DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

KHOA XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG - Điện thoại: 0236.3841.297 - Email: khoaxdcd@dut.udn.vn

1

CAO VĂN LÂM
TS, Giảng viên chính
Trưởng khoa Khoa Xây dựng Cầu Đường
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0789.479.888
Email: cvlam@dut.udn.vn

 

2

PHAN HOÀNG NAM
PGS. TS, Giảng viên chính
Phó Trưởng khoa Khoa Xây dựng Cầu Đường
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0931.225.799
Email: phnam@dut.udn.vn, phanhoangnam@gmail.com

 

3

TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH
TS, Giảng viên chính
Phó Trưởng khoa Khoa Xây dựng Cầu Đường
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.021.434
Email: ttpanh@dut.udn.vn, phuonganhxdcd@gmail.com

 

4

LÊ THỊ ÁI THI
ThS, Chuyên viên
Thư ký khoa

Điện thoại DĐ: 0975.149.369
Email: ltathi@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN
TS, Giảng viên chính
Giáo vụ khoa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0977.523.959
Email: ntnyen@dut.udn.vn, ngocyendc@yahoo.com.vn

 

BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT XÂY DỰNG

1

ĐỖ HỮU ĐẠO
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng Bộ môn Bộ môn Cơ sở kỹ thuật xây dựng
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.000.545
Email: dhdao@dut.udn.vn, huudaod1203@gmail.com

 

2

LÊ VĂN ĐỊNH
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.418.530
Email: lvdinh@dut.udn.vn, levandinhg@gmail.com

 

3

NGUYỄN THU HÀ
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.470.047
Email: ngthuha@dut.udn.vn, thuhabkdn@gmail.com

 

4

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG KHUÊ
ThS, Giảng viên thực hành

Điện thoại DĐ: 0937.499.457
Email: ntpkhue@ud.edu.vn, nguyenthiphuongkhue@gmail.com

 

5

ĐOÀN VIỆT LÊ
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.750.555
Email: dvle@dut.udn.vn, doanvietle@gmail.com

 

6

PHẠM VĂN NGỌC
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0986.805.444
Email: pvngoc@dut.udn.vn, vanngoc87@gmail.com

 

7

PHAN ĐỨC TÂM
KS, Trợ giảng
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0949.800.777
Email: phantambk@gmail.com

 

8

BẠCH QUỐC TIẾN
TS, Giảng viên chính

Điện thoại DĐ: 0905.104.358
Email: bqtien@dut.udn.vn, tienquocbach@gmail.com

 

9

NGUYỄN TÍN
ThS. NCS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.585.060
Email: ntin@dut.udn.vn, ngtin.gte@gmail.com

 

10

NGUYỄN CHÍ TRUNG
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.173.746
Email: nctrung@dut.udn.vn, trungnguyenchi20@gmail.com

 

11

 

ĐỖ ANH VŨ
ThS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0987.472.506
Email: davu@dut.udn.vn

 

12

TRẦN KHẮC VỸ
ThS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0905.800.161
Email: tkvy@dut.udn.vn, trankhacvi@gmail.com

 

13

NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN
TS, Giảng viên chính
Giáo vụ khoa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0977.523.959
Email: ntnyen@dut.udn.vn, ngocyendc@yahoo.com.vn

 

BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG THÀNH PHỐ

1

PHẠM NGỌC PHƯƠNG
PGS. TS, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Bộ môn Đường Ô tô và đường Thành phố
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0979.062.057
Email: pnphuong@dut.udn.vn

 

2

TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH
TS, Giảng viên chính
Phó Trưởng khoa Khoa Xây dựng Cầu Đường
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.021.434
Email: ttpanh@dut.udn.vn, phuonganhxdcd@gmail.com

 

3

LÊ ĐỨC CHÂU
ThS, Giảng viên thực hành
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.919.268
Email: lvchau@dut.udn.vn, chauleduc@gmail.com

 

4

NGUYỄN BIÊN CƯƠNG
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.401.627
Email: nbcuong@dut.udn.vn, nbcvna@gmail.com

 

5

PHẠM NGỌC ĐỨC
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0972 257.402
Email: pnduc@dut.udn.vn

 

6

NGUYỄN PHƯỚC QUÝ DUY
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.322.669
Email: npqduy@dut.udn.vn, ngphquyduy@gmail.com

 

7

VÕ ĐỨC HOÀNG
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.423.223
Email: vdhoang@dut.udn.vn, hoangchau200499@yahoo.com

 

8

VÕ HẢI LĂNG
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905 136.946
Email: vhlang@dut.udn.vn, vohailang@gmail.com

 

9

CHÂU TRƯỜNG LINH
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.422.267
Email: Chau-linh@dut.udn.vn, lioa319@gmail.com

 

10

NGUYỄN VĂN TÊ RÔN
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0986.955.882
Email: nvtron@dut.udn.vn, rontevan85@gmail.com

 

11

TRẦN THỊ THU THẢO
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0983.821.513
Email: tttthao@dut.udn.vn, tranthaoxdcd@gmail.com

