DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

CÔNG ĐOÀN - Điện thoại: 0236.3736.446, 0905.905.116 - Email: congdoan.dhbk@dut.udn.vn

1

LÊ KHÁNH TOÀN
TS, Giảng viên chính
Chủ tịch Công đoàn Công đoàn Trường ĐHBK, Trưởng Bộ môn Bộ môn Thi công
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.469.869
Email: lktoan@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN LAN PHƯƠNG
ThS, Giảng viên
Phó Chủ tịch Công đoàn Công đoàn Trường ĐHBK
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.160.341
Email: nlphuong@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN ANH TUẤN (ĐT)
ThS, Chuyên viên
Phó Chủ tịch Công đoàn Công đoàn Trường ĐHBK, Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo

Điện thoại DĐ: 0971.233.933
Email: natuan@dut.udn.vn

 

BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN

1

MÃ PHƯỚC HOÀNG
ThS, Giảng viên chính
Giáo vụ khoa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.089.399
Email: mphoang@dut.udn.vn, nhietlanhdng@gmail.com

 

2

NGUYỄN LAN PHƯƠNG
ThS, Giảng viên
Phó Chủ tịch Công đoàn Công đoàn Trường ĐHBK
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.160.341
Email: nlphuong@dut.udn.vn

 

3

 

NGUYỄN THỊ THẢO SƯƠNG
Kế toán viên

Điện thoại DĐ: 0989.391.566
Email: nttsuong@dut.udn.vn

 

4

LÊ KHÁNH TOÀN
TS, Giảng viên chính
Chủ tịch Công đoàn Công đoàn Trường ĐHBK, Trưởng Bộ môn Bộ môn Thi công
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.469.869
Email: lktoan@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN ANH TUẤN (ĐT)
ThS, Chuyên viên
Phó Chủ tịch Công đoàn Công đoàn Trường ĐHBK, Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo

Điện thoại DĐ: 0971.233.933
Email: natuan@dut.udn.vn

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

1

 

ĐINH LAN ANH
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0903.350.083

 

2

NGUYỄN QUANG BÌNH
ThS, Phụ trách PTN
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0902.923.326
Email: nqbinh@dut.udn.vn

 

3

 

PHAN THỊ THÚY HẰNG
TS, Giảng viên chính
Phó Trưởng phòng Phòng Công tác Sinh viên

Điện thoại DĐ: 0935.606.756
Email: thuyhang@dut.udn.vn

 

4

MÃ PHƯỚC HOÀNG
ThS, Giảng viên chính
Giáo vụ khoa
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.089.399
Email: mphoang@dut.udn.vn, nhietlanhdng@gmail.com

 

5

VÕ DUY HÙNG
TS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0983.082.663
Email: vdhung@dut.udn.vn, duyhung04x3a@gmail.com

 

6

LÂM THỊ HỒNG NHẬT
CN, Chuyên viên
Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính

Điện thoại DĐ: 0905.443.345
Email: lthnhat@dut.udn.vn

 

7

NGUYỄN LAN PHƯƠNG
ThS, Giảng viên
Phó Chủ tịch Công đoàn Công đoàn Trường ĐHBK
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.160.341
Email: nlphuong@dut.udn.vn

 

8

 

NGUYỄN THỊ THẢO SƯƠNG
Kế toán viên

Điện thoại DĐ: 0989.391.566
Email: nttsuong@dut.udn.vn

 

9

NGUYỄN VĂN TẤN
TS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0925.263.579
Email: tan78dhbk@dut.udn.vn

 

10

PHAN MINH THẮNG
ThS, Chuyên viên
Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ DN
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.402.314
Email: pmthang@dut.udn.vn

 

11

TRẦN HỒ THUỶ TIÊN
ThS, Giảng viên chính
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0983.461.008
Email: thttien@dut.udn.vn

 

12

LÊ KHÁNH TOÀN
TS, Giảng viên chính
Chủ tịch Công đoàn Công đoàn Trường ĐHBK, Trưởng Bộ môn Bộ môn Thi công
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0913.469.869
Email: lktoan@dut.udn.vn

 

13

NGUYỄN VĂN TRIỀU
TS, Giảng viên
Trưởng phòng Phòng Thanh tra Pháp chế
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0983.774.381
Email: nvtrieu@dut.udn.vn

 

14

NGUYỄN ANH TUẤN (ĐT)
ThS, Chuyên viên
Phó Chủ tịch Công đoàn Công đoàn Trường ĐHBK, Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo

Điện thoại DĐ: 0971.233.933
Email: natuan@dut.udn.vn

 

15

VÕ ANH VŨ
TS, Giảng viên
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0932.533.059
Email: vavu@dut.udn.vn

 

VĂN PHÒNG CÔNG ĐOÀN - Điện thoại: 0236.3842.109 - Email: congdoan.dhbk@dut.udn.vn

1

 

NGUYỄN HỒNG LIÊN
Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0905.905.116

 

Lưu ý: Để cập nhật thông tin danh bạ xin vui lòng liên hệ với Tổ CNTT qua email: tocntt@dut.udn.vn.