DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

CÔNG ĐOÀN - Điện thoại: 0236.3736.446, 0905.905.116 - Email: congdoan.dhbk@dut.udn.vn

BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN

1

LÊ KHÁNH TOÀN
TS, Giảng viên chính
Chủ tịch Công đoàn Công đoàn Trường ĐHBK, Trưởng Bộ môn Bộ môn Thi công
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.469.869
Email: lktoan@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN ANH TUẤN (ĐT)
ThS, Chuyên viên
Phó Chủ tịch Công đoàn Công đoàn Trường ĐHBK, Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo

Điện thoại DĐ: 0971.233.933
Email: natuan@dut.udn.vn

 

3

MÃ PHƯỚC HOÀNG
ThS, Giảng viên chính
Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Công đoàn Trường ĐHBK, Giáo vụ khoa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.089.399
Email: mphoang@dut.udn.vn, nhietlanhdng@gmail.com

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

1

LƯU NGỌC AN
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.842.776
Email: lnan@dut.udn.vn

 

2

ĐINH LAN ANH
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0903.350.083

 

3

PHAN THỊ THÚY HẰNG
TS, Giảng viên chính
Phó Trưởng phòng Phòng Công tác Sinh viên

Điện thoại DĐ: 0935.606.756
Email: thuyhang@dut.udn.vn

 

4

VÕ DUY HÙNG
PGS. TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0983.082.663
Email: vdhung@dut.udn.vn, duyhung04x3a@gmail.com

 

5

DƯƠNG THẾ HY
TS, Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Bộ môn Công nghệ Hóa học và Vật liệu
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0916.349.834
Email: dthy@dut.udn.vn

 

6

LÊ HỒNG NAM
KS, Trợ giảng
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.888.809
Email: lehongnam@dut.udn.vn

 

7

NGÔ THANH NGHỊ
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.872.213
Email: ntnghi@dut.udn.vn

 

8

NGUYỄN LAN PHƯƠNG
ThS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.160.341
Email: nlphuong@dut.udn.vn

 

9

NGUYỄN THỊ THẢO SƯƠNG
Kế toán viên

Điện thoại DĐ: 0989.391.566
Email: nttsuong@dut.udn.vn

 

10

TRẦN HỒ THUỶ TIÊN
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0983.461.008
Email: thttien@dut.udn.vn

 

VĂN PHÒNG CÔNG ĐOÀN - Điện thoại: 0236.3842.109 - Email: congdoan.dhbk@dut.udn.vn

1

 

NGUYỄN HỒNG LIÊN
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0905.905.116

 

Lưu ý: Để cập nhật thông tin danh bạ xin vui lòng liên hệ với Tổ CNTT qua email: tocntt@dut.udn.vn.