 

12

HOÀNG PHƯƠNG TÙNG
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0934.970.817
Email: hptung@dut.udn.vn, tungphhoang@gmail.com

 

13

TRẦN TRUNG VIỆT
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0943.032.071
Email: ttviet@dut.udn.vn, viet662@gmail.com

 

BỘ MÔN CẦU VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM

1

ĐỖ VIỆT HẢI
TS, Giảng viên chính
Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ DN, Trưởng Bộ môn Bộ môn Cầu hầm
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.414.525
Email: dvhai@dut.udn.vn, haibkdn@yahoo.com

 

2

HOÀNG PHƯƠNG HOA
GS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.888.072
Email: hphoa@dut.udn.vn

 

3

HỒ MẠNH HÙNG
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0917.060.982
Email: hmhung@dut.udn.vn, hohungbkdn@yahoo.com

 

4

VÕ DUY HÙNG
PGS. TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0983.082.663
Email: vdhung@dut.udn.vn, duyhung04x3a@gmail.com

 

5

CAO VĂN LÂM
TS, Giảng viên chính
Trưởng khoa Khoa Xây dựng Cầu Đường
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0789.479.888
Email: cvlam@dut.udn.vn

 

6

HOÀNG TRỌNG LÂM
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0987.700.330
Email: htlam@dut.udn.vn, hoanglam289@gmail.com

 

7

TRẦN ĐÌNH MINH
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.944.135
Email: dinhminh21@yahoo.com

 

8

NGUYỄN VĂN MỸ
PGS. TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0903.509.529
Email: nvmy@dut.udn.vn, vanmybkdn@gmail.com

 

9

PHAN HOÀNG NAM
PGS. TS, Giảng viên chính
Phó Trưởng khoa Khoa Xây dựng Cầu Đường
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0931.225.799
Email: phnam@dut.udn.vn, phanhoangnam@gmail.com

 

10

NGUYỄN DUY THẢO
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.292.002
Email: ndthao@dut.udn.vn, ngduythao1978@yahoo.com

 

11

NGUYỄN XUÂN TOẢN
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0973.779.988
Email: nxtoan@dut.udn.vn, nguyenxuantoan2007@gmail.com

 

12

ĐỖ QUANG TRUNG
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.546.695
Email: dqtrung@dut.udn.vn, qtdo14@gmail.com

 

13

NGUYỄN HOÀNG VĨNH
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.418.918
Email: nhvinh@dut.udn.vn, vinhbachnam@yahoo.com.vn

 

BỘ MÔN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

1

NGUYỄN VĂN QUANG
TS, Giảng viên
Trưởng Bộ môn Bộ môn Vật liệu xây dựng
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 01219.336.151
Email: nvquang@dut.udn.vn, Nvquangbm@gmail.com

 

2

NGUYỄN THỊ TUYẾT AN
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.407.868
Email: nttan@dut.udn.vn, tuyetanx3@yahoo.com.vn

 

3

NGUYỄN TIẾN DŨNG
KS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.231.577
Email: ntdung@dut.udn.vn

 

4

 

NGUYỄN MINH HẢI
TS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0905.700.034
Email: nmhai@dut.udn.vn

 

5

ĐỖ THỊ PHƯỢNG
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0942.562.642
Email: dtphuong@dut.udn.vn, phuongvl2007@yahoo.com

 

6

VÕ HOÀNG TRÍ
ThS, Giảng viên thực hành

Điện thoại DĐ: 0914.926.353
Email: vhtri@dut.udn.vn

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA (XDCĐ)

1

NGUYỄN THANH CƯỜNG
ThS, Giảng viên chính
Phó Trưởng phòng Phòng Cơ sở vật chất
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.169.915
Email: ntcuong@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN HỒNG HẢI
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Hiệu trưởng Trường ĐHBK
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0918.326.818
Email: nhhai@dut.udn.vn, honghaidhbk@yahoo.com

 

3

NGUYỄN LAN
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Giám đốc Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0983.735.935
Email: nlan@dut.udn.vn, laohacdn@gmail.com

 

4

HUỲNH PHƯƠNG NAM
TS, Giảng viên chính
Phó Hiệu trưởng Trường ĐHBK
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.000.357
Email: hpnam@dut.udn.vn, hphuongnam@gmail.com

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG (XDCĐ)

1

PHAN CAO THỌ
PGS. TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.405.145
Email: pctho@dut.udn.vn; pctho@dct.udn.vn; thophancao@gmail.com

 

THỈNH GIẢNG (XDCĐ)

1

LÊ VĂN LẠC
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.405.415
Email: lvlac@dut.udn.vn

 

2

LÊ XUÂN MAI
ThS, Giảng viên chính

Điện thoại DĐ: 0913.402.569
Email: lxmai@dut.udn.vn, lexuanmai_dhbk@yahoo.com.vn

 

Lưu ý: Để cập nhật thông tin danh bạ xin vui lòng liên hệ với Tổ CNTT qua email: tocntt@dut.udn.vn.