DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

ĐẢNG BỘ - Điện thoại: 0236.3842.109, 0903.350.083 - Email: vpdangbk@dut.udn.vn

1

NGUYỄN ĐÌNH LÂM
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Trường ĐHBK, Chủ tịch Hội đồng trường
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0989.078.015
Email: ndlam@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN HỮU HIẾU
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Trường ĐHBK, Hiệu trưởng Trường ĐHBK
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0917.976.589
Email: nhhieu@dut.udn.vn

 

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

1

NGUYỄN HỒNG HẢI
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Hiệu trưởng Trường ĐHBK
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0918.326.818
Email: nhhai@dut.udn.vn, honghaidhbk@yahoo.com

 

2

LÊ THỊ MỸ HẠNH
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.737.577
Email: ltmhanh@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN HỮU HIẾU
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Trường ĐHBK, Hiệu trưởng Trường ĐHBK
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0917.976.589
Email: nhhieu@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN ĐÌNH LÂM
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Trường ĐHBK, Chủ tịch Hội đồng trường
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0989.078.015
Email: ndlam@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN QUANG TRUNG
TS, Giảng viên chính
Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính, Chủ nhiệm UBKT ĐU Trường ĐHBK, Thư ký Hội đồng trường
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.048.893
Email: nqtrung@dut.udn.vn

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

1

LƯU ĐỨC BÌNH
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Cơ khí
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.015.014
Email: ldbinh@dut.udn.vn

 

2

DƯƠNG VIỆT DŨNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Chủ nhiệm UBKT ĐU Trường ĐHBK
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0903.504.702
Email: dvdung@dut.udn.vn

 

3

LÊ TIẾN DŨNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Hiệu trưởng Trường ĐHBK
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0912.483.535
Email: ltdung@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN HỒNG HẢI
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Hiệu trưởng Trường ĐHBK
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0918.326.818
Email: nhhai@dut.udn.vn, honghaidhbk@yahoo.com

 

5

LÊ THỊ MỸ HẠNH
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.737.577
Email: ltmhanh@dut.udn.vn

 

6

NGUYỄN HỮU HIẾU
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Trường ĐHBK, Hiệu trưởng Trường ĐHBK
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0917.976.589
Email: nhhieu@dut.udn.vn

 

7

HUỲNH HỮU HƯNG
TS, Giảng viên chính
Trưởng phòng Phòng Công tác Sinh viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.444.669
Email: hhhung@dut.udn.vn

 

8

TRẦN QUANG HƯNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0947.747.576
Email: tqhung@dut.udn.vn

 

9

NGUYỄN TẤN KHÔI
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Công nghệ thông tin
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0903.511.888
Email: ntkhoi@dut.udn.vn

 

10

NGUYỄN ĐÌNH LÂM
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Trường ĐHBK, Chủ tịch Hội đồng trường
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0989.078.015
Email: ndlam@dut.udn.vn

 

11

ĐẶNG MINH NHẬT
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Hóa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.486.813
Email: dmnhat@dut.udn.vn

 

12

TRẦN THANH SƠN
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0975.056.688
Email: ttson@dut.udn.vn

 

13

LÊ KHÁNH TOÀN
TS, Giảng viên chính
Chủ tịch Công đoàn Công đoàn Trường ĐHBK, Trưởng Bộ môn Bộ môn Thi công
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.469.869
Email: lktoan@dut.udn.vn

 

14

NGUYỄN QUANG TRUNG
TS, Giảng viên chính
Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính, Chủ nhiệm UBKT ĐU Trường ĐHBK, Thư ký Hội đồng trường
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.048.893
Email: nqtrung@dut.udn.vn

 

ỦY BAN KIỂM TRA

1

NGUYỄN QUANG TRUNG
TS, Giảng viên chính
Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính, Chủ nhiệm UBKT ĐU Trường ĐHBK, Thư ký Hội đồng trường
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.048.893
Email: nqtrung@dut.udn.vn

 

2

DƯƠNG VIỆT DŨNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Chủ nhiệm UBKT ĐU Trường ĐHBK
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0903.504.702
Email: dvdung@dut.udn.vn

 

3

LÂM THỊ HỒNG NHẬT
CN, Chuyên viên
Phó Trưởng phòng Phòng Công tác Sinh viên

Điện thoại DĐ: 0905.443.345
Email: lthnhat@dut.udn.vn

 

4

PHAN THỊ HÀ THANH
ThS, Thư viện viên hạng II
Phó Giám đốc Trung tâm Học liệu và Truyền thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.018.240
Email: pththanh@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN VĂN TRIỀU
TS, Giảng viên chính
Giám đốc Trung tâm Học liệu và Truyền thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0983.774.381
Email: nvtrieu@dut.udn.vn

 

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY - Điện thoại: 0236.3842.109 - Email: vpdangbk@dut.udn.vn

1

ĐINH LAN ANH
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0903.350.083

 

Lưu ý: Để cập nhật thông tin danh bạ xin vui lòng liên hệ với Tổ CNTT qua email: tocntt@dut.udn.vn.