Để cập nhật thông tin danh bạ xin vui lòng liên hệ với Tổ CNTT qua email: tocntt@dut.udn.vn.